FAQ grondstofverklaring

Laboratoria voor monstername en analyse


Om een rechtsgeldige uitspraak te doen over de milieukwaliteit van afvalstoffen, grondstoffen en bodems volgens de wetgeving moet de analyse uitgevoerd worden door een erkend laboratorium.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) is vanaf 3 mei 2013 ook van toepassing op de OVAM-erkenningen voor de monstername en analyses van afvalstoffen en andere materialen en voor de analyse van bodems.
De gecoördineerde versie van het VLAREL vindt u op de Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie van EMIS-Vito.  De lijst met pakketten waarvoor een laboratorium een erkenning kan aanvragen vindt u in de bijlage 3, 5° en 6° bij VLAREL.

De erkenningsvoorwaarden voor laboratoria worden opgesomd in art. 25. De aanvraag gebeurt volgens een uniforme aanpak (art. 27) met behulp van een modelformulier:

De aanvraag tot erkenning wordt aangetekend, tegen afgifte van ontvangstbewijs, of elektronisch via het één-loket ingediend bij de bevoegde afdeling. Dit kan via het digitaal Erkenningenloket. Hier vindt u ook meer uitleg over erkenningen in het algemeen. 

Rechtstreekse toegang tot het aanvraagformulier.

Aanmelden kan met onder andere e-id, token of itsme. Het modelformulier en de nodige bijlagen kan u in het webloket opladen.

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) blijft het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest. De VITO ondersteunt de OVAM bij de kwaliteitscontrole van potentiële en erkende laboratoria. De kwaliteitsborging omvat onder meer de selectie en de bereiding van ringteststalen, het organiseren van technische proeven, de beoordeling van de resultaten van ringtesten en technische proeven, het uitvoeren van audits, de blinde controle van monstername en de controle op de toepassing van ISO 17025.

De analyses en monsternemingen op afvalstoffen en bodem gebeuren overeenkomstig de methoden die opgenomen zijn in het Compendium voor Monsterneming en Analyse, afgekort CMA.


Vanaf 1 oktober moeten zelfanalyses van grondstofverklaringen worden opgeladen via digilab (het Labo Loket - Analyseresultaten), meer info vind je hier: 

Aanvraagformulieren erkenning laboratorium

Met deze formulieren kunt u als rechtspersoon een erkenning aanvragen als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen, en als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering.

Aanvraag van de erkenning als laboratorium in de discipline afvalstoffen en ander materialen (docx)

Aanvraag van de erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering (docx)


Vragen over erkenning als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen?

Vragen over erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering?

Team Onderzoek en Monitoring

Team Integraal Kwaliteitsbeheer