Bodemattest en overdracht van gronden

Financiële zekerheden en verbintenissen

Wat is een financiële zekerheid en verbintenis? Wanneer zijn deze nodig bij een overdracht van grond? Wat is de te volgen procedure hiervoor?


Wat is een verbintenis

Een verbintenis is een document waarin de overdrager, de verwerver of een derde verklaart dat hij de verdere stappen in de bodemsanering en de nazorg degelijk gaat uitvoeren en de kosten op zich neemt. De verbintenis tot bodemsanering vormt een bindend, onherroepelijk contract waarna de uitvoering van de saneringsplicht bij de ondertekenaar ligt.

Wat is een financiële zekerheid?

De financiële zekerheid waarborgt de goede uitvoering van de verbintenis.
Als de partij die de verbintenis tekende zijn verplichtingen niet nakomt, kan de OVAM de financiële zekerheid opvragen. Naarmate de bodemsanering vordert, kan het bedrag van de financiële zekerheid verminderd worden. Hiervoor baseert de OVAM zich op een tussentijds saneringsrapport en een nieuwe kostenraming. Na afloop van de bodemsaneringswerken en de nazorg geeft de OVAM de financiële zekerheid vrij. Ook indien de overdracht niet plaatsvindt, geeft de OVAM de financiële zekerheid vrij. Wij vragen de betrokken partijen dit evenwel op sluitende wijze aan te tonen.

Bodembeheer