Storten en verbranden

Milieuheffingen voor afvalstoffen

Wie in Vlaanderen een stortplaats of verbrandingsinstallatie uitbaat moet milieuheffingen aan de Vlaamse overheid betalen. De heffingen moeten een stimulans vormen om storten of verbranden van afval maximaal te beperken.

Het digitaal loket

Nieuwe milieuheffingen vanaf 1 januari 2024

Aangifte milieuheffingen

Waarom milieuheffingen?

De milieuheffing inzake afvalstoffen wordt sinds 1 januari 2012 wettelijk geregeld door 'het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen', meer concreet in artikelen 44 en volgende.

Het basisprincipe is dat de vervuiler betaalt. De afvalstoffenheffingen zijn dus deels financierend van aard (MINA-fonds), maar ook en vooral regulerend.

Het regulerend effect vloeit voort uit de differentiatie van de heffingstarieven in functie van de aard van de verwerking en van de aard van de afvalstof. In Vlaanderen is men milieuheffing verschuldigd voor het storten van afvalstoffen, het verbranden van afvalstoffen en sinds 2003 ook voor het sorteren en voorbehandelen van afvalstoffen. Daarnaast is ook milieuheffing verschuldigd als Vlaamse afvalstoffen buiten het Vlaamse gewest worden gestort, verbrand, gesorteerd of voorbehandeld.
 

Om de heffingen te berekenen melden de uitbaters van stortplaatsen en verbrandingsinstallaties aan de OVAM hoeveel afval ze het voorgaande jaar verwerkt hebben.

Op basis van onder meer deze cijfers gaat de overheid na hoeveel capaciteit er beschikbaar is in de stortplaatsen en verbrandingsinstallaties.
De gegevens worden gebruikt om een lange termijn beleid uit te werken voor het storten en verbranden van afvalstoffen.

Concreet:

De heffingsplichtige is verplicht om in de loop van de maanden april, juli, oktober en januari een aangifte in te dienen met betrekking tot de heffing verschuldigd voor het voorafgaande kwartaal (art.50.§1). Dit kan via HET DIGITAAL LOKET voor de aangifte van de milieuheffingen.
Het loket wordt zowel gebruikt worden voor:

 • de aangifte inzake milieuheffingen
 • als voor de rapportering inzake tarieven en capaciteiten. Voor de rapportering inzake tarieven en capaciteiten komt voor de betrokken bedrijven het digitaal loket volledig in de plaats van de jaarlijkse procedure die nu ook nog op papier verloopt.

De bedoeling is dat de deels met elkaar overlappende gegevens inzake heffingen en tarieven en capaciteiten nog slechts één keer moeten worden ingediend. Het digitaal loket maakt gebruik van het gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid. Zo wordt op een veilige en efficiënte manier verzekerd dat elke gebruiker effectief zijn onderneming vertegenwoordigt.


Ook interessant voor uResponsive Image

Tarieven en Wetgeving milieuheffingen 

Milieuheffing 2024

Tarieven 2024

Wetgeving

(De gecoördineerde wetgeving milieuheffingen -> artikels 44 tot 65 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, zoals van kracht voor het jaar 2024 - OPGELET! Voor de geïndexeerde tarieven, zie hierboven bij 'Tarieven')

Milieuheffing 2023

Tarieven 2023

Wetgeving

(De gecoördineerde wetgeving milieuheffingen -> artikels 44 tot 65 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, zoals van kracht voor het jaar 2023 - OPGELET! Voor de geïndexeerde tarieven, zie hierboven bij 'Tarieven')
 

Wijziging milieuheffingen vanaf 1 januari 2023

Het Vlaams Parlement besliste op 14 december 2022 om vanaf 01 januari 2023 de volgende wijzigingen inzake de milieuheffingen door te voeren (PROGRAMMADECREET bij de begroting 2023):

Om het sturende effect van de afvalheffingen ter ondersteuning van het gevoerde afval- en materialenbeleid verder te optimaliseren worden volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Het heffingstarief voor het achterlaten en de niet vergunde opslag van afvalstoffen wordt gewijzigd zodat de heffing de overtreder veel beter aanspoort om de illegaliteit te beëindigen.  De heffingstarieven voor het illegaal beheer van afvalstoffen worden ook gedifferentieerd in functie van de aard van het afval.  Op die wijze wordt de heffing veel beter in verhouding gebracht met de milieuschade die het gevolg is van de illegaliteit.  Tenslotte wordt de huidige heffing voor het illegaal beheer van afval beperkt tot het achterlaten en de niet vergunde opslag van afvalstoffen.
   
