Over de Grote Laak

Deelgebied 4: Eindhoutseweg, Laakdal tot monding Grote Nete, Geel

Responsive Image
Over de werken

In het vierde deelgebied zal het vervuilde slib, de vervuilde vaste bodem van de waterloop en de vervuilde oevers gesaneerd worden. Deze worden afgegraven waarna de beekbodem en de oevers met propere grond opnieuw aangevuld worden. Het vierde deelgebied bevat ook de overstromingsgebieden Trichelsbroek en Zammelsbroek. Hier werd in het verleden tijdens hoogwater vervuiling afgezet. Deze gebieden worden gesaneerd door middel van een natuurgebaseerde techniek in het Life-project NARMENA. 

Over LIFE Narmena

NARMENA staat voor Nature Based Remediation of MEtal Pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity. In dit Life-project zullen de VMM en OVAM, samen met vijf andere partners, de verontreinigde overstromingsgebieden Trichelbroek en Zammelsbroek op een innovatieve manier saneren. Dit gebeurt met een natuurgebaseerde sanering, waarbij voor de sanering gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen. Zo pakken we de bodemvervuiling aan in kwetsbaar natuurgebied zonder ingrijpende en kostelijke traditionele technieken. Door het gebruik van natuurgebaseerde technieken, vervullen we ook belangrijke natuurdoelen en maken we ruimte voor waterberging. 

In plaats van de vervuiling weg te graven en te storten, pakken we ze in het gebied zelf aan, ook wel ‘in-situ’ sanering genoemd. Door het gebied permanent te vernatten, verandert de toestand in de bodem. De metaalvevuiling bindt zich hierdoor aan sulfides, waardoor ze moeilijk of niet meer wordt opgenomen door planten en dieren Bij een dergelijke in-situ sanering zijn niet alleen de kosten, maar ook de CO2-uitstoot, veel lager. Er moeten bijvoorbeeld geen tientallen vrachtwagens ingezet worden om uitgegraven grond of slib te vervoeren. De ingrepen zijn zo ontworpen dat we bijkomende overstromingen kunnen beperken en de hinder in nabijgelegen gebied voorkomen. 

 

In het Zammelsbroek werkt LIFE Narmena samen met het Sigmaplan. Zo wordt het mondingsgebied herontwikkeld als habitat voor de roerdomp, porseleinhoen en de bruine kiekendief. Door de aanleg van drempels in de waterloop kunnen we zelfs bij lage waterstand het peil voldoende hoog houden om verdroging van het moeras te voorkomen. Bij hoogwater liggen de drempels compleet verdronken en gaat hun opstuwende werking verloren. Zo dragen we bij aan de aanpak van droogteproblemen en zal het moeras dienen als opslagplaats van koolstof uit de lucht. Meer informatie over LIFE Narmena, vindt u op de website: http://www.narmena.be

Stand van zaken

Het bodemsaneringsproject voor dit deelgebied is conform verklaard op 20 juni 2023. De saneringswerken zullen vermoedelijk in het najaar van 2023 aanvangen. 

Sanering Grote Laak

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
laak@ovam.be