Ga terug

Rapportage en toetsing PFAS-parameters na wijziging CMA en WAC vanaf 15 januari 2024

Nieuwsbericht · Jan 8, 2024 8:30:00 AM
molecule

De verschuiving van de parameters beïnvloedt de berekening van de som-parameters. Daarom gelden volgende afspraken met de laboratoria:


Rapportage tot 14/1/2024 volgens indeling CMA MB2023  

PFAS som (=som kwantitatief)  (ID=1842, CODE= P1473)
PFAS (Som indicatief) (ID=1845, CODE= P1476)
PFAS totaal (= som kwantitatief + som indicatief) (ID=1880, CODE=P1510)

 

Vanaf 15/1/2024 volgens indeling CMA MB2024

som van gemeten kwantitatieve PFAS (ID=1900, CODE= P1513)
som van gemeten indicatieve PFAS (ID=1901, CODE= P1514)
 som van gemeten PFAS (ID=1902, CODE= P1515)


Om de som-parameters te berekenen, hanteert een laboratorium rapportagegrenzen die verschillend zijn voor kwantitatieve en indicatieve parameters.


Laboratoria hanteren volgende maximale rapportagegrenzen voor bodem:

  • individuele kwantitatieve parameters 0,5µg/kg ds
  • individuele indicatieve parameters 4µg/kg ds

Laboratoria hanteren volgende maximale rapportagegrenzen voor grondwater:

  • individuele kwantitatieve parameters 10ng/l
  • individuele indicatieve parameters 50ng/l

Voor bodemonderzoeken die na 15 januari 2024 ingediend worden via het webloket en technische verslagen die na 15 januari 2024 ondertekend worden door de bodemsaneringsdeskundige gelden volgende AFSPRAKEN voor toetsing van de PFAS-parameters.

De toetsingswaarden zoals vermeld in het document ‘Toetsingswaarden voor PFAS en PFOA in bodem en voor PFAS in grondwater’ met publicatiedatum 4 april 2022 en van kracht vanaf 19 april 2022, blijven van toepassing. Dit document is nog steeds beschikbaar op de OVAM-website.

Toetsing aan de ‘som van gemeten PFAS’ 

Bij de toetsing aan de som-parameter zullen ook de indicatieve parameters mee in rekening worden gebracht. De toetsing aan ‘PFAS som (=som kwantitatief)’ wijzigt in toetsing aan ‘som van gemeten PFAS’. In alle documenten (codes van goede praktijk, richtlijnen,…) wijzigt waar van toepassing de toetsing aan ‘PFAS som (=som kwantitatief)’ in toetsing aan ‘som van gemeten PFAS’.

Als een laboratorium een analyseresultaat vermeldt die lager ligt dan de maximale rapportagegrens conform CMA/3/D en WAC/IV/A/025, dan moeten deze analyseresultaten niet meegenomen worden voor het maken van de sommatie. Dus alle concentraties die kleiner zijn dan de maximale rapportagegrens worden gelijk gesteld aan 0 voor het maken van de som. Dit geldt voor de kwantitatieve en indicatieve PFAS-parameters.

De laboratoria werden hiervan op de hoogte gebracht en verwerken dit in hun (geautomatiseerde) berekening van de som-parameters.

Kwaliteitstoets bij grondverzet

Voor de bepaling van verder onderzoek (uitloogproef) houdt u rekening met de maximale rapportagegrens conform CMA. 

Analyseresultaten kleiner dan of gelijk aan de maximale rapportagegrens conform CMA en WAC, moeten niet meegenomen worden in deze toetsing.

Bodembeheer