 • Om de hoogwaardige recyclage van selectief ingezameld gipskarton tot grondstof voor de productie van nieuwe gipsproducten verder te ondersteunen wordt de periode voor het toepassen van een verlaagd heffingstarief voor het storten van niet recycleerbare residu's waarvoor storten de best beschikbare techniek blijft met 5 jaar verlengd.
 • Om het (mee)verbranden van afvalstoffen in afwijking van de verbrandingsverboden te ontmoedigen wordt het tarief voor het (mee)verbranden van afvalstoffen in afwijking van de verbrandingsverboden verdubbeld.  Dat geldt inzonderheid voor bedrijfsafval van individuele inzamelingen dat (nog) niet voldoet aan de vanaf 2023 verstrengde sorteervoorschriften.
 • Met ingang van 1 januari 2023 wordt de mogelijkheid geschrapt om, indien bij de heffingsplichtige uitvoer van afvalstoffen een gelijksoortige milieuheffing van toepassing is in het gewest of land waar de bedoelde afvalstoffen worden verwerkt, het bedrag van de in Vlaanderen te betalen heffing te verminderen met het bedrag van de voormelde gelijksoortige milieuheffing die van toepassing is in het gewest of land waar de bedoelde afvalstoffen worden verwerkt.
   
 • De heffingskorting van 4 euro per ton voor de ondersteuning van een modal shift van de afvoer van afvalstoffen naar een verbrandingsinstallatie van de weg naar de binnenvaart en het spoor wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd tot 12 euro per ton.

Kwartaalrapport heffingen 2023 Kwartaal 1

Kwartaalrapport heffingen 2023 Kwartaal 2

Kwartaalrapport heffingen 2023 Kwartaal 3

Milieuheffing 2022

Tarieven 2022

Wetgeving
(De gecoördineerde wetgeving milieuheffingen -> artikels 44 tot 65 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, zoals van kracht voor het jaar 2022 - OPGELET! Voor de geïndexeerde tarieven, zie hierboven bij 'Tarieven')

Lijst met aanduiding van de slibvormige afvalstoffen waarvoor het huidig heffingstarief voor het verbranden en meeverbranden ervan wordt behouden

Wijziging milieuheffingen vanaf 1 januari 2022:

Het Vlaams Parlement besliste op 23 december 2021 om vanaf 1 januari 2022 de volgende wijzigingen inzake de milieuheffingen door te voeren (PROGRAMMADECREET bij de begroting 2022):

Om het afvalbeleid verder te sturen naar een circulair materiaalgebruik en meer en beter te sorteren en te recycleren wordt voor de heffing voor het (mee)verbranden van bepaalde bedrijfsafvalstoffen als volgt verhoogd:

-  voor het verbranden en meeverbranden van huishoudelijke afvalstoffen, voorbehandelde huishoudelijke afvalstoffen, medisch afval, rioolwaterzuiveringsslib en ander industrieel slib blijft het huidig heffingstarief behouden. Het voor 2022 geïndexeerd tarief bedraagt 14,14 euro per ton;

- voor het verbranden en meeverbranden van andere bedrijfsafvalstoffen wordt de heffing verhoogd tot 25 euro per ton.
 
Wijzigingen van de voorwaarden voor het toepassen van het verlaagd storttarief voor breekresidu’s afkomstig van de verwerking van bouwen sloopafval: 
vanaf 1 januari 2022 is  het storten van breekresidu’s aan het verlaagd tarief gekoppeld aan de voorwaarde “dat het betreffend bedrijf voor de toepassing van het verlaagd tarief overeenkomstig het advies van OVAM voldoende wordt opgevolgd door de certificatie-instelling die instaat voor de certificatie van de geproduceerde granulaten.

De opvolging door de certificatie-instelling houdt in dat aansluitend bij de certificatie van de granulaten via de kwaliteitscontrole van de inrichting wordt bewaakt dat de granulaten effectief worden opgeschoond en enkel de residu’s die daarbij vrijkomen onder het verlaagd tarief worden afgevoerd”.

Tenslotte downloadt u bij de publicaties ook een lijst met aanduiding van de slibvormige afvalstoffen waarvoor het huidig heffingstarief voor het verbranden en meeverbranden ervan wordt behouden.

Kwartaalrapport heffingen 2022 Kwartaal 1

Kwartaalrapport heffingen 2022 Kwartaal 2

Kwartaalrapport heffingen 2022 Kwartaal 3

Kwartaalrapport heffingen 2022 Kwartaal 4

Milieuheffing 2021

Tarieven 2021


Wetgeving
 (De gecoördineerde wetgeving milieuheffingen -> artikels 44 tot 65 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, zoals van kracht voor het jaar 2021 - OPGELET! Voor de geïndexeerde tarieven, zie hierboven bij 'Tarieven')

Wijziging milieuheffingen vanaf 1 januari 2021

Het Vlaams Parlement besliste op 18 december 2020 om vanaf 1 januari 2021 de volgende wijzigingen inzake de milieuheffingen door te voeren (PROGRAMMADECREET bij de begroting 2021 gepubliceerd in het staatsblad van 30 december 2020):

Uitbreiden van de nulheffing voor storten van de residu’s van de recyclage van gelaagd glas met het oog op de herwinning van PVB-folie (bestaande uit polyvinylbutyralpolymeren) naar het verbranden en meeverbranden van de residu’s;
 
Wijzigingen van de voorwaarden voor het toepassen van het verlaagd storttarief voor breekresidu’s afkomstig van de verwerking van bouwen sloopafval: beperking van de hoeveelheid tot 0,5 % (i.p.v. 1%) van de hoeveelheid geproduceerde granulaten en verhoging van de K-factor van 0,04 naar 0,1;
 
Wijziging van de afbouwregeling voor het storten van residu’s afkomstig van PST-installaties: het huidig PST-percentage van 40% wordt bevroren tot eind 2022 en er wordt een factor van 1,5 ingevoerd voor het terugwinnen van de hoeveelheid ‘premix’ die gewonnen wordt voor de aanmaak van nieuwe kunststoffen.

Jaarrapport heffingen en T&C 2021

Milieuheffing 2020

Tarieven 2020


Wetgeving
 (De gecoördineerde wetgeving milieuheffingen -> artikels 44 tot 65 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, zoals van kracht voor het jaar 2020 - OPGELET! Voor de geïndexeerde tarieven, zie hierboven bij 'Tarieven')

Wijziging milieuheffingen vanaf 1 januari 2020

Het Vlaams Parlement besliste op 20 december 2019 om vanaf 1 januari 2020 de volgende wijzigingen inzake de milieuheffingen door te voeren (PROGRAMMADECREET bij de begroting 2020 gepubliceerd in het staatsblad van 30 december 2019):

het verruimen van de verlaagde milieuheffing in Art. 46. §1.6°c) voor het storten van niet-brandbare, niet-recycleerbare slibresidu’s afkomstig van PST-installaties zodat nu ook zandachtige niet-recycleerdbare procesresidu’s afkomstig van PST-installaties gestort kunnen worden aan de betreffende verlaagde heffing;
 
het verlengen van de termijn t.e.m. 2022 in Art. 46. §1.11° voor het toepassen van de betreffende verlaagde heffing voor het storten van niet-recycleerbare residu’s van selectief ingezameld gipsafval, afkomstig van bedrijven die selectief ingezameld gipsafval verwerken tot grondstof voor de productie van nieuwe gipsproducten;
 
enkele verduidelijkingen inzake het creëren van een gelijk speelveld inzake de verwerking van papier- en kartonafval waardoor buiten het Vlaamse Gewest ingezameld en in het Vlaamse Gewest gesorteerde papier- en kartonafval dat wordt overgebracht naar een vergunde inrichting buiten het Vlaamse Gewest volledig wordt vrijgesteld van Vlaamse heffingen.

Jaarrapport heffingen en T&C 2020


Milieuheffingen