Ga terug

Aanpassingen Materialendecreet voor afvalwater en asbest

Nieuwsbericht · Jun 19, 2024 11:03:00 AM
Afvalwater

Het Materialendecreet stelt dat afvalwaters die worden afgevoerd, als as of met leidingen, met een andere finaliteit dan lozing, als een afvalstof moeten worden vervoerd en verwerkt. Op 17 mei 2024 bekrachtigde de Vlaamse Regering een voorstel van decreet van het Vlaams Parlement, houdende diverse bepalingen over omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening. Dat voert een aantal wijzigingen door aan het Materialendecreet om het hergebruik van afvalwater te faciliteren. De volgende toepassingen van afvalwater vallen bijgevolg niet meer onder de afvalstoffenwetgeving.

Hergebruik van gezuiverd afvalwater voor irrigatie of beregening

Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering over de productie, de levering en het gebruik van teruggewonnen water, dat in werking trad op 13 oktober 2023, is voor hergebruik van gezuiverd afvalwater voor irrigatie of beregening altijd een toelating waterhergebruik vereist. Door de wijziging aan het Materialendecreet moeten bedrijven daarbovenop geen grondstofverklaring meer voorleggen.

Hergebruik van gezuiverd afvalwater in productieprocessen
 
Bedrijven kunnen nu ook gezuiverd afvalwater uitwisselen met het oog op hergebruik in productieprocessen. Om een minimale kwaliteit van dat afvalwater te waarborgen en oneigenlijk gebruik tegen te gaan, moeten voldaan worden aan 2 voorwaarden:

  • De kwaliteit van het uit te wisselen afvalwater wordt gekoppeld aan de samenstellingsvoorwaarden in de geldende lozingsvergunning van het aanbiedende bedrijf of, als er geen lozingsvergunning is, aan de geldende algemene en sectorale voorwaarden voor lozing van afvalwater in oppervlaktewater.
     
  • Het uit te wisselen afvalwater wordt gebruikt in een productieproces, zoals industriële en andere processen zoals mijnbouw, productie van goederen, productie van chemicaliën, landbouw (uitgezonderd irrigatie en beregening), veeteelt en bosbouw. Afvalverwerkingsprocessen zijn hier uitgesloten.

Het feit dat dit afvalwater, ondanks de kwaliteitsvereisten, nog een zekere biologische of chemische belasting kan bevatten, kan een impact hebben op de samenstelling van het afvalwater dat het ontvangende bedrijf zelf loost, waardoor het zijn eigen lozingsvergunning mogelijk moet aanpassen.

Vervoer van ongezuiverd afvalwater tussen zusterondernemingen

Voert een bedrijf het ongezuiverde afvalwater naar een zusterbedrijf om het daar te zuiveren in een vergunde waterzuivering, bijvoorbeeld wanneer het bedrijf zelf geen eigen waterzuivering kan bouwen, dan wordt dit niet als een afvaltransport beschouwd en is er geen omgevingsvergunning voor het verwerken van afvalstoffen van derden meer nodig. Er is wel een omgevingsvergunning nodig voor de verwerking en lozen van het afvalwater.

Vervroegde deadline voor asbestattest gemene delen

Het belangrijkste aandachtspunt heeft betrekking op de VME’s (verenigingen van mede-eigenaars). De decreetswijziging vervroegt de verplichting om over een asbestattest te beschikken voor alle mede-eigendommen naar 1 januari 2027 in plaats van 1 januari 2032. De verplichting om een asbestattest te hebben bij overdracht van de gemeenschappelijke delen tegen 1 mei 2025 wordt geïntegreerd in deze mijlpaal 1 januari 2027: vanaf dan moet bij de overdracht van een privaat deel ook een kopie van het asbestattest gemene delen beschikbaar zijn. Indien er bij een overdracht voor 1 januari 2027 al een asbestattest gemene delen voorhanden is, dan moet dit wel al verplicht meegedeeld worden aan de kandidaat-verwerver.

Voor de gemeenschappelijk gebruikte delen bij een gebouw dat niet in mede-eigendom is, moet een asbestattest beschikbaar zijn bij overdracht vanaf 1 mei 2025. Als er bij een overdracht voor 1 mei 2025 al een asbestattest gemeenschappelijk gebruikte delen bestaat, moet dit wel al overhandigd worden aan de kandidaat-verwerver. Zonder overdracht blijft de generieke verplichting 2032 gelden. 
 

Meer info op 'Vakinformatie over het asbestattest'

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140