Projectleider brown- en blackfields

Afdeling: Bodembeheer
Team: Bedrijven 
Niveau: A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de overstap naar een circulaire economie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - is een Vlaamse overheidsinstelling die het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid voorbereidt en uitvoert. Ook u kunt uw steentje daar aan bijdragen.

Uw functie

U wordt projectleider voor de brown- en blackfields in Vlaanderen. Brownfields zijn verlaten of onderbenutte (industrie-)terreinen die moeizaam tot herontwikkeling komen omwille van factoren zoals complexiteit, hoge ontwikkelingskosten, onzekerheden, ... . Blackfields zijn nog problematischer: het zijn onderbenutte terreinen waar herontwikkeling nodig is maar waar de bodem zo verontreinigd is dat private initiatieven achterwege blijven.

Aangezien een toekomstgericht bodembeleid tot de kerntaken van de OVAM behoort, is het onze maatschappelijke taak om ook een oplossing te zoeken voor deze brown- en blackfields. Als projectleider bent u verantwoordelijk voor een resultaatsgerichte aanpak van verschillende dossiers met een brown- of blackfield-karakter die een actieve inbreng van de OVAM vereisen. Die actieve inbreng kan bestaan van adviesverlening of bemiddeling tot de opstart en uitvoering van ambtshalve bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken. In sommige gevallen zult u zelfs beslissen om de gronden aan te kopen. U zult te maken krijgen met alle types van bodemverontreiniging. Vaak gaat het om terreinen waar bodemverontreiniging niet de enige problematiek is maar waar ook andere factoren de bodemsanering belemmeren (bestemming, ontsluiting …). U bent opdrachtgever om de  ambtshalve dossiers te laten uitvoeren. U werkt samen met bedrijven om voor elk van hen een maatoplossing voor hun bodemprobleem te vinden.

Uw takenpakket

 • Verzamelen van gegevens en een volledig dossier samenstellen.
 • Een gefundeerde beslissing voorstellen na analyse, toetsing en interpretatie van de dossiergegevens.
 • Een gefundeerde ambtshalve aanpak uitwerken die afgestemd is op de behoeften van interne en externe klanten en die gebaseerd is op de beschikbare dossiergegevens.
 • De uitvoering van de beslissing opvolgen en er voor zorgen dat ze correct wordt uitgevoerd en dat de vooropgezette doelstellingen worden gerealiseerd.
 • Bestekken voor ambtshalve bodemonderzoeken, ambtshalve bodemsaneringen of andere daaraan gekoppelde opdrachten (beheer OVAM-vastgoed, adviesverlening duurzaam ruimtegebruik …) uitschrijven en de offertes beoordelen.
 • Ambtshalve bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken opvolgen.
 • Eventueel OVAM-vastgoed aankopen en correct en duurzaam beheren.
 • Tijdige communicatie naar en correcte contacten met uw klanten verzorgen voor een optimaal geïnformeerde en tevreden klant en een goed afgewerkt dossier.
 • Kennis en ervaring in uw vakgebied actief bijhouden en uitwisselen om zo de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en op afdelingsniveau te optimaliseren.
 • Vanuit uw expertise - en rekening houdend met trends - een bijdrage leveren tot aanpassing en optimalisering van wetgeving, richtlijnen, procedures en normen. 
 • Deelnemen aan of leiden, coördineren, opvolgen van (deel)projecten/werkgroepen en zo bijdragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen.

Uw profiel

 • U kunt zelfstandig werken en schrikt er niet voor terug om verantwoordelijkheid op te nemen.
 • U bent stressbestendig.
 • U kunt zich makkelijk aan veranderende omstandigheden aanpassen.
 • U bent een teamplayer, die zich vlot in een groep kan integreren.
 • U bent een leergierige en enthousiaste allrounder, in staat om meerdere kennisdomeinen te combineren en toe te passen.
 • U communiceert vlot en enthousiasmerend.
 • U bent oplossingsgericht.
 • U brengt structuur in uw werk.

Onze toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moet u voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Onze deelnemingsvoorwaarden

 • U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (klik hier voor meer info), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van de OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen
 • Als u uw diploma behaalde in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.
 • U beschikt over een rijbewijs B.

Als u niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden, wordt u uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functie-specifieke onderdeel van de selectie. U wordt daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Onze functievereisten

 • U beschikt bij voorkeur over een wetenschappelijk georiënteerd masterdiploma.
 • U beschikt over de nodige ervaring met projectleiding en de aanpak van complexe bodemdossiers.
 • U beschikt over een goede kennis van het bodemdecreet en het Vlarebo.
 • U beschikt over een goede kennis van bodemonderzoeken en bodemsaneringstechnieken.
 • Kennis van de wetgeving overheidsopdrachten en de concrete toepassing hiervan in de praktijk is een pluspunt.
 • Ervaring met brownfieldontwikkeling en/of vastgoedontwikkeling, ruimtelijke ordening en/of duurzaam ruimtegebruik is een belangrijk pluspunt.
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Uw belangrijkste waarden en gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn -daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen- passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie – niveau 2
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is – niveau 2
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie – niveau 2
 • Oordeelsvorming: meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria – niveau 2
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren – niveau 2
 • Zorgvuldigheid: handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten – niveau 2

Lees meer over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid.

Onze selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende stappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet-geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende stap. De opgegeven termijnen zijn richtinggevend. 

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – gaat door in week 40. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende ronde. 
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie-specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd, de teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek gaat door in week 41 en/of 42 en/of 43. De jury formuleert aan de administrateur-generaal een advies over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend. 
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien. Die kan bestaan uit een diepte-interview, al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal beslist -na advies- wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over hun resultaat. Ze kunnen ook over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod 

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.754,81 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. U kunt uw salaris zelf berekenen via de salarissimulator van de Vlaamse overheid
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling met 35 vrij op te nemen dagen en een vrije week tussen kerst en nieuw. 
 • Flexibele werktijden: gemiddeld werkt u elke dag 7.36 uur. Maar u vult die werktijd vrij in tussen 7.00 en 19.00 uur. Bovendien wordt u slechts twee dagen per week op kantoor verwacht. De overige dagen mag u telewerken, thuis of in een andere overheids-VAC.
 • Maaltijdcheques van 8 euro, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer en een fietsvergoeding van 0,21 euro/km voor woon-werkverkeer, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station van Mechelen.
 • De OVAM stelt u een laptop, smartphone en gsm-abonnement (split bill-regeling) ter beschikking.
 • Als u maandelijks gemiddeld minstens één dag per week van thuis uit werkt, krijgt u een tussenkomst van 20 euro/maand voor uw internetkosten.
 • Voordelige vakantieopvang tijdens de schoolvakanties voor kinderen van drie tot en met dertien jaar.
 • Tenslotte denkt de OVAM aan uw pensioen middels een groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van onze medewerkers  zijn belangrijker dan hun leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten van de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voordat u effectief in dienst treedt.
 • Als u een arbeidshandicap hebt, gelieve dan tijdig te vermelden of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor uw sollicitatiegesprek.

Solliciteren

Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 1 oktober 2023. Daarvoor vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst voegt u uw CV met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzonderingen zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

 • Over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure: Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).