Ga terug

Samen werken aan kwalitatievere technische verslagen: vormvereisten

Nieuwsbericht · May 9, 2022 9:00:00 AM
computer samenwerken

De bodembeheerorganisaties zullen strenger reageren op de vormvereisten van het technisch verslag. Verslagen die vanaf 1 juli 2022 worden ondertekend, moeten voldoen aan de onderstaande punten. Afwijkingen kunnen leiden tot een niet-conformverklaring.

Lees zeker ook de nieuwsbrieven van Grondbank en Grondwijzer, want daarin is nog bijkomende achtergrondinformatie opgenomen. U vindt ze hier:

Onderzoeksstrategie 

Aandachtspunten:

 • Vermeld het aantal vereiste en sommeer het aantal effectief uitgevoerde boormeters en mengmonsters in het kader van de minimale strategie.
 • Vermeld het aantal vereiste en effectief uitgevoerde aanvullende boringen en analyses (vaak deelmonsters) per verdacht punt/zone. Vermeld de relevante parameters.
 • Motiveer afwijkingen tijdens het veldwerk (zoals een gestaakte boring) of achteraf (bijvoorbeeld een wijziging in ontwerp) en de impact op de representativiteit van de uitgevoerde bemonstering.

Staalnameverslag en veldwaarnemingen

Aandachtspunten:

 • Vat de informatie in het technisch verslag samen in tabelvorm met vermelding van de vaststellingen van stenen, steenachtige materialen of bodemvreemde materialen per boorpunt (en opgedeeld per laag bij wisselende vaststellingen). 
 • Vermeld in de tabel de gehaltes aan stenen of bodemvreemde materialen (vorken).
 • Doe dit ook voor gestapelde hopen én addenda voor controlestaalname na uitgraving (bijvoorbeeld controle 011).
 • Voeg de fotoreportage als bijlage toe. Toon de ligging van boorgaten in hun omgeving. Een close-up foto van een boorgat, printscreen van een publiekelijk raadpleegbare luchtfoto of streetview-afbeelding volstaan niet.
 • Bij asbestonderzoek: voeg extra informatie toe in een bijlage asbestonderzoek:
  • Foto’s, beschrijving van de gaten/sleuven in het kader van asbestonderzoek.
  • Rapportering van alle veldgewichten (en verduidelijking waarop de veldgewichten betrekking hebben).
  • Resultaten per staal. Vermeld de samenstelling van het staal en het bijhorende certificaat.

Evaluatie en interpretatie van de analyseresultaten

Aandachtspunten:

 • Vat de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek samen in een gestructureerde tabel:
  • Gebruik titels om te verwijzen naar de context van het staal, bijvoorbeeld:
   • voorgaand onderzoek
   • minimale strategie of staalname ter hoogte van een verdacht punt en welk
   • staal in kader van de afperking, uitsplitsing, weerlegging
  • Zorg voor een duidelijk naamgeving van de (meng)stalen. Let daarbij op dat de naamgeving dezelfde is als op het analysecertificaat en in het xml-bestand.
  • Som de boringen en de opgenomen diepte op zodat de samenstelling van het (meng)staal duidelijk is.
  • Vermeld de zintuiglijke waarneming zoals bijmenging, soort, geur,…
  • Vermeld de geselecteerde parameters, inclusief uitloogproeven.
  • Vat de toetsing samen in verschillende kolommen (bijvoorbeeld ten opzichte van waarde voor vrij hergebruik, bodemsaneringsnorm, bijlage 6) en geef de code na toetsing.
  • Besluit in de laatste kolom met de code na interpretatie van alle gegevens.
 • Werk voor niet genormeerde parameters een toetsingswaarde uit. Motiveer de gehanteerde methodologie of afleiding.
 • Als u de relatieve toetsing toepast, voeg de berekeningen toe en motiveer waarom de afwijkende waarde als een uitschieter kan beschouwd worden.

Digitalisering

Aandachtspunten:

 • Zorg voor een leesbaar bestand. Verwijder onnodige opmerkingen en layers.
 • Lever indien nodig het zoneringsplan of andere bijlagen in een apart leesbaar bestand aan.
 • Zorg ervoor dat de aangeleverde pdf-bestanden alle lettertypes ondersteunt en doorzoekbaar is.

Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met Grondbank of Grondwijzer.

Bodembeheer