Ga terug

Vlaamse Regering wil de impact van kunststofproducten op milieu beperken

Nieuwsbericht · Jul 10, 2023 4:00:00 PM
Logo afval recycleren

Op 7 juli 2023 keurde de Vlaamse Regering VLAREMA 9 voor de tweede keer principieel goed. Het Vlaams reglement voor duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, ofwel VLAREMA, bevat alle regelgeving inzake materialen en afvalstoffen. Het bevat meer gedetailleerde voorschriften over (bijzondere) afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, de registerplicht en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

De definitieve goedkeuring van VLAREMA 9 wordt in het najaar van 2023 verwacht. <

Met dit wijzigingsbesluit wil de Vlaamse Regering de Europese Richtlijn rond vermindering van effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu deels omzetten in Vlaamse regelgeving


Wat zijn de voornaamste krachtlijnen uit het wijzigingsbesluit? 

  • Voor bedrijfsafvalstoffen moet een proportionele doorrekening van de kosten voor een substantiële daling van het restafval zorgen en komen er duidelijker afspraken over de voorwaarden voor gezamenlijke inzameling van bepaalde recycleerbare fracties.
  • Een kader voor de selectieve inzameling op de werf en de nasortering van verschillende fracties bouw- en sloopafval, moet meer recyclage en hergebruik mogelijk maken. Een aangepast normenkader voor bouwstof zorgt voor een betere afstemming met de normen voor bouwkundig bodemgebruik van bodemmaterialen in VLAREBO.
  • Om het gebruik van kunststof recyclaten te stimuleren, wordt het gebruik van enkele zorgvuldig geselecteerde kunststof toepassingen verboden als ze geen recyclaat bevatten.
  • In verdere uitvoering van de SUP-richtlijn wordt een traject opgenomen om herbruikbare bekers en herbruikbaar cateringmateriaal bij eet- en drinkgelegenheden te verplichten bij consumptie ter plaatse en te stimuleren bij consumptie on the go.
  • Wijzigingen in de procedure voor grondstofverklaringen voor producten die ingezet worden als nieuwe gerecycleerde grondstof of als bijproduct, moet een veilige toepassing van deze potentiële grondstoffen waarborgen. In lijn daarmee wordt voor gebruik van sommige materialen als meststof/ bodemverbeterend middel een informatiefiche verplicht.
  • Het gebruik van houtsnippers als bodembedekker en als meststof en bodemverbeterend middel wordt gereglementeerd. Ook boerderijcompostering in een samenwerkingsverband tussen max. drie landbouwers en natuurbeheerders wordt mogelijk gemaakt.
  • We introduceren einde-afvalcriteria voor de inzet van opgewerkte afvalolie en opgewerkte brandstofresten als blendcomponent voor de productie van scheepsbrandstof. Deze zijn erop gericht om de milieu-impact te verlagen en maken handhaving mogelijk.
  • Er zijn normen voorzien die de recyclage van luiers mogelijk maakt zonder schade aan milieu en gezondheid. Daarbij is een kader uitgewerkt dat kijkt naar de inputstromen, het recyclageproces zelf en de kwaliteit van de gerecycleerde grondstoffen.
  • Er komen nieuwe verplichtingen aan inzamelaars, handelaars, makelaars en verwerkers van afvalstoffen voor rapportering over door hen ingezamelde en verwerkte hoeveelheden. De inhoud van de afvalstoffenregisters werd in lijn gebracht met de gegevens die in MATIS zullen opgevraagd worden om een betere tracering van afvalstoffen mogelijk te maken.

Meer informatie over de beslissing van de Vlaamse Regering.

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140