Omgaan met asbest

Een incident met asbest melden

Bij welke instantie kan u een incident met asbest melden?

Afhankelijk van de aard van het asbestincident, moet u het incident melden aan één van de volgende instanties. Als u twijfelt over welke instantie bevoegd is, dan is de lokale toezichthouder uw eerste aanspreekpunt. 

Lokale toezichthouder milieu

Elke stad, gemeente, groep van gemeenten of politiezone heeft een toezichthouder milieu die u kunt contacteren bij een asbestincident of een andere milieuovertreding. Doorgaans is dat de plaatselijke milieuambtenaar (tijdens de kantooruren) of de lokale politie (na de kantooruren). U vindt de contactgegevens op de website van uw gemeente.
Een toezichthouder die een asbestincident vaststelt, kan een proces-verbaal opmaken en een bestuurlijke maatregel opleggen. Bijvoorbeeld:
 • de onzorgvuldige handelingen (asbest breken, afschuren, ontmossen …) stopzetten;
 • achtergelaten asbestafval bevochtigen of afdekken;
 • asbestverontreiniging correct laten opruimen.
Meer info over wetgeving en handhaving.

Gewestelijke omgevingsinspectie

Als het asbestincident plaatsvond bij een klasse 1 bedrijf, kunt u contact opnemen met de gewestelijke omgevingsinspectie.

Arbeidsinspectie

Gaat het om werknemers van een gewone, erkende aannemer of van een dakwerker, die onzorgvuldig met een asbesttoepassing omspringen? Meld het incident tijdens de werken dan bij de lokale arbeidsinspectie van uw provincie. Is door hun onzorgvuldig handelen ook zichtbaar asbestafval of –verontreiniging achtergebleven, meld dit dan ook aan de lokale toezichthouder milieu van uw gemeente.

OVAM

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is niet bevoegd om toezicht te houden op de asbestwetgeving en kan zelf ook geen maatregelen opleggen. Bij asbestincidenten biedt de OVAM wel de volgende ondersteuning aan gemeenten:
 • begeleiding en opleiding van de lokale toezichthouder milieu;
 • bemiddeling bij het lokale bestuur als de toezichthouder niet kan of wil optreden bij een asbestincident. De OVAM kan daarvoor samenwerken met de gewestelijke omgevingsinspectie;
 • objectieve bemiddeling en adviesverlening bij betwistingen.
Wat is een asbestincident?

Een asbestincident is een incident waarbij er onzorgvuldig wordt omgesprongen met asbesthoudende materialen of afvalstoffen. Daardoor ontstaan er mogelijk risico’s voor de gezondheid of voor het milieu.

Voorbeelden van asbestincidenten zijn:

 • asbesthoudende materialen breken of afschuren, erin boren of slijpen, of ermee gooien;
 • asbestafval (stof, gruis of stukken) achterlaten in een gebouw of in de omgeving;
 • een asbestdak of -gevel laten ontmossen;
 • zonnepanelen, een overzetdak of reclamepanelen plaatsen op een asbestdak of -gevel;
 • asbesthoudend puin of asbesthoudende grond aanbrengen;
 • asbesttoepassingen hergebruiken;
 • asbestverontreiniging door brand of stormschade niet laten saneren.

Vond er zo’n asbestincident plaats in uw gebouw of in uw omgeving? Meld dat dan aan de juiste instantie.

Wat bij asbestbrand of stormschade?

Bij een asbestbrand of een storm kan asbestafval uit een gebouw zich in de vorm van erg kleine asbestdeeltjes in de omgeving verspreiden. De veroorzaker van de brand of de beheerder van het gebouw moet er dan voor zorgen dat de asbestschade wordt opgeruimd.

De kosten van de sanering op omliggende percelen worden zelden gedekt door de verzekering. Als het asbestafval niet wordt opgeruimd kan de lokale toezichthouder milieumaatregelen opleggen.

Merkt u dat uw omgeving vervuild is met asbestafval door een brand of een storm? Contacteer dan de onderstaande verantwoordelijken. U vindt hun contactgegevens op de website van uw gemeente.

 • De noodplanningsambtenaar van uw gemeente. Hij of zij is verantwoordelijk voor de eerste interventie na de brand of de storm, ook buiten de kantooruren.
 • De lokale toezichthouder milieu van uw gemeente. Hij of zij zal de handhaving en de sanering opvolgen.

Team asbestafbouw