Communicatie-verantwoordelijke Vlaanderen Circulair

Afdeling: Strategie- en Beleidsondersteuning
Team: Vlaanderen Circulair
Niveau: A
Graad: adjunct van de directeur
Contract: onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de overstap naar een circulaire economie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - is een Vlaamse overheidsinstelling die ijvert voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid. Ook u kunt uw steentje daar aan bijdragen!

Kenmerken van de functie

Vlaanderen Circulair heeft van de Vlaamse Regering als opdracht gekregen om burgers, bedrijven en organisaties te bewegen in de richting van een circulaire economie, waarin niets verloren gaat: producten worden hersteld, hergebruikt, gerecycleerd, opgewaardeerd, ....

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, financiers, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. Het partnerschap Vlaanderen Circulair wordt ondersteund door een multidisciplinair team dat is ingebed bij de OVAM. Daarnaast is Vlaanderen Circulair ook een bredere beweging van burgers, ondernemers, middenveldorganisaties, lokale overheden, … die initiatieven in de circulaire economie willen opzetten. Hen verbinden en begeleiden we actief.

Het team Vlaanderen circulair zoekt een communicatie-verantwoordelijke voor het informeren, sensibiliseren, activeren en inspireren van de vele stakeholders.  

Het takenpakket van de communicatie-verantwoordelijke bestaat uit:

 • Communicatie-strategie bepalen en uitvoeren: mee een wervend verhaal voor Vlaanderen Circulair ontwikkelen en dit uitdragen naar onze doelgroepen. Met de communicatie bouwen we aan een community rond Vlaanderen Circulair. U maakt een behoefte-analyse en vertaalt deze doelgroepgericht.
 • Art directing: de algemene visuele lijn van Vlaanderen Circulair ontwikkelen en bewaken en die in deelprojecten en campagnes laten aansluiten.
 • Infografisch werk: abstracte/complexe concepten of gedachtengangen vertalen naar aantrekkelijke, heldere visuele schema's en slide decks. 
 • Website-beheer: samen met collega's en partners bouwen aan een helder en performant ecosysteem van websites door inzichten in doelgroepen, prioriteiten en boodschappen te definiëren, technisch inzicht in werking van de websites, content management systemen en gebruikersdata.
 • Lay-out: sporadisch korte documenten lay-outen, visuals maken of toezien op uitbesteding ervan door gebruik van Adobe illustrator en inDesign of gelijkwaardige pakketten.
 • Beheer van externe contracten: u zoekt de juiste opdrachtnemers om u te ondersteunen en versterken in uw opdracht, omschrijft de opdrachten, volgt deze op en zorgt voor een goede uitvoering.
 • Afstemming intern de OVAM: ondanks de mogelijkheid om zelfstandig te beslissen zorgt u voor een zeer goede aftoetsing en afstemming met de interne ondersteunende diensten binnen de OVAM. We zoeken naar maximale complementariteit. U zorgt voor een goede planning en afstemming met de andere communicatie-verantwoordelijke(n) van de OVAM binnen Team Pers-&communicatie, u toetst nieuwe applicaties en website af met Team ICT, u zorgt ook voor goede samenwerking met Team Financieel beheer door tijdige uitvoering en opvolgen van facturatie.
 • (optioneel) Tech stack* beheer, support en optimalisatie: applicaties kiezen, implementeren en support leveren aan collega's en (externe) partners voor deze tools, evalueren, en indien nodig ook weer stopzetten. Dit gebeurt in overleg met Team ICT binnen de OVAM.
 • Een tech stack is - in de betekenis hier - het geheel van applicaties die een organisatie gebruikt om vlot te draaien. Voor Vlaanderen Circulair is de stack: MS Teams, Office 365, Miro, Cognito Forms, Storychief, Vimeo, Flickr, Youtube, Airtable, The Noun Project, Notion, Shutterstock, Nextcloud... 

