Wat is een bodemattest en waarvoor dient het?

Hoe vraag ik een bodemattest aan?

Hoe vraag ik een bodemattest aan? Wat is de kostprijs van een bodemattest?


Volgens het bodemdecreet moet men een bodemattest aanvragen voor het sluiten van de overdrachtsovereenkomst (compromis) en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver. Dit maakt van de overdracht van een grond of pand een cruciaal moment in de bescherming van onze bodem en ons leefmilieu. Tegelijkertijd informeert en beschermt het de koper. Het bodemattest vermeldt immers alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent.

Hoe vraag ik een bodemattest aan?

U kunt op verschillende manieren een bodemattest aanvragen, afhankelijk van de grond waarvoor u een bodemattest aanvraagt. Een overzicht vindt u in de volgende tabel.
     
Ik vraag een bodemattest aan voor: perceel deel van een perceel openbaar domein afleverwijze
Webloket bodemattestaanvragen    X    X    /   digitaal
Woningpas (als eigenaar)    X    /    /   digitaal
               
Webformulier aanvraagformulier bodemattest voor deel van perceel of openbaar domein    /    X    X   per post
              

Via het webloket bodemattestaanvragen

Via het webloket bodemattestaanvragen kunt u een bodemattest aanvragen voor:

 • een kadastraal perceel;
 • een deel van een kadastraal perceel door:
  • het deel zelf in te tekenen;
  • een shape-file op te laden;
  • een bestand met XY-coördinaten op te laden.
 • meerdere kadastrale percelen (bulkaanvraag op basis van de perceelnummers).
De aanvraag en de aflevering verloopt volledig digitaal.

De betaling gebeurt volgens een winkelmandmodel. In het winkelmandmodel vindt u twee betalingsopties:
 • voor een particulier of een onderneming: eenmalige betaling via bancontact;
 • voor een onderneming: betaling door domiciliëring. De aanvrager moet de domiciliëring eenmalig instellen. Nadien kunt u bodemattesten aanvragen zonder de bankkaartcode telkens opnieuw in te geven.

U kunt het bodemattest na de verwerking van uw aanvraag in het webloket raadplegen en downloaden als pdf, evenals de debetnota en de creditnota. Het bodemattest wordt dus niet via de post verzonden. Als u bij de aanvraag een e-mailadres opgaf, ontvangt u het bodemattest ook per mail. Wanneer de aanvraag over minder dan 10 gronden gaat, ontvangt de aanvrager de bodemattesten als zip-bestand.

In het webloket kunt u geen bodemattest aanvragen voor een openbaar domein.

Via de Woningpas

Via de Woningpas kunt u voor gronden in uw eigendom een bodemattest aanvragen. De aanvraag en de aflevering verloopt volledig digitaal. Het bodemattest wordt dus niet via de post verzonden. U kunt het bodemattest na de verwerking van uw aanvraag in de toepassing van de Woningpas raadplegen en downloaden (onder thema 'bodem' onder het tabblad 'bodemattesten' of bij 'Attesten en documenten')
U betaalt via een winkelmandje met bancontact.


Via de Woningpas kunt u geen bodemattest aanvragen voor een deel van een perceel of een openbaar domein.

Wanneer u een bodemattest als eigenaar van een grond wenst aan te vragen waarop een appartement is gelegen dan kan het zijn dat deze grond niet getoond wordt in de woningpas. In dat geval kan u de woningpas niet gebruiken voor de bodemattestaanvraag. Vraag het bodemattest dan aan via het webloket bodemattestaanvragen;
 

Via het webformulier aanvraagformulier bodemattest voor een deel van perceel of openbaar domein

Via dit webformulier kunt u een bodemattest aanvragen voor een deel van een kadastraal perceel of voor een openbaar domein. De aanvraag gebeurt digitaal maar de aflevering verloopt per post. U betaalt door een overschrijving. U voegt het bewijs van betaling toe als bijlage van het webformulier.
Denk eraan om voor een openbaar domein zeker het kadastraal plan toe te voegen waarop het openbaar domein is weergegeven. Op het kadastraal plan moeten ook de omliggende kadastrale percelen zichtbaar en benoemd zijn, evenals de Lambertcoördinaten van de overeenstemmende hoekpunten.

