Voor de zorg

Hoe moet afval van de behandeling van COVID-19-patiënten worden aangeboden?

In het begin van de Covid-19 pandemie in maart 2020, werkte de OVAM een aparte regeling uit voor het medisch afval.

Dit gebeurde in overleg met viroloog prof. dr. Marc Van Ranst, met Tom Havermans (milieucoördinator ZNA) en met Herman Devriese (diensthoofd preventie en milieu UZ Leuven).

Intussen kunnen we, samen met de specialisten en de afvalsector, de stap zetten naar een normalisering van de afvalverwerking.

Een belangrijke onderdeel hierbij is de afschaffing van de 72-uur quarantaineregeling.

Hierdoor kunnen afvalstoffen van de behandeling van COVID-19-patiënten worden beschouwd als NRMA zonder dat ze eerst 72 uur in quarantaine moeten.


De volgende afvalstoffen van de behandeling van COVID-19-patiënten kunnen nu steeds worden ingezameld, afgevoerd en verwerkt als niet-risicohoudende afvalstoffen (NRMA):
-      niet besmeurde PBM’s zoals handschoenen, maskers, schorten, mutsen;
-      voedselresten;
-      wegwerpgordijnen;
-      papier en karton, incl. kranten en tijdschriften van de patiënt;
-      allerlei verpakkingsmaterialen;
-      incontinentiemateriaal;
-      lege urinezakken (inhoud te ledigen en afvoeren via de riolering).
-      verzorgingsmateriaal zoals verbanden, tissues, onderleggers, … ook indien deze met kleine hoeveelheden geabsorbeerde lichaamsvochten, bloed of derivaten vervuild zouden zijn;
-      wegwerplinnen, ook indien deze met kleine hoeveelheden geabsorbeerde lichaamsvochten, bloed of derivaten vervuild zouden zijn.

Bovenstaande is zowel van toepassing in geneeskundige instellingen als in geneeskundige praktijken.

Voor bedrijven

Wat met grensoverschrijdende afvaltransporten?

De maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben geen invloed op afvaltransporten. Grensoverschrijdend professioneel transport blijft toegestaan. In andere landen is een verbod wel mogelijk. Volg daarom ook de informatie van de overheden van die landen.

De overheden van andere landen kunnen maatregelen nemen die het sluiten van bedrijven in hun land verplicht.

Stem dus af met uw verwerker of de afvoer van afval verder kan gaan.

Actuele informatie via info-coronavirus

Wat met de verplichting voor chauffeurs van afvaltransporten om identificatieformulieren te laten tekenen bij de klanten? Dit vergt directe contacten en genereert dus ook risico's op besmetting?

De OVAM heeft begrip voor de bezorgdheid van de sector. Het is van belang dat het inzamelen en transporteren van afval kan worden verder gezet op een veilige manier, zowel voor de bevolking in het algemeen als voor de betrokken werknemers in de sector in het bijzonder.
De OVAM is, na overleg met de afdeling Handhaving, akkoord om persoonlijke contacten in het kader van afvaltransporten te minimaliseren.

De handtekening van de bestemmeling op de identificatieformulieren is vanaf 17 juli 2020 opnieuw verplicht. Zolang de afstandsregels gelden die de federale overheid heeft opgelegd, mag de ondertekening echter ook digitaal gebeuren.

De traceerbaarheid van de afvalstoffen moet steeds gegarandeerd blijven, dit kan door documenten digitaal ter beschikking te stellen aan klanten en bestemmelingen van de IHM.

Voor overheden

Welke zijn de maatregelen voor de recyclageparken?

In de omzendbrief van 12 januari 2021 worden richtlijnen verstrekt voor de afvalinzameling door of in opdracht van gemeenten en afvalintercommunales tijdens de coronacrisis. De omzendbrief schrijft voor welke dienstverlening de afvalintercommunale of gemeente moet garanderen en waar de prioriteiten liggen. Daarnaast bepaalt de omzendbrief de te nemen veiligheidsmaatregelen op het recyclagepark.

Nu de coronamaatregelen worden afgebouwd wenst de OVAM een verduidelijking te geven wanneer de omzendbrief niet langer van toepassing is en wanneer hij opnieuw wordt geactiveerd. En dit vooral wat betreft de te nemen veiligheidsmaatregelen op het recyclagepark.

De omzendbrief neemt een einde op het moment dat de federale (corona-gerelateerde) veiligheidsmaatregelen in de horeca en winkels volledig worden opgeheven.

De veiligheidsmaatregelen die op een recyclagepark moeten genomen worden zijn vooral bedoeld ten aanzien van burgers die het recyclagepark bezoeken (beperking aantal bezoekers, dragen mondmasker,…).  Daarom moeten deze maatregelen genomen worden zolang er federale (corona-gerelateerde) veiligheidsmaatregelen voor klanten/burgers in de horeca en winkels van kracht zijn.   

Als de federale veiligheidsmaatregelen voor klanten/burgers in horeca en winkels worden geschrapt, gelden de te nemen veiligheidsmaatregelen op het recyclagepark niet meer (punt 4.1 van de omzendbrief), als de federale veiligheidsmaatregelen voor klanten/burgers opnieuw worden ingevoerd, moeten de veiligheidsmaatregelen op het recyclagepark weer worden geactiveerd.  

Team klantenbeheer