Ga terug

Verontreiniging met radioactieve stoffen: uw rol als deskundige in de bodemverontreiniging

Nieuwsbericht · May 16, 2024 9:23:00 AM
radioactieve bodem

In afwachting van de ondertekening en publicatie van het K.B. in het Belgisch Staatsblad heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een voorlopige regeling uitgewerkt. Hierdoor kan elke op dit ogenblik (regionaal) erkende bodemdeskundige – indien hij dit wenst – reeds voorbereidende onderzoeksdaden stellen om de beschrijvende en oriënterende onderzoeken zoals bedoeld in voornoemde wet uit te voeren. In functie van de inhoudelijke evaluatie kan het FANC deze onderzoeksdaden formeel accepteren in het kader van toekomstige bodemonderzoeken voor radiologisch vervuilde bodems en verder inhoudelijk beoordelen. 
 
Opdat het FANC deze onderzoeksdaden na de inwerkingtreding van het K.B. kan aanvaarden, moet de bodemdeskundige - die het onderzoek uitvoert op het ogenblik dat de voorbereidende onderzoeksdaden gesteld worden - voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze zijn: 

 1. houder zijn van een regionale erkenning als bodemdeskundige verstrekt door de bevoegde regionale overheid
 2. deskundig zijn in de stralingsbescherming: 
  1. In het kader van een oriënterend onderzoek, beschrijvend onderzoek en een saneringsproject waarbij geen radioactief afval wordt gegenereerd, wordt volgende kennis en kunde vereist:
   1. Basisprincipes van de stralingsbescherming beheersen
   2. In staat zijn de radioactiviteit op het terrein te meten
   3. In staat zijn het radiologisch risico te beoordelen
   4. De geldende regelgeving over de ioniserende straling beheersen
  2. In het kader van een oriënterend onderzoek, een beschrijvend onderzoek en een saneringsproject waarbij radioactief afval ontstaat, worden naast de kennis en kunde bedoeld in a) volgende competenties vereist:
   1. Kennis van de categorieën radioactief afval; 
   2. Kennis van het acceptatiesysteem van NIRAS.

Over de voorwaarde ‘deskundig zijn in de stralingsbescherming’ worden er momenteel enkel algemene opleidingen voor stralingsbescherming aangeboden door: het SCK te Mol, het NuTeC in Hasselt en het ISIB in Brussel. Deze opleidingen kunt u volgen tot het FANC of één van haar partners een specifieke opleiding organiseert, vermoedelijk vanaf het najaar 2024. De deskundige die de onderzoeksdaden stelt, moet over minstens één natuurlijk persoon beschikken of minstens één natuurlijk persoon contractueel ter beschikking te hebben die deze opleiding regelmatig heeft gevolgd of erkend is als stralingsdeskundige. 
 
Wilt u deze voorlopige regeling gebruiken? Meld u dan aan bij het Agentschap en dien een dossier in, dat minstens de volgende informatie bevat:
 

 • De beslissing van de regionale overheid waaruit blijkt dat u erkend bent door het gewest waar het bodemonderzoek zal plaatsvinden;
 • De naam van de persoon die een opleiding over stralingsbescherming heeft gevolgd, het bewijs deze persoon in dienst te hebben of er een contractuele band mee te hebben, het programma van de gevolgde opleidingen en het bewijs dat de opleiding op regelmatige wijze door de persoon in kwestie werd gevolgd, of
 • De naam van de persoon die over de erkenning als stralingsdeskundige beschikt, het bewijs deze persoon in dienst te hebben of er een contractuele band mee te hebben, een kopie van de erkenning. 

Binnen de dertig dagen nadat u het dossier indient, informeert het Agentschap u schriftelijk of u de voorlopige regeling kunt gebruiken. 
 
Let op: u kunt de erkenning als Erkende Deskundige in de Bodemverontreiniging voor radiologische aspecten in Vlaanderen enkel gebruiken voor taken die u volgens uw regionale type van erkenning (type 1 of type 2) kan uitvoeren.
 
De regionale standaardprocedures vormen samen met de richtlijnen van het FANC: Verontreinigde sites | FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (fgov.be) de te volgen aanpak

Het aanvraagdossier moet u aangetekend versturen naar:
 
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
Departement Gezondheid en Leefmilieu
Dienst Toezicht op het Grondgebied en Natuurlijke Straling
Markiesstraat 1, bus 6A
1000 Brussel
 
Hebt u nog vragen heeft over deze voorlopige regeling? Contacteer dan Boris Dehandschutter of Wim Van Den Driessche van het FANC.

Bodembeheer