Ga terug

Samen werken aan kwalitatievere technische verslagen: volledigheid

Nieuwsbericht · May 9, 2022 9:00:00 AM
computer onderzoek

De bodembeheerorganisaties zullen strenger reageren op de volledigheid van het technisch verslag. Verslagen die vanaf 1 juli 2022 worden ondertekend, moeten voldoen aan de onderstaande punten. Afwijkingen kunnen leiden tot een niet-conformverklaring.

Lees zeker ook de nieuwsbrieven van Grondbank en Grondwijzer, want daarin is nog bijkomende achtergrondinformatie opgenomen. U vindt ze hier:

Grondverzetstabel

Aandachtspunten: 

 • U voegt de grondverzetstabel toe voor wegen- en rioleringswerken en voor projectontwikkeling.
 • Voor wegen- en rioleringswerken: Vermeld het volume ‘op te breken riolering’ apart. Duid de vergraven zones apart aan op het zoneringsplan.
 • Voor projectontwikkeling: Voeg de grondverzetstabel toe van zodra er meerdere (meestal ruimtelijk gescheiden) afgravingszones voorkomen. Splits in dergelijke gevallen het totaalvolume op. 
 • Voorbeeld: bij de inrichting van een verkaveling somt u de volumes van wegenis, riolering, wadi en verschillende bouwblokken apart op.
 • Maak een overzichtelijke samenvatting van de volumes. De rekensheets van het studiebureau volstaan niet als grondverzetstabel.

Asbesttoets

Aandachtspunten:

 • De Leidraad Asbest somt verschillende te checken scenario’s op. Gebruik de tabelvorm die al deze scenario’s opsomt, zodat de geleverde informatie volledig is en misverstanden vermeden worden. 
 • Evalueer de asbestverdachtheid van een terrein ook op basis van veldwaarnemingen en niet alleen op de historiek van het terrein. Verwerk deze informatie in de asbesttoets.
 • Doe dit voor zowel alle technische verslagen of addenda over nog te ontgraven of te baggeren/ruimen partijen als voor gestapelde/herbemonsterde hopen. 
 • Voor afgezeefde partijen doet u ook een uitspraak over het afgezeefde puin.
 • Als u een kwalitatieve staalname doet ter controle van verdachte veldwaarnemingen: vermeld de samenstelling van het staal en de locatie van de staalname.

Graven van gaten als onderdeel van de asbesttoets

Aandachtspunten:

 • Geef aan of tijdens het veldwerk een puinhoudende bodemlaag is vastgesteld. Een bodemlaag wordt als puinhoudend gekarakteriseerd als meer dan 5%, maar minder dan 75% bodemvreemde stenen of steenachtige materialen aanwezig zijn. Dit zijn alle niet-natuurlijke stenen en steenachtige materialen, met uitzondering van primaire materialen (ballast, grind,…). Er is dus geen uitzondering voor baksteenpuin.
 • Schat dit in op basis van de bijmengingen per boring (en niet per partij).
 • Vermeld of er gaten gegraven werden en op welke locatie (welke boringen en een eenduidige bepaling van de locatie op het zoneringsplan). Dit is essentieel als de puinhoudende laag dagzoomt.
 • Vermeld of er wel/geen asbestverdacht materiaal werd aangetroffen.

Verwerking van voorgaande onderzoeken

Aandachtpunten:

 • Geef aan of er bodemonderzoeken binnen de projectzone (of invloedssfeer) werden uitgevoerd en of die relevant zijn voor de uitgravingszones.
 • Van de relevante bodemonderzoeken neemt u de volgende gegevens op:
  • de relevante monsternamepunten + weergave op plan (inclusief contouren)
  • de relevante parameters
  • de relevante resultaten en een toetsing ervan aan de huidige normen
  • boorstaten

Besluit

Aandachtspunten:

 • Doe een eenduidige uitspraak over de gebruiksmogelijkheden van de (deel)partij(en). Motiveer waarom er geen bijkomend risico bij hergebruik is naar zowel blootstelling als grondwater toe. Benoem de gebruiksbeperkingen die uit de risico-evaluatie voortvloeien.
 • Geef aan hoe de afbakening tussen partijen met verschillende gebruiksmogelijkheden tot stand kwam. Die moet rekening houden met alle beschikbare informatie (ook uit voorgaande onderzoeken).
 • Licht toe hoe de indeling van één of meerdere kadastrale werkzones tot stand kwam (motivatie zowel horizontaal als verticaal). Maak aanvullend de terugkoppeling tussen de kadastrale werkzone(s) en de specifieke partijen die er kunnen toegepast worden (matching).
 • Formuleer een duidelijke uitspraak omtrent het gehalte aan niet-natuurlijke stenen, steenachtige materialen en bodemvreemde steenachtige materialen. Indien één van deze materialen verhoogd voorkomen, wordt aanvullend aangegeven of het gehalte van 25% wordt overschreden. De uitspraak gebeurt per partij in de opmetingstabel.

Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met Grondbank of Grondwijzer.

Bodembeheer