Afval & materialen

Investeringssubsidies


Investeringssubsidies

De Vlaamse overheid verleent via de OVAM subsidies aan lokale besturen voor investeringen en projecten die de doelstellingen van het afval- en materialenbeleid en het asbestafbouwbeleid ondersteunen. 
Het Besluit van de Vlaamse Regering formuleert de algemene principes, voorwaarden, procedures en sancties met betrekking tot de toekenning van subsidies aan lokale besturen. 
In het Ministerieel besluit worden de bepalingen van de verschillende subsidieerbare items verder uitgewerkt. 

Welke investeringen komen in aanmerking voor subsidies?

Huis-aan-huis inzameling huisvuil en gft

De Vlaamse overheid ondersteunt gemeenten die via een diftarsysteem huis-aan-huis ophalingen organiseren, dit door de nodige recipiënten mee te financieren. Dit kan zowel voor ophaling van huishoudelijk afval als voor gft.

Indien geen nieuwe containers worden aangekocht zijn ook de aanpassingskosten aan bestaande containers ten behoeve van het diftarsysteem subsidieerbaar.

Ook de kosten van het plaatsen van een beladingssysteem op een vrachtwagen nodig voor een systeem van gewichtsdiftar komt in aanmerking voor subsidiëring.
De aanschaf van een vrachtwagen zelf komt niet in aanmerking.

Het subsidiepercentage voor de diftaruitrusting bedraagt 50% van de totale kost.
Het maximumbedrag van de kosten die in aanmerking komen voor subsidiëring van de items bedraagt:

 • 17 euro per recipiënt;
 • 3 euro per chip of identificatiesticker, inclusief de plaatsing ervan en het uitzetten van de recipiënten;
 • 40.000 euro voor het plaatsen van een beladingssysteem op een vrachtwagen, nodig voor een systeem van gewichtsdiftar. 

De voorwaarden kan u nalezen in het Ministerieel Besluit. 

Gewichtsdiftar: uitrusting voor recyclageparken

De Vlaamse overheid ondersteunt de investering in recyclageparken opdat er gewerkt kan worden met een systeem van gewichtsdiftar.

Het gaat over de aankoop van slagbomen, zuilen, weegbruggen en weegsystemen, containerbeladingssystemen, hardware en software voor de opslag en verwerking van gegevens en badges.

De aankoop van de diftaruitrusting komt in aanmerking voor subsidiëring als dit gebeurt zowel in het kader van een uitbreiding of aanpassing van een bestaand recyclagepark als voor de aanleg van een nieuw recycagepark.

Het subsidiepercentage voor de diftaruitrusting bedraagt 50%.
Het maximumbedrag van de kosten die in aanmerking komen voor de  subsidiëring bedraagt:

 • 80.000 euro per begonnen schijf van 20.000 inwoners voor het bediende werkingsgebied
 • 160.000 euro per recyclagepark

Voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden de inwonersaantallen samengeteld om het maximumbedrag te berekenen.

De verdere voorwaarden kan u nalezen in het Ministerieel Besluit. 
 

Voorvergistingsinstallaties

De Vlaamse overheid ondersteunt gemeenten die een voorvergistingsinstallatie wensen te realiseren door de subsidiëring van alle infrastructuurwerken en uitrustingswerken die hiertoe noodzakelijk zijn.

Het gaat om installaties voor de productie van biogas, groen gas of elektriciteit en/of warmte uit dergelijk gas, gekoppeld aan aerobe composteerinstallaties voor GFT-afval, al dan niet aangevuld met organisch-biologisch bedrijfsafval.

Komen in aanmerking voor subsidie (niet-limitatieve lijst): 

 • Ontvangstterrein en alle noodzakelijke wegeninfrastructuur;
 • Voorbewerkingshal;
 • Vergistingstanks en eventuele gasopslag;
 • Gasmotoren en elektriciteitscabines;
 • Biofilterinstallatie;
 • Waterzuiveringsinstallatie;
 • Gasopwerkingsinstallatie;
 • Alle noodzakelijke elektromechanische uitrusting en rollend materieel zoals o.a. verkleiningstoestellen, transportbanden, laadschop of –kraan, keertoestellen of keersysteem, persen, pompen, zeefinstallatie…

Het maximumbedrag van de kosten die in aanmerking komen voor subsidiëring van een voorvergistingsinstallatie bedraagt 7.500.000 euro
Het subsidiepercentage bedraagt 20%. 

De verdere voorwaarden kan u nalezen in het Ministerieel Besluit. 

Afvalbakken of andere recipiënten om zwerfvuil te voorkomen

De Vlaamse overheid ondersteunt gemeenten in de strijd tegen zwerfvuil via subsidiëring van straatafvalbakken en recipiënten specifiek voor sigarettenpeuken of hondenpoep

Het subsidiepercentage bedraagt 50% van de totale kosten. 
Het maximumbedrag van de kosten die in aanmerking komen voor de subsidiëring bedraagt:

 • voor straatafvalbakken: 800 euro per afvalbak;
 • voor recipiënten specifiek voor sigarettenpeuken: 100 euro per recipiënt;
 • voor recipiënten specifiek voor hondenpoep: 200 euro per recipiënt.

Specifiek de aankoop van blikvangers vallen niet onder deze subsidiëring. 

De verdere voorwaarden en specificaties van de afvalbakken kan u nalezen in het  
Ministerieel Besluit.

Camera-installaties en afvalzuigers als ondersteuning van het zwerfvuil- en sluikstortbeleid

De Vlaamse overheid ondersteunt gemeenten in de strijd tegen zwerfvuil via de subsidiëring van camera-installaties en afvalzuigers die ingezet kunnen worden om de openbare netheid te verbeteren.

 
Het subsidiepercentage bedraagt 50%.
Het maximumbedrag van de kosten voor de camera-installaties en de afvalzuigers die in aanmerking komen voor subsidiëring bedraagt 15.000 euro per begonnen schijf van 25.000 inwoners voor het bediende werkingsgebied.


De verdere voorwaarden kan u nalezen in het Ministerieel Besluit. 
 

Inventarisatie, ontmanteling, inzameling, transport of verwerking van asbesthoudende materialen

Meer info vindt u op deze pagina.

Hoe een subsidie aanvragen?

Download het aanvraagformulier en dien dit, samen met bijhorende bijlagen, digitaal in via subsidies@ovam.be.  

Nuttige documenten

Team Lokaal Materialenbeheer