Juridisch adviseur circulaire economie voor Vlaanderen Circulair

Afdeling: Strategie- en Beleidsondersteuning
Team: Vlaanderen Circulair
Niveau: A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een circulaire economie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Kenmerken van de functie

Vlaanderen Circulair heeft van de Vlaamse Regering als opdracht gekregen om burgers, bedrijven en organisaties te bewegen in de richting van een circulaire economie, waarin niets verloren gaat: producten worden hersteld, hergebruikt, gerecycleerd, opgewaardeerd, ....

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, financiers, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. Het partnerschap Vlaanderen Circulair wordt ondersteund door een multidisciplinair team dat is ingebed bij de OVAM. Daarnaast is Vlaanderen Circulair ook een bredere beweging van burgers, ondernemers, middenveldorganisaties, lokale overheden, … die initiatieven in de circulaire economie willen opzetten. Hen verbinden en begeleiden we actief.

Vlaanderen Circulair heeft in 2017 de Green Deal Circulair Aankopen opgestart om samen met 100 aankopende en 50 ondersteunende organisaties te leren hoe organisaties in de toekomst circulair kunnen aankopen om zo ook het aanbod te stimuleren. Alle ondertekenaars hebben zich geëngageerd om minstens 2 circulaire aankoopprojecten op te starten in een tijdspanne van 2 jaar (= tussen juni 2017 en juni 2019). In 2019 zijn we met de leerlessen uit dit traject aan de slag gegaan: de knelpunten (juridisch, economisch, procesmatig ...), opleidingsnoden, innovatiekansen, ... Twee jaar later brachten we een gelijkaardig partnerschap op de been via de Green Deal Circulair Bouwen. Intussen hebben zo’n 360 ondernemingen en organisaties hun engagement opgenomen om samen te experimenteren, te leren en kennis te delen rond circulair bouwen.

Om bottom-up initiatieven te stimuleren en zo de Circulaire Economie in Vlaanderen te laten leven, heeft Vlaanderen Circulair de afgelopen 4 jaren projectoproepen gelanceerd om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen. Intussen steunt Vlaanderen Circulair meer dan 200 experimentele projecten in de circulaire economie en kijken ze uit naar veel nieuwe initiatieven de volgende jaren (o.a. in het kader van het Vlaams Relanceplan).
Vlaanderen werkt vanaf dit jaar aan een verbreding van de activiteiten. Ze werkt aan 6 thematische werkagenda’s rond circulair bouwen, chemie/kunststoffen, waterkringlopen, voedselketen, bio-economie en de maakindustrie. Om daar versneld vooruitgang te boeken zetten we met deze juridisch adviseur in op het wegwerken van juridische en economische knelpunten, kijken we hoe het beleid de nieuwe businessmodellen in de circulaire economie beter kan ondersteunen.

Om de transitie naar een circulaire economie binnen én buiten Vlaanderen te realiseren zoekt het team Vlaanderen Circulair een juridisch adviseur ter ondersteuning van de circulaire economie in Vlaanderen. De rol van deze is om de leerlessen en juridische knelpunten uit de Green Deals en de diverse innovatieve circulaire projecten te capteren en te analyseren. De juridisch adviseur werkt samen met collega’s voorstellen uit om het juridisch instrumentarium op nationaal, federaal en Europees niveau mee aan te passen om zo de juiste randvoorwaarden te creëren voor het werken en ondernemen in de circulaire economie. Hierbij is het belangrijk dat de gezochte oplossingen haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. De juridisch adviseur zorgt hiervoor dat hij de juiste stakeholders betrekt en draagvlak creëert.

Uw takenpakket:

 • Opvolging en analyse van de leerlessen en juridische knelpunten uit de lopende en nieuwe circulaire projecten en initiatieven. Het doorvertalen van de knelpunten die naar boven komen in de projecten naar beleidsvoorstellen. De juiste overheidsinstanties (lokaal, Vlaams, federaal en Europees) aanspreken om samen naar oplossingen te zoeken voor deze juridische en economische vraagstukken, die ervoor kunnen zorgen dat de circulaire economie gerealiseerd wordt;
 • De juridisch adviseur ondersteunt de transitiemanager en het management van OVAM voor de werking van het intra-Belgisch Platform Circulaire Economie en voor de afstemming met andere overheden (lokaal tot EU) rond de circulaire economie;
 • De juridisch adviseur zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning van de afstemming met de stuurgroep Vlaanderen Circulair, middenveldorganisaties, financiële instellingen, ... met het oog op de verbetering van de juridisch en economische randvoorwaarden;
 • Meewerken aan onze strategie: u vertaalt visie naar actie en bouwt Vlaanderen Circulair verder uit als lerend netwerk. U verhoogt de betrokkenheid van ondernemend Vlaanderen o.a. door workshops, activiteiten, events, leertrajecten, … te organiseren met een duidelijke inhoudelijke relevantie naar de circulaire economie. U gaat actief op zoek naar de gepaste methodologie en instrumenten en zet deze in om leerlessen te consolideren en terug te koppelen naar een breder publiek. Verplaatsingen binnen heel Vlaanderen zijn hierbij essentieel.

Profiel

We zoeken een jurist met een sterke interesse in duurzaamheid en circulaire economie,  die zelfstandig werkt, flexibel kan meedraaien in een dynamische innovatie-omgeving en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. Bovendien bent u een echte teamplayer die bijspringt wanneer collega’s ondersteuning nodig hebben, een ondernemende strateeg die proactief meedenkt en handelt binnen het team en het brede partnerschap Vlaanderen Circulair. U hebt goede algemene kennis van publiek- en privaatrecht dat relevant kan zijn voor de circulaire economie. U kan in publieke en private netwerken samenwerking zoeken rond concrete vraagstukken en vertalen naar oplossingsrichtingen en beleidsvoorstellen.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 • U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van de OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/
 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (https://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functie-specifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U heeft een Masterdiploma in de rechten of aantoonbare ervaring met het juridisch instrumentarium in de overheid op regionaal, nationaal en Europees niveau;
 • U kan vlot communiceren in het Nederlands, Frans en Engels, zowel mondeling, schriftelijk als via presentaties;
 • Ervaring in projectwerking, met creëren van draagvlak bij externe partners is een pluspunt;
 • Kennis van circulaire economie is een pluspunt;
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie - niveau 1.
 • Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren - niveau 2.
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is - niveau 2.
 • Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen - niveau 2.
 • Visie: feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen - niveau 2. Innoveren: vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen - niveau 1.
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren - niveau 2.

​​​​​​​Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: https://www.vlaanderen.be/publicaties/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 27. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie-specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de transitiemanager Vlaanderen Circulair, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 28 en/of 29. De jury formuleert een advies aan de waarnemend administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap onder de vorm van een assessment in een extern development center, kan voor de geschikte kandidaten georganiseerd worden. Deze stap is eliminerend.
 4. De waarnemend administrateur-generaal beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de waarnemend administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.538,15 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

​​​​​​​Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk woensdag 29 juni 2022. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzonderingen zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie
​​​​​​​
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).