Handhaver zwerfvuil (niveau C)

Afdeling: Algemene diensten
Team: Terreincontrole
Niveau: C
Graad: Medewerker
Contract: Contract bepaalde duur (tot en met 30/06/2024) – mogelijks verlenging
Standplaats: Mechelen – sporadisch aanwezigheid in Mechelen vereist, voornamelijk actief op het terrein in combinatie met telewerken

Wil je meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de overstap naar een circulaire economie in Vlaanderen? Dan ben je bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - is een Vlaamse overheidsinstelling die het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid voorbereidt en uitvoert.

De OVAM is op zoek naar mensen die hun steentje willen bijdragen aan een proper milieu en die de strijd willen aangaan tegen zwerfvuil. 

Jouw functie 

Zwerfvuil en sluikstorten zijn al jaren een doorn in het oog van elke Vlaming. Beiden vormen een maatschappelijk probleem dat grote ecologische schade tot gevolg heeft en de maatschappij veel geld kost. De laatste zwerfvuilcijfers toonden aan dat er een serieus tandje moet worden bijgestoken om de doelstellingen van het zwerfvuilbeleid te halen. Het doel is om zwerfvuil te verminderen met 20% ten opzichte van 2015.

Daarom is het team Terreincontrole op zoek naar handhavers zwerfvuil. De handhavers zullen een team van 30 leden vormen die we zoveel mogelijk in de eigen regio inzetten, in combinatie met telewerken. Af en toe zal je naar het kantoor in Mechelen komen.

Hoe ziet jouw gevarieerd takenpakket eruit?

 • Mee opvolgen van de planning en voorbereiden van de controles ter plaatse met als doel een efficiënt verloop;
 • Ter plaatse uitvoeren van de controles (ook ’s avonds en in het weekend) met als doel de naleving van de wetgeving af te dwingen;
 • Samenwerken met lokale politiediensten, handhavers en met de GAS-beboetingsambtenaren;
 • Samenvatten en vastleggen van jouw bevindingen;
 • De bevoegde instanties volgens de geldende richtlijnen informeren en adviseren om hen in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen;
 • Vaststellen van inbreuken die kunnen aanleiding geven tot een GAS-boete en het verslag opstellen;
 • Jouw eigen dossiers beheren volgens de afspraken binnen de entiteit met als doel alle relevante gegevens i.v.m. de opvolging te centraliseren en hierover snel informatie te kunnen vinden;
 • Samenwerken en overleggen met collega's om een uniforme aanpak te garanderen;
 • Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring om de kwaliteit van de handhaving op individueel en afdelingsniveau te optimaliseren.

Als handhaver zwerfvuil geven we jou de nodige opleiding zodat je volledig mee bent met de wetgeving. En je leert hoe je met verschillende situaties, zoals een verbale interventie, kan omgaan.

Werd jouw interesse geprikkeld?

Schrijf je in voor de infosessie op woensdag 24 mei 2023 om 10u en geef aan of je geïnteresseerd bent voor de ‘meeloopdag’ via onderstaande link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rQ3n_DHA-Eym_O1dwR6dF5PHx7aqswJKnrP3vSy4yHJUQkVBUFBQRDVRUlpZU0g5NVBPOUVGSDI1TS4u

Inschrijven voor de infosessie kan tot en met zondag 21 mei 2023.

Je ontvangt op maandag 22 mei 2023 de link naar de online infosessie.
 

Jouw profiel

 • Je kan zelfstandig werken en schrikt er niet voor terug om verantwoordelijkheid op te nemen.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je kan je makkelijk aan veranderende omstandigheden aanpassen.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je hebt administratief talent en bent flexibel inzetbaar.
 • Je beschikt over de nodige assertiviteit en een duidelijke communicatiestijl.
 • Je bent een goede organisator.
 • Je bent bereid om je te verdiepen in de relevante wetgeving.

Onze toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moet je voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Onze deelnemingsvoorwaarden

 • Je bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau C (klik hier voor meer info), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van de OVAM die reeds tot niveau C behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als je een buitenlands diploma bezit, moet je de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen
 • Als je jouw diploma behaalde in een andere taal dan het Nederlands, moet je een taalexamen afleggen bij Selor om jouw kennis van het Nederlands te bewijzen.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Als je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden, wordt je uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functie-specifieke onderdeel van de selectie. Je wordt daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Onze functievereisten

 • Je beschikt bij voorkeur over werkervaring waar jouw sociale vaardigheden essentieel waren om jouw opdrachten tot een goed einde te brengen;
 • Je beschikt bij voorkeur over een basiskennis van het werkdomein van de OVAM;
 • Je bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie. Je kan wetgeving op een duidelijke manier uitleggen;
 • Je hebt kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Jouw belangrijkste waarden en gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn -daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen- passen bij jou.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie - niveau 1
 • Klantgerichtheid: Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren - niveau 1
 • Analyseren: Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie - niveau 1
 • Oordeelsvorming: Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria - niveau 1 
 • Assertiviteit: Voor zijn mening of belang opkomen met respect voor anderen, zelfs als de omgeving druk uitoefent om dat niet te doen - niveau 1
 • Plannen en organiseren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken - niveau 1

Lees meer over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid. 

Onze selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende stappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet- geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende ronde. De opgegeven termijnen zijn richtinggevend. 

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – gaat door in week 23. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende ronde. 
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie-specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek gaat door in week 24 en/of 25 en/of 26. De jury formuleert aan de administrateur-generaal een advies over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend. 
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien. Die kan bestaan uit een diepte-interview, al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal beslist -na advies- wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 6 maanden. De geldigheidsperiode kan verlengd worden. Deze werfreserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor een gelijkaardige functie. De kandidaten worden dan uitgenodigd voor een nieuw functie-specifiek gesprek.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over hun resultaat. Ze kunnen ook over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • De handhavers zwerfvuil worden in de eerste plaats in de eigen regio ingezet in combinatie met telewerken. Sporadisch is de aanwezigheid op het kantoor in Mechelen vereist.
 • Maaltijdvergoeding wordt in specifieke situaties voorzien.
 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur tot en met 30 juni 2024 mogelijks met verlenging, aanleggen van een werfreserve.
 • Een verloning van (C111, geen ervaring) 2.329,88 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Je kan je salaris zelf berekenen via de salarissimulator van de Vlaamse overheid.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station van Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van onze medewerkers  zijn belangrijker dan hun leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten van de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voordat je effectief in dienst treedt.
 • Als je een arbeidshandicap hebt, gelieve dan tijdig te vermelden of je nood hebt aan specifieke aanpassingen voor jouw sollicitatiegesprek.

Solliciteren

Solliciteren kan tot uiterlijk woensdag 31 mei 2023. Daarvoor vul je de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst voeg je jouw CV met overzicht van jouw loopbaan/ervaring en een kopie van jouw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Jouw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van jouw sollicitatie. Jouw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzonderingen zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. Je hebt op elk moment het recht om jouw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

 • Over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure: Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).