De belangrijkste communicatiekanalen zijn

 • Op zoek naar experten in circulaire economie? Met CircleAid vindt u eenvoudig en snel de juiste mensen die u verder kunnen helpen.
 • Check dit overzicht van de business-to-business (B2B) tools en platformen die u kunnen helpen om circulaire principes in de praktijk toe te passen.
 • Het CE Kompas is een analysetool die aangeeft welke accenten van circulaire economie gelegd worden in een circulair project.

We hebben naast onze algemene website ook 5 gespecialiseerde websites

 • https://vlaanderen-circulair.be/nl is onze hoofdsite.
 • Op https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl vindt u cases en een leerhub over circulair en veranderingsgericht bouwen.
 • Ecodesign by OVAM promoot een doordachte levenscyclus-aanpak voor ontwerpers.
 • Het Steunpunt Circulaire Economie stroomlijnt beleidsrelevant onderzoek voor de circulaire economie.
 • Een verkenning van wat havens kunnen betekenen voor circulaire economie en vice versa vindt u op circularports.eu 
 • Alle  kennis en inzichten over circulair aankopen vindt u onder één dak via https://aankopen.vlaanderen-circulair.be/nl


We hebben een sterke traditie in visuele communicatie over de circulaire economie.

We hebben ook een aantal LinkedIn-groepen waarin we rechtstreeks en vlot in interactie gaan met onze community. 

 • Vlaanderen Circulair
 • Green Deal Circulair Bouwen
 • Circular Procurement Learning Network
 • Vlaanderen Lokaal en Circulair

Profiel 

We zoeken een medewerker die zelfstandig werkt, goed kan omgaan met stress en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. Bovendien bent u een echte teamplayer. Als communicatie-verantwoordelijke werkt u niet alleen maar wordt u omringd door een team van collega’s waarbij communicatie ook tot hun takepakket behoort. U heeft inzicht in hoe u communicatie kan inzetten in een ruimer netwerk van stakeholders en in de maatschappij om bedrijfsmodellen en gedrag aan te passen (in dit geval aan de noden van een circulaire economie). U bent grafisch sterk om de partners te helpen en kan websites beheren. 


Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moet u voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden 

 • U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van de OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/
 • Als u uw diploma behaalde in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (https://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functie-specifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt. 

Functievereisten

 • U beschikt over een diploma in de communicatie-wetenschappen of gelijkwaardig diploma aangevuld met aangetoond ervaring in communicatie.
 • U heeft ervaring in bepalen van communicatiestrategie.
 • U heeft technisch inzicht in de werking van websites, content management systemen en gebruikersdata.
 • U heeft kennis van en ervaring met grafische vormgeving, bij voorkeur Adobe Illustrator en in InDesign.
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn -daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen- passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie - niveau 2.
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is - niveau 2.
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie – niveau 2.
 • Oordeelsvorming: mening uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria – niveau 2
 • Visie: feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen - niveau 1.
 • Initiatief: kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen – niveau 2.
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren - niveau 2.

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid leest u hier: https://www.vlaanderen.be/publicaties/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende stappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet-geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende stap. De opgegeven termijnen zijn richtinggevend. 

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – gaat door in week 40. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende ronde. 
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie-specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van transitiemanager Vlaanderen Circulair, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek gaat door in week 41-42. De jury formuleert aan de waarnemend administrateur-generaal een advies over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend. 
 3. Een extra selectiestap wordt voorzien. Die kan bestaan uit een diepte-interview, al dan niet met een bijkomende case om de technische vaardigheden na te gaan. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De waarnemend administrateur-generaal beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de waarnemend administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over hun resultaat. Ze kunnen ook over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod 

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.608,93 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kunt u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station van Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van onze medewerkers  zijn belangrijker dan hun leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten van de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voordat u effectief in dienst treedt.
 • Als u een arbeidshandicap hebt, gelieve dan tijdig te vermelden of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor uw sollicitatiegesprek.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 2 oktober 2022 om 24u. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst voegt u als bijlages uw CV met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzonderingen zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure neemt u contact op met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over de OVAM vindt u via https://ovam.vlaanderen.be/