Ik produceer afval

Ik vervoer zelf mijn afvalstoffen

Als u zelf uw eigen afvalstoffen vervoert, vindt u hier heel wat nuttige informatie: moet u zich registreren? Moet u een identificatieformulier invullen? Welke transportvoorwaarden gelden er?


Moet u zich registreren?

Wanneer u uw eigen afvalstoffen zelf vervoert, hebt u geen registratie als vervoerder van afvalstoffen nodig.

Wanneer u zelf regelingen treft voor het vervoer van uw eigen afvalstoffen, hebt u geen registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM) nodig.
Wanneer u zelf regelingen treft voor het vervoer van uw eigen afvalstoffen, maar u vervoert uw afvalstoffen niet zelf, dan kiest u hiervoor een geregistreerde vervoerder van afvalstoffen.
 

Moet u een identificatieformulier invullen?

Een identificatieformulier  moet aanwezig zijn tijdens het vervoer van alle afvalstoffen. De enige uitzonderingen hierop zijn:

 • de inzameling in één ophaalronde van huishoudelijke afvalstoffen, met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen of niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen,
 • de particulier die zijn afvalstoffen naar inzamelpunten van afvalstoffen brengt,
 • de zelfstandige of kleine ondernemer, die geen afvalstoffenverwerker is, met minder dan tien werknemers, die de afvalstoffen waarvan hij de producent is, naar inzamelpunten van afvalstoffen brengt,
 • de afvalstoffenproducent van afvalstoffen die ontstaan zijn uit verleende onderhoudsdiensten bij derden (bijvoorbeeld roet van het onderhoud van verwarmingstoestellen), die de afvalstoffen naar zijn bedrijfsterrein of naar een verwerkingsinrichting brengt,
 • de leverancier van goederen die in het kader van de terugnameplicht, van de aanvaardingsplicht of van vrijwillige terugname, ter gelegenheid van een levering van goederen, lege verpakkingen of afgedankte goederen naar zijn bedrijfsterrein of naar een inzamelpunt voor afgedankte goederen brengt,
 • de houder van afvalstoffen die in het kader van de terugnameplicht, de aanvaardingsplicht of een vrijwillige terugname de afvalstoffen terugbrengt naar zijn leverancier van soortgelijke goederen,
 • het kringloopcentrum of het hergerbuikcentrum voor EEA dat de ingezamelde afgedankte EEA, die een visuele voorselectie op herbruikbaarheid hebben ondergaan, vervoert naar een hergebruikcentrum voor EEA, met het oog op de voorbereiding tot hergebruik,
 • de afvalstoffenproducenten die hun afvalstoffen via pijpleidingen vervoeren,
 • de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die niet-gevaarlijke afvalstoffen van een containerpark naar een inzamelpunt van afvalstoffen of naar een verwerkingsinrichting brengt,
 • de afvalstoffenproducent die in het kader van een collectieve regeling met andere bedrijven die gevestigd zijn op hetzelfde bedrijventerrein, de eigen bedrijfsafvalstoffen vervoert naar een inzamelpunt van afvalstoffen op het bedrijventerrein waar hij zelf gevestigd is, en dat alleen voor die bedrijven bedoeld is, waarbij tijdens het transport het terrein niet verlaten wordt of de kortste route genomen wordt. Het bedrijventerrein is officieel ruimtelijk bestemd als bedrijventerrein en bevindt zich niet in een zeehavengebied,
 • dierlijke afvalstoffen volgens het besluit dierlijke bijproducten en afgeleide producten.

 

Welke algemene transportvoorwaarden gelden er?

Het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) legt een aantal krachtlijnen vast rond het vervoeren, inzamelen en verhandelen van afvalstoffen:

 • De afvalstoffen zijn degelijk verpakt.
 • De vervoerders en de afvalstoffenproducenten die met eigen transportmiddelen de eigen afvalstoffen vervoeren, moeten de verschillende soorten afvalstoffen die gescheiden worden aangeboden, van elkaar gescheiden houden en moeten de gevaarlijke afvalstoffen gescheiden houden van de niet-gevaarlijke afvalstoffen.
 • Het is verboden afvalstoffen te verdunnen.
 • De vervoersmiddelen en de recipiënten (vaten en flessen waarin de afvalstoffen getransporteerd worden) moeten technisch geschikt zijn voor de afvalstoffen die worden vervoerd, en moeten over de nodige keuringsattesten en certificaten beschikken. Ze moeten in goede staat van werking worden gehouden.
 • De vervoersmiddelen en de recipiënten (vaten en flessen waarin de afvalstoffen getransporteerd worden) moeten in- en uitwendig worden gereinigd om vermenging van verschillende soorten afvalstoffen te vermijden.
 • In noodsituaties moeten onmiddellijk efficiënte maatregelen worden genomen om hinder en schade voor mens en milieu te beperken. Daarvoor zijn de nodige kennis, richtlijnen en middelen beschikbaar. De afvalstoffen mogen in geen geval rechtstreeks naar het grondwater, de openbare riolering of het oppervlaktewater worden afgevoerd. Ze moeten worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de aard van de afvalstoffen.
 • De vervoerder en de afvalstoffenproducent die met eigen transportmiddelen de eigen afvalstoffen vervoert, mag afvalstoffen alleen vervoeren als er een identificatieformulier bijgevoegd is, behoudens een aantal uitzonderingen.


Welke algemene transportvoorwaarden gelden er voor afvalproducenten die zelf regelingen treffen voor hun afvalstoffen?

De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of afvalproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen moet:

 • de afvalstoffen vervoeren naar een verwerker die vergund is voor de verwerking van die afvalstoffen. Als verschillende afvalstoffen gescheiden worden aangeboden, moet er voor elke afvalstof een gepaste verwerker gekozen worden;
 • zorgen voor een correct ingevuld identificatieformulier;
 • een afvalstoffenregister bijhouden;
 • indien het afval niet door de afvalstoffenproducent wordt vervoerd, moet het vervoer van de afvalstoffen uitgevoerd worden door een geregistreerd vervoerder van afvalstoffen.

Team klantenbeheer transport