LIFE NARMENA

LIFE Narmena partnerteam

Leer het partnerteam van LIFE Narmena kennen

LIFE NARMENA is een project van de Vlaamse overheid en ontvangt steun van Europa via het LIFE fonds. LIFE+ is de naam van het co-financieringsprogramma van de Europese Commissie met als doel de ontwikkeling, implementatie, monitoring en evaluatie van het Europese milieu- en natuurbeleid.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is de coördinator van het project en werkt hiervoor samen met het Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid en Natuurpunt die eigenaar en beheerder zijn van de natuurgebieden. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de waterloopbeheerder van Grote Laak en de Winterbeek, is partner in dit project. Onze experten op het vlak van bodemonderzoek en bodemsanering, fytoremediatie en ecomodellering, zijn respectievelijk ABO NV, Bio2Clean bvba en ARCHE Consulting cvba.

Bij de uitvoering van NARMENA werken we ook samen met lokale besturen, werkgeversorganisaties, relevante academische instellingen, belangenorganisaties, natuurverenigingen, omwonenden en nog vele andere stakeholders.

Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij


De OVAM is het agentschap van de Vlaamse overheid dat er voor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem. Het geeft richting aan het beleid inzake afval, materialen en bodem en beïnvloedt zo de uitvoering van de wetgeving. De OVAM coördineert het NARMENA-project.
 

ABO NV

ABO nv is een consultancy en engineering bureau onder de ABO-Group dat zich richt op integraal advies voor alle mogelijke bouw- en herontwikkelingsprojecten. De core business van ABO nv zijn bodemonderzoek en bodemsanering, alle mogelijke milieustudies, archeologisch en bouwhistorisch onderzoek, asbest- en sloopinventarisatie, alsook integraal advies inzake duurzame herontwikkeling en ruimtelijke planning.

 

Natuur en Bos
        

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van de natuur. Het ANB staat in voor het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur, samen met alle partners.

 

ARCHE Consulting cvba

ARCHE Consulting is een adviesbureau gespecialiseerd in het verlenen van strategisch advies over registraties (Europees en nationaal) van biocides (BPR), gewasbeschermingsmiddelen en chemische stoffen (REACH). Hun experten hebben ervaring in effect- (toxicologie en ecotoxicologie) en blootstellingsanalyses, blootstellingsmodellering, IUCLID, risicobeoordeling, consortium management, dossier voorbereiding en het verdedigen van de dossiers bij de verantwoordelijke overheden. Daarnaast is ARCHE Consulting ook geaccrediteerd als “Cradle to Cradle Material” health assessor.


Bio2Clean bvba

Bio2clean is een spin-off van de Universiteit Hasselt en staat in voor het saneren van bodem en grondwater op een zo ecologisch mogelijk verantwoorde, duurzame en kwaliteitsvolle manier. Ze bieden een zeer ruime dienstverlening aan: van haalbaarheidsonderzoek tot de volledige uitvoering van een bodemsanering door middel van fytoremediatie.

 

Natuurpunt vzw

Natuurpunt is een onafhankelijke natuurvereniging die zorgt voor het beschermen van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Met de hulp van 5000 vrijwilligers staan ze in voor het beheer van en natuurbeleving in zo’n 500 natuurgebieden in Vlaanderen. Daarnaast houden ze de gezondheid van de Vlaamse natuur in de gaten, via verschillende gespecialiseerde werkgroepen. Als breed gedragen en politiek onafhankelijke middenveldorganisatie is Natuurpunt een belangrijke pleitbezorger voor meer en betere natuur.

 

Vlaamse Milieumaatschappij

De VMM speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringsinfrastructuur. De VMM vervult de taak van regulator voor leidingwater. Verder bewaakt de VMM de luchtkwaliteit, inventariseert ze wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. Ze stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op.

LIFE Narmena partnerteam