Over de werken

Hoe?

Door de jarenlange lozingen is de verontreiniging wijd verspreid in de vallei en ver doorgedrongen in de ondergrond. Op veel plaatsen is het gebied zeer nat en ontoegankelijk voor zware machines. Bovendien loopt de Winterbeek door uiterst waardevolle, beschermde natuurgebieden die niet mogen aangetast worden door de saneringswerken. Dat maakt van de sanering van de Winterbeek geen eenvoudige klus.


De sanering van de Winterbeek en haar vallei is geen sinecure. Daarom kiezen we voor maatwerk per perceel

Door de jarenlange lozingen is de verontreiniging wijd verspreid in de vallei en ver doorgedrongen in de ondergrond. Op veel plaatsen is het gebied zeer nat en ontoegankelijk voor zware machines.  Bovendien loopt de Winterbeek door uiterst waardevolle, beschermde natuurgebieden die niet mogen aangetast worden door de saneringswerken. Dat maakt van de sanering van de Winterbeek geen eenvoudige klus.

Hieronder leest u hoe we de eerste drie deelgebieden aanpakken. Het vierde deelgebied, Kloosterbeemden en Demerbroeken, volgt een alternatieve saneringsaanpak. Op de pagina van LIFE Narmena leest u er meer over. 

Inzetten op maximale verwijdering van de verontreiniging

Het uitgangspunt bij de sanering is de volledige verwijdering van de verontreiniging uit de Winterbeekvallei. Daarom kiezen we in het bodemsaneringsproject per deelgebied voor maatwerk.  Daarbij wordt per perceel de meest geschikte saneringstechniek  gebruikt.

De waterbodem is het sterkst verontreinigd. Die wordt dan ook over het volledige traject verwijderd. Waar mogelijk worden ook de oevers aangepakt. Waar dit niet mogelijk is wordt er voor gezorgd dat de verontreiniging zich niet kan verspreiden door ze af te dekken of door nat bos of moerasgebied te behouden.

Ondanks het feit dat maximaal wordt ingezet op de verwijdering van de verontreiniging zal na de bodemsaneringswerken op sommige plaatsen een restverontreiniging aanwezig blijven. Om de risico’s van deze verontreiniging tot een minimum te beperken, kunnen na de saneringswerken voor sommige percelen gebruiksadviezen geformuleerd worden.

Hoe verloopt de sanering van de beekbodem?

De vervuilde beekbodem wordt volledig verwijderd. Hierbij worden zowel de loop van de Winterbeek als de meest verontreinigde zijlopen (bv. Schoestersvliet, Grote en Kleine Leigracht) gesaneerd. Niet alleen het sediment (slib) maar ook de onderliggende vervuilde vaste beekbodem wordt weggenomen. Waar nodig wordt de beekbodem opnieuw aangevuld om oeverafkalving en een te grote daling van het waterpeil te voorkomen.

Omdat zwaar transport over de zwakke oevers niet mogelijk is, wordt het verwijderde materiaal via een persleiding weggepompt naar een aantal ontwateringszones. Deze zones worden tijdelijk ingericht op enkele bereikbare, minder kwetsbare percelen langs de Winterbeek. Hier zal het gebaggerde materiaal uitdrogen waarna het per vrachtwagen wordt afgevoerd naar een berging op de site ‘Kepkensberg’. Tessenderlo Group richtte deze site in om verontreinigde (water)bodems op een duurzame en veilige manier op te slaan.

Hoe verloopt de sanering van de oevers?

De oevers van de Winterbeek worden afgegraven op de plaatsen waar dit praktisch haalbaar is. Dit is vooral noodzakelijk op de plaatsen waar vroeger bij slibruimingen het vervuilde slib op de oevers werd gelegd. Het landgebruik ter plaatse bepaalt de breedte van de afgraving. In  de kwetsbare natuurgebieden worden enkel de oeverwallen aangepakt. In landbouw- en woongebied wordt een bredere strook naast de waterloop afgegraven. De verontreinigde bodem wordt weggegraven tot het grondwaterniveau en daarna opnieuw aangevuld met propere grond. Het gesaneerde gebied krijgt minstens dezelfde bescherming tegen overstromingen als voorheen. Een uitzondering hierop zijn sommige oevers in natuurgebied waar niet opnieuw wordt aangevuld om zo de verdere natuurontwikkeling een handje te helpen.

Slibvangen beperken de nood aan dure ruimingen

Naast de ruiming van de waterloop en sanering van de oevers, worden er ook 6 slibvangen op de Winterbeek aangelegd. Dit zijn lokale verbredingen in de Winterbeek waar de bodemdeeltjes die met het beekwater meegevoerd worden kunnen bezinken. De slibvangen zullen verspreid worden over de vier deelgebieden.

Door ze regelmatig te ruimen, wordt de vrijgekomen restverontreiniging verwijderd. Op termijn blijven de slibruimingswerken in het gebied beperkt tot de lokale ruiming van de slibvangen. Hierdoor worden grote – dure – slibruimingen vermeden en blijven de natuurgebieden gespaard van zware werken. Meer informatie over slibruiming en slibvangen leest u op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Responsive Image

Sanering Winterbeek

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
winterbeek@ovam.be