Grondstofverklaringen: wanneer en hoe?

Register van geproduceerde grondstoffen

Wie moet het register van gebruikte grondstoffen bijhouden en welke gegevens moet deze bevatten?


Wie moet het register van geproduceerde grondstoffen bijhouden?

De grondstoffenproducent houdt een register bij van de geproduceerde grondstoffen die overeenkomstig de Materiaalcodelijst worden aangeduid als op te nemen in het uitgaande materialenregister.

Welke gegevens moet het register bevatten?

Het uitgaande materialenregister bevat de volgende gegevens over de geproduceerde grondstoffen:

  • de hoeveelheid grondstoffen in ton;
  • de datum van de afvoer;
  • de aard en de samenstelling van de grondstoffen, met vermelding van de materiaalcode;
  • een omschrijving van de materialen of een aanduiding van de kwaliteit van de materialen;
  • de beoogde toepassingswijze van de grondstoffen : toepassingsgebied van de grondstof, gebruik als brandstof of ander gebruik in een ingedeelde inrichting; 
  • als de grondstoffen gebruikt worden in een ingedeelde inrichting: de naam, het adres en het identificatienummer van de vestigingseenheid van de gebruiker. Als de grondstoffen gebruikt worden in een werk in het kader van een geldige omgevingsvergunning: de naam en het identificatienummer van de onderneming van de gebruiker en het adres van de plaats waar het werk wordt uitgevoerd. Als de grondstoffen worden toegepast in dispers gebruik van bodemverbeterende middelen: de naam en het identificatienummer van de onderneming van de gebruiker of de aanduiding dat de materialen door een particulier gebruikt zijn.

Het materialenregister wordt ten minste elke dag aangevuld met de meest recente gegevens. 

Het register wordt gedurende vijf jaar door de grondstoffenproducent digitaal bijgehouden. Het register ligt ter inzage op de exploitatiezetel en, voor binnenschippers, op het schip.

De grondstoffen die gebruikt worden in de inrichting waar ze zijn ontstaan, moeten niet worden opgenomen in het register.