Groenafval verwerken

Correct beheer van groenafval bij onderhoud van sportvelden

Bij de aanleg en het onderhoud van sportvelden komt vaak een grote hoeveelheid gras vrij, al dan niet met grond eraan. De OVAM geeft in dit artikel een overzicht van de verschillende verwerkingsopties voor het gras en de andere vrijgekomen afvalstoffen.


Bij regelmatig onderhoud van sportvelden komt een grote hoeveelheid gras vrij, al dan niet met grond eraan. Vanaf het moment dat het gras het veld verlaat, wordt het een afvalstof en moet het ook als dusdanig worden beheerd. Gras en grasmaaisel vallen onder de noemer groenafval. 
De optimale verwerking van dit groenafval hangt af van de hoeveelheid grasmaaisel en de frequentie waarbij dit vrijkomt. Daarbij moet u rekening houden met een aantal wettelijke randvoorwaarden inzake afvalbeheer.
Om te kunnen bewijzen dat het grasmaaisel correct is afgevoerd en/of verwerkt, moet elke sportclub een afvalstoffenregister bijhouden.

Waarheen met grasmaaisel? 

Opslag op eigen terrein

Bij veelvuldige kleine hoeveelheden groenafval zal een inzamelcontainer op de sportclub een goedkope oplossing bieden. De hoeveelheid die zonder vergunning tijdelijk mag worden opgeslagen is één container van 40 m³. Daarbij moet de club voorzien in een regelmatige afvoer om geurhinder te vermijden tijdens opslag en latere verwerking.  Er wordt aangeraden om de opslagtermijn  te beperken tot maximaal 1 week in de periode april – oktober en 1 maand in de periode november – maart. 

Afvoer naar een composteringsinstallatie

Na een eventuele tijdelijke opslag (zie bovenstaande paragraaf) wordt het grasmaaisel bij voorkeur rechtstreeks afgevoerd naar een vergunde groencompostering of een gft-compostering, al dan niet voorzien van een voorvergistingsstap. 

Afvoer naar derden

In plaats van een container te huren kunt u het grasmaaisel ook zelf afvoeren naar een containerbedrijf dat vergund is om groenafval te accepteren. Het containerbedrijf zal op zijn beurt het grasmaaisel verder afvoeren naar een composteringsinstallatie die vergund is voor de verwerking van groenafval en beschikt over een keuringsattest voor de geproduceerde compost. De sportclub kan een verwerkingsbewijs van de afvalstoffen eisen van de opdrachtnemer om de legale afvoer te verifiëren. Als sportclub bent u immers mee verantwoordelijk voor een correcte naleving van de wetgeving.

Uitbesteden van de werken

Als u het maaien van de grasvelden uitbesteedt, is de opdrachtnemer van de werken ook verantwoordelijk voor het verdere beheer van de afvalstoffen die uit zijn activiteit voortkomen. Bouw in het bestek van dergelijke opdrachten een garantie in zodat de afvalstromen op een legale manier zullen worden beheerd. U kunt aan de opdrachtnemer een verwerkingsbewijs van de afvalstoffen vragen om de legale afvoer te verifiëren. Als sportclub bent u immers mee verantwoordelijk voor een correcte naleving van de wetgeving.
De aannemer van de onderhoudswerken mag het groenafval niet opslaan op de terreinen van de sportclub maar moet het ofwel rechtstreeks afvoeren naar een daartoe vergunde verwerker ofwel tijdelijk opslaan op zijn eigen bedrijfsterrein.

Verbranden of storten

Het VLAREMA (Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen) bepaalt dat groenafval niet mag verbrand of gestort worden, tenzij er een afwijking op het verbrandingsverbod verkregen is voor een specifieke fractie. 

Uitrijden op (landbouw)grond

Groenafval mag niet rechtstreeks dienen als bodemverbeteraar maar moet steeds worden gecomposteerd in een daartoe vergunde inrichting. Alleen zo wordt groenafval omgezet in een stabiele, hoogwaardige kiem- en onkruidvrije bodemverbeteraar.

Waarheen met graszoden?

Bij ingrijpende herstellingen of heraanleg van een sportterrein kunnen grote volumes graszoden vrijkomen. Dergelijk materiaal kan niet rechtstreeks worden gecomposteerd, maar kan ook niet rechtstreeks worden gebruikt als bodemverbeteraar of voor de aanmaak van teelaarde.
De grond moet zoveel mogelijk van de zoden worden gescheiden met een zeefinstallatie. De gezeefde graszoden kunnen dan gecomposteerd worden. De afgezeefde grond kan onder de regels van het grondverzet worden hergebruikt.

Natuurlijke grasvelden versus kunstgras

Als het sportveld is aangelegd met een combinatie van natuurlijk gras en kunstgras mag het grasmaaisel niet vervuild zijn met kunststoffracties. Als de kunststofvezels stevig worden ingeprikt in de ondergrond is de kans klein dat ze het maaisel vervuilen. Stel de maaihoogte dus correct in en controleer het maaisel op de aanwezigheid van kunststof deeltjes voordat je het afvoer naar compostering.

Kunststof in groenafval moet altijd vermeden worden.Kleine kunststofvezels kunnen niet verwijderd worden uit de geproduceerde compost en komen dus in de bodem terecht. Een goede scheiding van grondfractie, organische fractie en een mogelijke kunststoffractie is noodzakelijk. Het teveel aan grond moet worden afgevoerd onder het grondverzet, de organische fractie moet gecomposteerd worden en de kunststoffractie moet afgevoerd worden naar een vergunde verwerker. 
Als u nog vragen hebt over het beheer van groenafval kunt u contact opnemen met team Bio. Met vragen over kunststoffen kunt u terecht bij team Productketens van de OVAM. Steeds via onderstaande contactformulieren. 

Meer info: ovam.vlaanderen.be of www.vlaco.be

Team Bio

Team Productketens (kunststoffen)