Cmartlife

De Cmartlife partners

Leer de partners kennen


Responsive Image

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is de coördinator van het project en werkt hiervoor samen met bovenlokale partner Westtoer, Vlaamse partners Vlaco en VVSG-Interafval, en de Belgische partners Denuo, Fost Plus en Valipac. Bij de uitvoering van de Cmartlife acties werken we ook samen met lokale besturen, sectorfederaties, werkgeversorganisaties, bedrijven, onderzoeksinstellingen, federale overheden, belangenorganisaties en nog vele andere stakeholders. Het project wil zijn acties uitrollen in Vlaanderen, en over het hele Belgische grondgebied via interregionale en nationale partnerschappen. 

Partners

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

De OVAM is het agentschap van de Vlaamse overheid dat er voor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem. Het geeft richting aan het beleid inzake afval, materialen en bodem en beïnvloedt zo de uitvoering van de wetgeving. De OVAM coördineert het NARMENA-project.

 

Westtoer logoWesttoer

Westtoer bereidt, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, het toeristisch-recreatief beleid voor én helpt dit uitvoeren. We ondersteunen het toerisme in West-Vlaanderen als economische sector. We trekken koopkracht van buiten de regio aan met aantrekkelijke toeristische producten en door West-Vlaanderen te promoten op relevante markten. We ondersteunen de bovenlokale openluchtrecreatie in West-Vlaanderen. We ontwikkelen attractieve, marktconforme producten en we communiceren hierover naar de West-Vlaamse bevolking en de toeristen die West-Vlaanderen bezoeken. 
 

Denuo logoDenuo

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van de natuur. Het ANB staat in voor het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur, samen met alle partners.
 

VVSG logoVVSG - Interafval

Interafval is een netwerk van alle (inter)gemeentelijke organisaties die sinds 1996 betrokken zijn bij het beheer van huishoudelijk afval. Het team bestaat uit 7 VTE en is ingebed in de VVSG (Vlaamse koepelorganisatie voor de lokale besturen). De kernactiviteiten zijn advies, informatie-uitwisseling, ondersteuning, ... Interafval vertegenwoordigt de lokale overheden in afvalbeheerkwesties in verschillende officiële overlegorganen. 

In Vlaanderen zijn de meeste gemeenten verenigd in een intergemeentelijk samenwerkingsverband, 25 in Vlaanderen, dat wettelijk verantwoordelijk is voor de organisatie van de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Interafval is ook lid van internationale organisaties zoals Municipal Waste Europe en ISWA. 
 

logo ValicpacValipac

Valipac is het enige erkend organisme in Europa voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid toegepast op bedrijfsmatige verpakkingen. Wij verzamelen en analyseren betrouwbare data rondom het sorteren en recycleren van bedrijfsafval. Dankzij deze kennis ontdekken wij opportuniteiten en uitdagingen in de afvalketen en zetten we samen met sectorfederaties en afvalophalers acties op om bedrijven te stimuleren om meer en beter te sorteren. Verder werken we ook aan innovaties om van verpakkingsafval nieuw grondstoffen te maken met meer toepassingen in Europa om zo een volledig circulaire economie voor bedrijfsverpakkingen te bekomen. 
 

logo FostplusFostplus

Fost Plus vzw staat in voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Door promotie, coördinatie en financiering geven wij een concrete invulling aan de circulaire verpakkingseconomie. Zo recycleren we jaarlijks meer dan 90% van de huishoudelijke verpakkingen op de markt dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD. 

Verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: bedrijven, federaties, overheden, gemeenten en intercommunales, ophaal-, sorteer- en recyclagebedrijven en de burgers. Fost Plus werd in 1994 opgericht onder impuls van de bedrijven en is actief in de drie gewesten. Via onze missie komen we tegemoet aan de Europese doelstellingen inzake duurzaam afvalbeheer. 
 

Logo VlacoVlaco

Vlaco is een ledenorganisatie van zowel overheden als bedrijven. Al sinds 1992 behartigt zij het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Als erkende certificeringsinstelling voor kwaliteitscontroles bij biologische verwerkers van organisch-biologisch afval levert Vlaco keuringsattesten af die toelaten kwaliteitsvolle compost- en digestaatproducten op de markt te brengen. Vlaco onderzoekt in diverse projecten ook de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van deze organische meststoffen en bodemverbeterende middelen. De resultaten vertalen we in promotie en sensibilisering om via het eindgebruik de kringlopen te helpen sluiten. Vlaco ondersteunt tot slot ook de particulier om thuis de biologische kringloop sluiten. 

 Het Cmartlife project ontvangt steun van het LIFE programma van de Europese Unie.

Cmartlife coördinator