Ga terug

Draaiboekje losse meetgegevens

Nieuwsbericht · Sep 28, 2023 10:30:00 AM
Man op een veld

De OVAM ontvangt regelmatig via verschillende e-mailkanalen zoals info@ovam.be, bodemattest@ovam.be of rechtstreeks naar dossierhouders en vanuit verschillende hoedanigheden (lokale besturen, opdrachtgevers of bodemsaneringsdeskundigen … ) zogenaamde losse meetgegevens over PFAS, bv. summiere analyseresultaten of gegevens uit technische verslagen (grondverzet). Hoe gaat de OVAM in de toekomst hiermee om?

In de eerste plaats is het belangrijk dat bij vaststelling van een PFAS-verontreiniging u zich ALTIJD uitspreekt over de aard en ernst van de PFAS-verontreiniging door middel van de PFAS-DAEB-toetsing (=toetsing DAEB voor PFAS volgens de laatste geldende richtlijnen) en over de bron van de verontreiniging (locatie waar de verontreiniging ontstaan is). U moet ook altijd de actuele (en voormalige) gebruikers, exploitanten en eigenaars van de betrokken gronden (kadastrale percelen) weergeven.

We onderscheiden 3 situaties van losse meetgegevens: 

Situatie 1 

Dit is van toepassing voor losse meetgegevens (bv. analyseresultaten van het vaste deel van de aarde, grondwater, bemalingswater, putwater, grondverzet, …) EN dit zonder een bij de OVAM gekend dossier OF een zogenaamd afgesloten dossier (zonder nog openstaande verplichting in de toekomst tot het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek, bv. in het kader van overdracht, stopzetting/sluiting of periodiciteit).

In dit geval volgt u de procedure voor melding van bodemverontreiniging. Meer info vindt u via https://ovam.vlaanderen.be/melding-bodemverontreiniging.

Situatie 2

Dit is van toepassing voor losse meetgegevens binnen een lopend dossier dat zich in een bepaalde fase van het decretaal onderzoeks of -saneringstraject bevindt, bv. de uitvoering van een beschrijvend bodemonderzoek of de bodemsaneringswerken zijn lopende OF een zogenaamd afgesloten dossier (met een nog openstaande verplichting in de toekomst  tot het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek in het kader van overdracht, stopzetting/sluiting of periodiciteit).

Voor een lopend dossier dat zich in een fase van het decretaal onderzoeks- of saneringstraject bevindt, verwijzen we naar de richtlijnen voor het aanleveren van PFAS-resultaten in lopende bodemdossiers. Meer informatie vind je in het document.

In alle andere gevallen vragen we om steeds om binnen een periode van 6 maanden een apart rapport op te stellen. Dit kan een oriënterend bodemonderzoek zijn (desgevallend met toepassing van bemonsteringstrategie 10), een verkennend bodemonderzoek of een onderzoeksverslag zijn. 

Situatie 3 

Dit is van toepassing voor gegevens uit het grondverzet (bv. technische verslagen) voor niet-risicogronden, verspreidingspercelen (waarbij de bron van de PFAS-verontreiniging niet gelegen is op de onderzochte percelen) en diffuus verontreinigde gronden. Gegevens die betrekking hebben op grondverzet voor risicogronden zijn reeds vervat onder situatie 1 of 2. 


Als u van mening bent dat er voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn voor op dit type gronden, rapporteert u dit onmiddellijk via een afzonderlijk onderzoeksverslag. Als er geen voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen nodig zijn, moet u niet rapporteren.

Bij bijkomende vragen kunt u contact opnemen met Sam Fonteyne - sam.fonteyne@ovam.be

Bodembeheer