UPV

Collectief plan

In tegenstelling tot de aanvaardings- en terugnameplicht, staat bij een collectief plan niet noodzakelijk de inzameling en verwerking van afvalstoffen door de producent centraal. Het collectief plan vormt hierdoor een meer flexibel kader om andere verantwoordelijkheden te leggen bij de producenten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een financiële verantwoordelijkheid of het verstrekken van informatie.


Het collectief plan is een instrument dat, net als de aanvaardingsplicht en de terugnameplicht, dient om uitvoering te geven aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. In tegenstelling tot deze instrumenten staat bij een collectief plan niet noodzakelijk de inzameling en verwerking van afvalstoffen door de producent centraal. Het collectief plan vormt hierdoor een meer flexibel kader om andere verantwoordelijkheden te leggen bij de producenten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een financiële verantwoordelijkheid of het verstrekken van informatie.

De verplichting tot opstellen van een collectief plan geldt steeds voor alle producenten en invoerders die een bepaald product op de markt brengen. Die producenten moeten een gemeenschappelijk plan opstellen dat bepaalt hoe uitvoering wordt gegeven aan de specifieke doelstellingen die de wetgeving hen oplegt. Deze doelstellingen kunnen variëren van afvalstroom tot afvalstroom. Het plan omvat minimaal een beschrijving van:

  • de producenten die het collectief plan indienen;
  • de afvalstoffen waarop het collectieve plan van toepassing is;
  • de concrete engagementen en doelstellingen van de producenten.

Het collectief plan moet worden goedgekeurd door de OVAM. De OVAM zorgt ook voor de opvolging van het plan, onder meer via de jaarlijkse rapportage en het actieplan dat de producenten jaarlijks moeten opstellen.

Voor volgende afvalstoffen moeten de producenten en invoerders een collectief plan opstellen: