Verontreiniging

Risico

Uit de bodemonderzoeken ter hoogte van de Winterbeek bleek dat er een bodemverontreiniging aanwezig is in de waterbodem, in de grond van de oevers en van de overstromingsgebieden.


Responsive Image
Zolang er geen langdurig contact is met deze bodemverontreinigingen is er weinig risico voor de gezondheid. In afwachting van de sanering, zijn de volgende gebruiksadviezen van toepassing:
  • het grazen van vee en het verbouwen van gewassen zoveel mogelijk beperken of uitsluiten in een zone van 15 meter van de oever;
  • dieren zoveel mogelijk verhinderen om beekwater of eventueel verontreinigd grondwater te drinken;
  • geen grondwater aanwenden voor menselijk gebruik of het besproeien van groenten;
  • vermijden van ingestie (via de mond) van bodemdeeltjes in een zone van 15 meter van de oever. Wie toch in contact komt met de grond moet de handen grondig wassen vooraleer hij of zij voeding inneemt.
Na de sanering volgt een evaluatie of er nog gebruiksadviezen nodig zijn.

Sanering Winterbeek

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
winterbeek@ovam.be