Ga terug

Een nieuwe tool voor de herontwikkeling van oude stortplaatsen

Nieuwsbericht · Nov 28, 2023 10:39:00 AM
nieuwe tool

Waarom deze tool?

De OVAM staat achter een duurzaam voorraadbeheer van (oude) stortplaatsen. Zo’n beheer kan verschillende vormen aannemen. Het is vooral belangrijk dat de uiteindelijke keuze past binnen de dynamiek van de omgeving en de beleidsdoelstellingen die vooropgesteld worden. 
Om initiatiefnemers in hun zoektocht naar een duurzaam beheer te ondersteunen, ontwikkelde de OVAM de Kansenverkenner Stortplaatsen. Met deze tool proberen we in kaart te brengen welke kansen een stortplaats kan bieden voor zijn omgeving. Dit doen we door ruimtelijke indicatoren te berekenen met behulp van het Ruimtemodel Vlaanderen,
dat beheerd wordt door de VITO.

Wat kan deze tool? 

Ten eerste analyseren we de omgeving op en rond de stortplaatsen. Hieruit leiden we af welke landgebruiken meer of minder geschikt zijn om zich op die locatie te ontwikkelen. Ten tweede berekenen we ook kansenkaarten voor specifieke beleidsthema’s: natuur, water, wonen en groene energie. Voor de berekening hiervan werden ofwel bestaande kaartlagen gebruikt die zones met potentieel afbakenen - bv. IHD-Zoekzones voor natuur of de Kansenkaart Ruimtelijk Uitbreiden voor wonen - ofwel bepaalde criteria vooropgesteld om zelf zones af te bakenen, bv. bij zonne-energie. 

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de ruimtelijke context van een specifieke stortplaats meer in detail te gaan verkennen, zoals het huidig landgebruik of de planologische bestemming. Deze inzichten kunt u inzetten bij de visievorming over het duurzaam beheer van de stortplaats.

Meer achtergrondinformatie leest u in de handleiding van de Kansenverkenner Stortplaatsen.

We willen uw input! 

Verschillende stakeholders die betrokken zijn bij de herontwikkeling en het duurzaam beheer van oude stortplaatsen kunnen de tool gebruiken: dat zijn niet alleen projectontwikkelaars, gemeenten, ruimtelijk planners, andere overheidsagentschappen … maar ook voor de bodemsaneringsdeskundige kan hier een rol weggelegd zijn. Ziet u uzelf de tool gebruiken? Waarom wel of niet? Wat vindt u van de tool? We horen graag uw feedback via dit formulier.

Bodembeheer