Ga terug

Voornemen tot schorsing van de erkenning

Nieuwsbericht · Mar 8, 2023 3:05:00 PM
kwaliteitslabel

Binnen de OVAM en bij de bodembeheerorganisaties vinden verschillende soorten controles plaats die informatie geven over de kwaliteit van een ingediend rapport. Daarnaast kunnen externe klachten extra informatie bieden aan de OVAM. Op basis van al deze informatie beoordeelt het team Informatie- en Kwaliteitsbeheer de vastgestelde fouten.

Om de vastgestelde fouten te beoordelen baseert het team Informatie- en Kwaliteitsbeheer zich op de bepalingen van het VLAREL, waarbij voornamelijk art. 34 ‘algemene gebruikseisen’ en art. 53/3 §1 ‘gebruikseisen voor bodemsaneringsdeskundigen’ van belang zijn. 

Enerzijds hanteert de OVAM hierbij het principe van de kritieke fouten. Een kritieke fout is een fout met een (verhoogd risico op) een belangrijke (directe) impact op het besluit van het onderzoek. Enkele voorbeelden hiervan zijn, deze lijst is niet limitatief:

  • De fout heeft (mogelijk) een gevolg voor het besluit van het rapport voor over verder onderzoek of saneringsnoodzaak. Dit heeft een grote impact op de eigenaar/gebruiker/ exploitant van het terrein.
  • De fout heeft (mogelijk) als gevolg dat de saneringsplicht bij de verkeerde persoon wordt gelegd. Als de OVAM als gevolg hiervan een verkeerde saneringsplichtige aanduidt, kan dit gevolgen hebben: 
    • enerzijds voor de personen die onterecht als saneringsplichtige worden aangeduid
    • Anderzijds voor de OVAM (en onrechtstreeks de belastingbetaler) wanneer onterecht een onschuld wordt uitgesproken en de werkingsmiddelen van de OVAM hiervoor moeten aangesproken worden 

Het team Informatie- en Kwaliteitsbeheer kijkt bij de beoordeling van de verschillende interne en externe controles naar herhalende fouten of het maken van veel fouten op de standaardprocedures, CMA … Over een aantal gemaakte fouten informeert de OVAM via brief, mail, telefoon. 
Daarnaast hecht de OVAM veel belang aan de juistheid van de gegevens die in haar databank worden ingevoerd, niet alleen voor de juistheid van het dossier zelf, maar ook voor gegevens die vanuit onze databank verzameld kunnen worden voor andere doeleinden: inzage van dossiers, studies, statistiek, bevragingen … Tikfouten of verkeerde informatie invoeren: bijv. perceelnummers, eigenaars, gebruikers, parameters, verontreinigingen kan bij de OVAM leiden tot nijv. een verkeerd bodemattest, verkeerde aanmaningen, verkeerde statistieken. Wanneer dergelijke fouten zich herhaaldelijk voordoen, wijst dit voor de OVAM op een structureel probleem bij de bodemsaneringsdeskundige, en kan er eveneens overgegaan worden tot een voornemen tot schorsing van de erkenning.

Tot slot willen we nog benadrukken dat elke afkeuringsbrief, elke mail, elke opmerking tijdens een terreinbezoek enz. van de OVAM procesmatig volgens de code van goede praktijk voor het kwaliteitshandboek voor erkende bodemsaneringsdeskundigen als een melding van een fout moet aanzien worden. Deze methode stelt de kwaliteitsverantwoordelijke in staat om te bekijken of de interne processen voor bijsturing of opleiding voldoende sluitend zijn om dergelijke fouten in de toekomst te vermijden.

Een schorsing van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige wordt doorgevoerd volgens de wetgeving in art. 54 van het VLAREL. Dit houdt in dat u eerst via een aangetekende brief op de hoogte wordt gebracht dat de OVAM overweegt uw erkenning te schorsen. Daarbij nodigt de OVAM u uit op een hoorzitting, waar u uw verweermiddelen kan komen toelichten. Na deze hoorzitting neemt de OVAM haar definitieve beslissing.

Bodembeheer