Communicatiemedewerker

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Mooimakers
Niveau: B
Graad: Deskundige
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de overstap naar een circulaire economie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - is een Vlaamse overheidsinstelling die ijvert voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid. Ook u kunt uw steentje daar aan bijdragen!

Kenmerken van de functie

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Mooimakers heeft als doel de openbare netheid te verbeteren. Het streeft naar een optimale aanpak van zwerfvuil en algemene netheid, door de lokale besturen, bedrijven, en andere partners actief te betrekken en te ondersteunen.

De medewerkers van het team zijn een aanspreekpunt voor lokale besturen en andere partners. Zij helpen met vragen, geven vorming en stimuleren de samenwerking en uitwisseling. Het team begeleidt projecten in de aanpak van zwerfvuil, biedt ondersteuning bij de capaciteitsopbouw van partners, beheert meetinstrumenten rond netheid, zorgt voor de uitwisseling van ervaring tussen de partners, en biedt de inhoudelijke, financiële en materiële ondersteuning die zij nodig hebben in hun strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Om het team te ondersteunen in deze opdrachten is de OVAM op zoek naar een communicatiemedewerker.

Uw takenpakket:

 • U biedt operationele ondersteuning aan andere teamleden voor het beheer van communicatieprojecten (briefing, opvolging van deadlines en uitwerking);
 • U biedt actief ondersteuning bij de ontwikkeling en opvolging van communicatiecampagnes;
 • U houdt de website up-to-date (content en vormgeving);
 • U beheert de contentplanning voor sociale media (Facebook, Instagram, LinkedIn). U stelt berichten op en publiceert deze op de kanalen;
 • U ondersteunt teamleden bij de contentplanning van nieuwsberichten, nieuwsbrieven en de kennisdatabank;
 • U biedt ondersteuning bij de vormgeving en verzending van nieuwsbrieven, mailings, … ;
 • U biedt ondersteuning bij het opmaken van allerhande publicaties zoals het jaarverslag, … ;
 • U zorgt voor een goede planning en afstemming met de communicatie-verantwoordelijke(n) van de OVAM. In het bijzonder met deze van het team Pers&communicatie.

Uw profiel

We zoeken een medewerker die zelfstandig werkt, goed kan omgaan met stress en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. Bovendien bent u een echte teamplayer, iemand die open communiceert en resultaatsgericht werkt en kan omgaan met een veelheid aan projecten die tegelijk moeten worden opgevolgd. U bent georganiseerd en kan zelfstandig werken.

Onze toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moet u voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Onze deelnemingsvoorwaarden

 • U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau B (klik hier voor meer info), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van de OVAM die reeds tot niveau B behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen
 • Als u uw diploma behaalde in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functie-specifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

​​​​​​​Onze functievereisten

 • U hebt relevante communicatie-ervaring;
 • Ervaring in projectwerking is een pluspunt;
 • U bent sterk in het organiseren van vergaderingen;
 • U kan vlot communiceren (zowel mondeling als schriftelijk) met verschillende doelgroepen;
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Uw belangrijkste waarden en gedragscompetenties

​​​​​​​De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn -daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen- passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie – niveau 1
 • Communiceren: informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen – niveau 2
 • Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren – niveau 2
 • Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen – niveau 1
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie – niveau 1
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren – niveau 1

Lees meer over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid.

​​​​​​​Onze selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende stappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet-geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende stap. De opgegeven termijnen zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – gaat door in week 6 of 7. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende ronde.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie-specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd, de teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek gaat door in week 7 en/of 8 en/of 9. De jury formuleert aan de administrateur-generaal een advies over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien. Die kan bestaan uit een diepte-interview, al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over hun resultaat. Ze kunnen ook over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (B111, geen ervaring) 2.779,86 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. U kunt uw salaris zelf berekenen via de salarissimulator van de Vlaamse Overheid
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station van Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van onze medewerkers  zijn belangrijker dan hun leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten van de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voordat u effectief in dienst treedt.
 • Als u een arbeidshandicap hebt, gelieve dan tijdig te vermelden of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor uw sollicitatiegesprek.

Solliciteren

​​​​​​​Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 5 februari 2023. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst voegt u als bijlages uw CV met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzonderingen zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

 • ​​​​​​​Over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure: Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be​​​​​​​).
 • Over de OVAM: www.ovam.vlaanderen.be