Bodemkwaliteit garanderen via bodemsaneringen

Investeren in duurzame brown-en blackfieldontwikkeling

We herontwikkelen brown- en blackfields en stortplaatsen in het kader van circulair ruimtegebruik. Door stortplaatsen te betrekken in de circulaire economie, zijn ze een voorraad aan materialen, energie en land. Samen met lokale en bovenlokale besturen en andere partners gaan we op zoek naar terreinen waar verplichtingen nodig zijn in het kader van het bodemdecreet (bv. een bodemsanering). Daar kunnen we dan tegelijk een maatschappelijke meerwaarde creëren rond duurzaam gebruik met aandacht voor circulariteit en bodemzorg. We bieden daarbij oplossingen op maat om de partners te ondersteunen.


Blackfields 

Blackfields zijn onderbenutte terreinen waar herontwikkeling nodig is, maar waar de bodem zo verontreinigd is dat private initiatieven achterwege blijven. Zonder een substantiële tussenkomst van de overheid blijven deze gronden onaangeroerd. Een zeer spijtige zaak, want doordat we deze terreinen niet gebruiken, blijft de druk op de open ruimte steeds groeien. Het gaat zowel om grote voormalige industriële sites, als om kleine sites, vaak in stadscentra of in de stadsrand. Deze stadskankers hebben een nefaste invloed op de omgeving.

Brownfields 

Op brownfields daarentegen zijn - mits de nodige duwtjes in de rug - wel rendabele projecten door de private markt mogelijk. De afgelopen jaren zijn er in Vlaanderen heel wat initiatieven genomen om de herontwikkeling van browfields te faciliteren. In de brownfield-nota van april 2011 stelde de Vlaamse Regering vast dat er inderdaad heel wat brownfields worden aangepakt, maar dat de blackfields blijven liggen. Een apart instrumentarium is noodzakelijk.

Het voornaamste instrument dat specifiek voor de sanering en herontwikkeling van blackfields is opgericht, is het Protocol Curatoren.

Inventarisatie 

De eerste elementaire stap voor de aanpak van black- en brownfields is het opsporen van deze gronden. Een deel van de gronden is bij de OVAM gekend, omdat er reeds bodemonderzoeken voor werden ingediend. Er bestaan in Vlaanderen nog heel wat verlaten terreinen die omwille van hun bodemverontreiniging niet meer in gebruik zijn. De OVAM brengt deze gronden in kaart en tracht de bodemsanering ervan te faciliteren, zodat ze opnieuw in gebruik kunnen worden genomen.

Bodembeheer