Specifieke grondstofregelingen

Grondstoffenregeling metallurgie

Alles over de grondstoffenregeling metallurgie

Onderafdelingen 2.3.5 en 2.3.6 van VLAREMA voorzien een algemene grondstoffenregeling voor materialen afkomstig van metallurgische productieprocessen voor non-ferro- en ferrometalen. De afbakening en omschrijving van een metallurgisch productieproces voor non-ferro- of ferrometalen is opgenomen in bijlagen 2.3.5 en 2.3.6 van VLAREMA. Het VLAREMA bepaalt dat de minister de lijst met materialen die als grondstoffen worden beschouwd opstelt. Dit ministerieel besluit trad in werking op 9 februari 2024.

Non-ferrometallurgie

Het ministerieel besluit van 9 februari 2024 bevat in bijlage 1 de lijst van materialen, afkomstig van metallurgische productieprocessen voor non-ferrometalen, die automatisch als grondstoffen beschouwd worden, op voorwaarde dat ze rechtstreeks – zonder verdere behandeling – gebruikt worden in een metallurgisch proces voor non-ferrometalen met toepassing van de BBT-conclusies voor de non-ferrometaalindustrie, vermeld in hoofdstuk 3.10 van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014. Voor deze materialen moet dus geen grondstofverklaring gevraagd worden bij de OVAM.

Voor de materialen die opgenomen zijn in het ministerieel besluit, is het belangrijk om rekening te houden met volgende voorwaarden:

  • De materialen mogen geen verontreinigingen bevatten die niet eigen zijn aan het metallurgisch proces.
  • De materialen mogen geen gevaarlijke stoffen bevatten, die niet in samenstellingsvoorwaarden van het ministerieel besluit zijn opgenomen.
  • Alle toepasselijke REACH-verplichtingen voor de materialen moeten zijn voldaan. Indien dit niet het geval is, worden de materialen niet vermarkt en blijven ze afvalstoffen.
  • Als materialen als grondstoffen worden getransporteerd buiten Vlaanderen, moet aangetoond worden dat de andere betrokken bevoegde autoriteiten de betreffende materialen ook als grondstoffen beschouwen. Neem daarvoor contact op met de bevoegde autoriteiten in de landen van vertrek en bestemming. Als de andere betrokken autoriteiten de materialen als afvalstoffen beschouwen, vallen ze onder de wetgeving rond het transport van afvalstoffen.
  • Voor deze materialen moet overeenkomstig onderafdeling 7.2.2. van het VLAREMA een materialenregister bijgehouden worden.

Als een materiaal niet voorkomt op de lijsten van het ministerieel besluit, of niet voldoet aan de samenstellingsvoorwaarden van de lijst, betekent dit nog niet dat het materiaal niet als een grondstof kan worden ingedeeld. In dit geval moeten de criteria afvalstof/grondstof voor dit specifieke materiaal getoetst worden, en wordt een specifieke aanvraag voor grondstoffenverklaring voor dit materiaal bij de OVAM ingediend. Meer informatie hierover kunt u vinden op de webpagina grondstofverklaringen.

Ferrometallurgie

Een gelijkaardige regeling geldt voor materialen, afkomstig van metallurgische productieprocessen voor ferrometalen en bestemd voor rechtstreeks – zonder verdere behandeling – gebruik. Het specifieke gebruik van deze materialen is bepaald in bijlage 2 van het ministerieel besluit.

Dezelfde opmerkingen als vermeld bij “non-ferrometallurgie”, zijn van toepassing:

  • De materialen mogen geen verontreinigingen bevatten die niet eigen zijn aan het metallurgisch proces.
  • De materialen mogen geen gevaarlijke stoffen bevatten, die niet in samenstellingsvoorwaarden van het ministerieel besluit zijn opgenomen.
  • Alle toepasselijke REACH-verplichtingen voor de materialen zijn voldaan. Als dit niet het geval is, worden de materialen niet vermarkt en blijven ze afvalstoffen.
  • Als materialen als grondstoffen worden getransporteerd buiten Vlaanderen, moet aangetoond worden dat de andere betrokken bevoegde autoriteiten de betreffende materialen ook als grondstoffen beschouwen. Neem daarvoor contact op met de bevoegde autoriteiten in de landen van vertrek en bestemming. Als de andere betrokken autoriteiten de materialen als afvalstoffen beschouwen, vallen ze onder de wetgeving rond het transport van afvalstoffen.
  • Voor deze materialen moet overeenkomstig onderafdeling 7.2.2. van het VLAREMA een materialenregister bijgehouden worden.

Opgelet: nieuwe registratie ferroslakken

Vanaf 5 maart 2018 geldt voor de producenten van ferroslakken de verplichting om de materialen, die afkomstig zijn van metallurgische productieprocessen voor ferrometalen en die als grondstof worden gebruikt volgens de regeling van bijlage 2 van het ministerieel besluit, te registreren via het webloket registraties van de OVAM. Het monsternameverslag en de analyserapporten (totaalconcentratie en uitloging) die de conformiteit van het materiaal met het ministerieel besluit en VLAREMA (onderafdeling 2.3.2 en bijlage 2.3.2) aantonen, moeten jaarlijks door de producent worden opgeladen in het webloket registraties. Zoals bepaald in VLAREMA dienen monstername en analyses te worden uitgevoerd door een VLAREL erkend labo.

Nuttige links

Lijst geregistreerde producenten ferroslakken
Aanvraag registratie producent ferroslakken
Aandachtspunten bij het gebruik van convertorslakken ArcelorMittal