Studies en cijfers

Biomassa inventaris

Sinds 2006 maakt de OVAM een tweejaarlijkse Inventaris Biomassa (reststromen) op. Deze inventaris geeft aan hoeveel biomassa in Vlaanderen ingezameld en verwerkt wordt, en welke de evolutie en bestemming is. Deze analyse levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een meer duurzaam biomassabeheer.


Vlaanderen ziet biomassa(reststromen) meer en meer als oplossing voor het klimaatprobleem en de toenemende schaarste aan fossiele grondstoffen. Hoe wordt biomassa een duurzame grondstof voor de Vlaamse industrie?

Sinds 2006 maakt de OVAM een tweejaarlijkse Inventaris Biomassa(reststromen) op. Deze inventaris geeft aan hoeveel biomassa in Vlaanderen ingezameld en verwerkt wordt en hoe de bestemming evolueert. Deze analyse levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een meer duurzaam biomassabeheer. Dankzij het afval- en materialenbeleid worden in Vlaanderen de meeste biomassa-afvalstromen van huishoudens en biomassa verwerkende bedrijven selectief ingezameld.

De biomassa-afzetmarkt is volop in beweging. Traditioneel zijn de landbouw-, voedings- en veevoedingssector de grootste afnemers van biomassa. Vraag en aanbod van bepaalde biomassa(afval)stromen worden in toenemende mate beïnvloed door de evolutie in de fossiele brandstoffen en de stimuleringsmaatregelen vanuit het energiebeleid. De zoektocht van bepaalde sectoren, waaronder de chemie, naar vervanging van fossiele grondstoffen wordt merkbaar. Wettelijke bepalingen, waaronder de verbrandingsverboden en Europese wetgeving rond dierlijke bijproducten, beïnvloeden mee de bestemming.

We stellen vast dat de invulling voor hernieuwbare energieproductie vanuit de vaste biomassa steeds meer wordt ingevuld door een hogere import van biomassa.

In het algemeen wordt door de toepassing van de verbrandingsverboden en het advies van de OVAM in het kader van groenestroomcertificaten de recycleerbare biomassa relatief goed uit de Vlaamse verbrandingsinstallaties gehouden. De uitzonderingen in het verbrandingsverbod en de druk op vaste biomassa zorgen echter voor een afleiding van recycleerbare stromen naar verbranding.

Talrijke onderzoeksprojecten focussen op de schaars beschikbare biomassastromen met het oog op een zo goed mogelijke (geïntegreerde) valorisatie (bijvoorbeeld combinatie materiaal-energie) of vervanging van fossiele grondstoffen. Ook de opschoning van biogas tot aardgas of biobrandstof werd verder onderzocht.

Team Bio