Als het Grondeninformatieregister voor het aangevraagde deel van openbaar domein geen gegevens bevat, dan levert de OVAM een bodemattest af per sectie, of bij gebrek aan indeling per sectie, per afdeling.
Als het Grondeninformatieregister voor het aangevraagde deel van openbaar domein gegevens bevat en deze gegevens gelden voor het volledige aangevraagde deel, dan levert de OVAM één bodemattest af. Indien de gegevens verschillend zijn voor verschillende delen van het gevraagde gebied, moeten deze delen opgesplitst worden; dan ontvangt u per deel een bodemattest.
Ook bij een combinatie van een deel zonder en met informatie uit het Grondeninformatieregister, maakt de OVAM minstens 2 bodemattesten op.
Als er meerdere bodemattesten opgemaakt worden, contacteert de OVAM u en vraagt zij om een bijkomend bedrag over te schrijven. Dit bedrag hangt af van het aantal bijkomende bodemattesten.

Voor een deel van een perceel raadt de OVAM aan om het bodemattest via het webloket bodemattestaanvragen aan te vragen. U kunt in het webloket het deel van perceel zelf intekenen of een shape-file of een bestand met XY-coördinaten opladen.

De overdracht van een deel van een kadastraal perceel dat gekend is als risicogrond wordt onder bepaalde voorwaarden niet beschouwd als een overdracht van een risicogrond. Dan is enkel een bodemattest voor een deel van een kadastraal perceel verplicht. 
De procedure rond de overdracht van delen van kadastrale percelen en voorbeeldfiguren vindt u als pdf onderaan op de webpagina verplichtingen bij de overdracht van een risicogrond.

Via het aanvraagformulier bodemattest (op papier)

De Vlaamse overheid zet in op een maximale digitale dienstverlening. Er zijn dan ook verschillende wijzen waarop een bodemattest digitaal kan aangevraagd worden. Mocht het toch niet lukken, neem dan contact op met team klantenbeheer op 015/284.284. 

Kostprijs

Sinds 1 juni 2023 bedraagt de kostprijs van een bodemattest 64 euro voor een volledig kadastraal perceel en 257 euro voor een deel van een kadastraal perceel. Voor gronden zonder perceelnummer is de kostprijs ook 64 euro voor aaneensluitende delen grond binnen dezelfde kadastrale afdeling en sectie.
Volgens artikel 217 van het VLAREBO wordt het bedrag van de retributie voor het bodemattest tweejaarlijks aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex. Dit betekent dat de retributie op datum van 1 juni 2023 werd verhoogd van 55 euro naar 64 euro per kadastraal perceel en van 222 euro naar 257 euro voor een deel van een kadastraal perceel.

Aflevertermijn van de bodemattesten

Indien de OVAM over de grond geen gegevens heeft in het Grondeninformatieregister, wordt het bodemattest binnen de 14 kalenderdagen afgeleverd.
Zijn er wel gegevens bij de OVAM gekend dan wordt het bodemattest binnen de 60 kalenderdagen afgeleverd.

Wat met het oude webloket bodemattestaanvragen?

Het saldo van de lopende rekening werd op 1 december 2021 op nul gezet. Er kan geen bijkomende provisie gestort worden. Hierdoor is het niet meer mogelijk om bodemattesten aan te vragen in het oude webloket. Het oude webloket blijft nog toegankelijk. Zolang blijft het mogelijk om bodemattesten aangevraagd in het oude webloket te raadplegen en te downloaden. Bodemattesten aangevraagd in het oude webloket worden niet overgezet naar het nieuwe webloket.

Om even stil bij te staan

 • Voor u een bodemattest aanvraagt, kijkt u best even na of de notaris, bemiddelaar, koper of erkend bodemsaneringsdeskundige dat nog niet deed. Zo voorkomt u een dubbele aanvraag en onnodige kosten.
 • Hebt u een risicogrond? Dan bent u verplicht om eerst een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Het heeft dus geen zin om vooraf een bodemattest aan te vragen.
 • De OVAM levert geen bodemattesten voor ’prekadastrale’ percelen. Wat zijn prekadastrale percelen? Sinds enige tijd is het verplicht om voorafgaand aan de verkoop van een deel van een perceel, of bij de splitsing, samenvoeging of verkaveling van één of meerdere percelen een duidelijk afbakeningsplan, opgesteld door een landmeter, aan de AAPD (Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie, ook gekend als ‘het kadaster’) te bezorgen. De AAPD kent dan een referentienummer toe aan het plan. Dit referentienummer wordt in de notariële verkoopakte opgenomen. Deze werkwijze wordt de prekadastratie genoemd.
  De AAPD maakt de gereserveerde perceelsidentificatie aan in afwachting van de creatie van het nieuwe kadastraal perceel.
   De FOD financiën kadastreert de gereserveerde nummers nadat zij de akte verwerkt. De verwerking kan enkele maanden duren. Zolang bestaan deze nummers officieel nog niet. U kunt van deze percelen dan ook geen kadastrale plannen ontvangen.

Ook interessant voor u

Team klantenbeheer - bodem