Projectmedewerker Circulair Bouwen voor het LIFE IP WASTE project C-MARTLIFE

Afdeling: Afval- en materialenbeheer
Team: Bouw
Niveau: A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Bepaalde duur tot 30 juni 2027
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de overstap naar een circulaire economie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - is een Vlaamse overheidsinstelling die het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid voorbereidt en uitvoert. Ook u kunt uw steentje daar aan bijdragen.

Uw functie

De bouwsector is binnen onze samenleving een belangrijke sector, met een enorme nood aan materialen en een grote hoeveelheid afval. De impact op het milieu is navenant. Om de uitstoot van broeikasgassen van de bouwsector terug te dringen moeten we doordacht omgaan met hoe we materialen aanwenden, en dit doorheen de volledige levensfase van gebouwen en materialen.

Bij het bouwen en slopen van gebouwen en infrastructuur komen grote hoeveelheden materiaal vrij. Het merendeel daarvan bestaat uit steenachtige materialen. De resterende fractie bestaat uit diverse andere afvalstromen (plastics, metalen, isolatiematerialen, gipskarton, cellenbeton…). Met uitzondering van metalen worden deze fracties nog te beperkt gerecycleerd, laat staan hergebruikt. Dat geldt zeker ook voor kunststoffen.

Het C-MARTLIFE project richt zich op het verkrijgen van inzicht rond recyclage en hergebruik van kunststoffen met het oog op het uitwerken van een beleidsvisie binnen Vlaanderen. De OVAM zoekt een projectmedewerker die focust op niet-steenachtige materialen in bouw- en sloopmateriaal, met daarbij een bijzondere aandacht voor kunststoffen.

Het C-MARTLIFE project zet in op kennis verwerven en delen met partners, sensibiliseren van de sector en beleidsontwikkeling. Concreet zet C-MARTLIFE in op onderzoek rond knelpunten in specifieke recyclage- of hergebruikkringlopen van bouw- en sloopmateriaal.
De resultaten die het team binnen die C-MARTLIFE project zal opleveren zijn onder andere een communicatieactieplan en beleidsvoorstellen, ontwikkeld vanuit onderzoeksresultaten en initiatieven die reeds gestart zijn. Het speelveld waarin dit gebeurt is de ‘Urban Mine’, met als doelgroep overheden en de bedrijven die als keten de kringloop vormen. 

C-MARTLIFE is een LIFE Integrated Project dat loopt tot midden 2027. De resultaten worden op regelmatige basis gebundeld en gerapporteerd. Europa wil met dit project regionale beleidsontwikkeling rond het beperken en hoogwaardig valoriseren van kunststofafval ondersteunen.

De C-MARTLIFE projectmedewerker werkt binnen het Team Bouw van de OVAM. De C-MARTLIFE acties waarvoor hij/zij verantwoordelijk is liggen in lijn met de acties uit het beleidsprogramma “Op weg naar circulair bouwen 2022-2030” en de Werkagenda Circulair Bouwen. De medewerker werkt verder op te initiatieven die tot nu ontwikkeld werden en staat in voor afstemming binnen het bestaande beleidskader.

Uw takenpakket

 • U zet onderzoeksprojecten uit rond recyclage en hergebruik van kunststoffen en andere niet-steenachtige materialen uit bouw en sloop. U volgt lopende onderzoeksprojecten op. Hierbij neemt u ontmanteling en sloop, logistiek, sorteer- en zuiveringsprocessen, recyclage en hergebruik onder de loep.
 • U werkt een communicatieactieplan uit op basis van diverse informatiebronnen en inzichten uit onderzoek. U stemt dit af met de ruimere initiatieven in het kader van de Werkagenda Circulair Bouwen en het Beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen 2022-2030’.
 • U bent voor het team Bouw verantwoordelijk voor correcte rapportering aan LIFE. Dit omvat zowel inhoudelijke rapportering als rapportering over de middelen in het Engels.
 • U bouwt een netwerk uit met interne en externe stakeholders en organiseert interactiemomenten.
 • U capteert en synthetiseert cruciale informatie. U vertaalt dit in een actieplan en beleidsvoorstellen.
 • U participeert in de activiteiten van de Werkagenda Circulair Bouwen die thematisch aansluiten bij uw project.
 • U participeert in de activiteiten van Team Bouw.

Uw profiel

 • U kunt zelfstandig werken en schrikt er niet voor terug om verantwoordelijkheid op te nemen.
 • U bent stressbestendig.
 • U kunt zich makkelijk aan veranderende omstandigheden aanpassen.
 • U bent een teamplayer.
 • U hebt ervaring in het coördineren van projecten.
 • U vindt makkelijk de weg naar de bouw- en/of kunststoffensector.
 • U bent een doener en werkt planmatig.
 • De Engelse taal heeft geen geheimen voor u. 

Onze toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moet u voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Onze deelnemingsvoorwaarden

 • U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (klik hier voor meer info), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van de OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen
 • Als u uw diploma behaalde in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Als u niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden, wordt u uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functie-specifieke onderdeel van de selectie. U wordt daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Onze functievereisten

 • U heeft ervaring in (Europese) projectwerking, bij voorkeur met het coördineren van projecten.
 • U heeft specifieke kennis over de bouw- en/of kunststoffensector.
 • U heeft ervaring in het creëren van draagvlak.
 • U bent zowel mondeling als schriftelijk zeer vlot in het Engels.
 • Ervaring in communiceren naar stakeholders vormt een meerwaarde.
 • Kennis van de afvalsector vormt een meerwaarde.
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Uw belangrijkste waarden en gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn -daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen- passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie - niveau 2
 • Communiceren: informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen - niveau 2
 • Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren - niveau 2
 • Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen - niveau 2
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie - niveau 2
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren - niveau 2
 • Voortgangscontrole: bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers - niveau 2

Lees meer over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid. 

Onze selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende stappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet- geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende ronde. De opgegeven termijnen zijn richtinggevend. 

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – gaat door in week 24. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende ronde. 
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie-specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd, de teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek gaat door in week 25 en/of 26 en/of 27. De jury formuleert aan de administrateur-generaal een advies over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend. 
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien. Die kan bestaan uit een diepte-interview, al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal beslist -na advies- wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 6 maanden. De geldigheidsperiode kan verlengd worden. Deze werfreserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor een gelijkaardige functie. De kandidaten worden dan uitgenodigd voor een nieuw functie-specifiek gesprek.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over hun resultaat. Ze kunnen ook over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod 

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur tot en met 30/06/2027.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.754,81 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. U kunt uw salaris zelf berekenen via de salarissimulator van de Vlaamse overheid
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station van Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van onze medewerkers  zijn belangrijker dan hun leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten van de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voordat u effectief in dienst treedt.
 • Als u een arbeidshandicap hebt, gelieve dan tijdig te vermelden of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor uw sollicitatiegesprek.

Solliciteren

Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 11 juni 2023. Daarvoor vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst voegt u uw CV met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzonderingen zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

 • Over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure: Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).