Werkvloerbegeleider werkstraffen

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Vlaanderen Mooi
Niveau: B
Graad: Deskundige
Contract: Bepaalde duur tot en met 31/10/2024, mogelijks verlengbaar, voltijds of deeltijds
Standplaats: Mechelen – sporadisch aanwezigheid in Mechelen vereist voor overleg, voornamelijk actief op het terrein in heel Vlaanderen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de overstap naar een circulaire economie in Vlaanderen? Ben je een echte buitenmens, die zelfstandig werkt en sociaal betrokken is, dan is deze vacature bij OVAM voor u!

De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - is een Vlaamse overheidsinstelling die ijvert voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid. Ook u kunt uw steentje daaraan bijdragen!

Deze functie omvat de uitvoering van een project in samenwerking met de Vlaamse justitiehuizen.
De Vlaamse justitiehuizen staan onder meer in voor de uitvoering van werkstraffen en dienstverleningen. Voor de uitvoering van deze alternatieve straffen doen zij beroep op dit werkvloerproject bij de OVAM. Het project heeft tot doel personen die een alternatieve straf hebben gekregen in te zetten voor het net houden van het openbaar domein.

Kenmerken van de functie

Als werkvloerbegeleider neemt u de operationele begeleiding van een groep mensen die een werkstraf of dienstverlening moeten uitvoeren op. U werkt samen met hen en ruimt zwerfvuil op de aangegeven plaatsen.
U bent zoveel als mogelijk actief op het terrein, in principe in heel Vlaanderen, rekening houdend met je woonplaats. Af en toe zal u naar het kantoor in Mechelen komen.
 
Uw takenpakket:

 • U staat in voor het vervoer van de groep, dit van en naar de verschillende locaties binnen Vlaanderen die met de justitiehuizen en de Vlaamse partners werden afgesproken. Hiervoor maakt u gebruik van een dienstvoertuig;
 • U regelt de praktische modaliteiten met de contactpersoon ter plaatse;
 • U begeleidt, superviseert en motiveert de werkgestraften en dienstverleners bij de door hen uit te voeren taken;
 • U staat in voor de effectieve uitvoering van de planning die door de coördinator van het werkvloerproject samen met de justitiehuizen en lokale instanties werd opgesteld;
 • U zorgt voor de nodige omkadering, zoekt een oplossing wanneer problemen zich voordoen en meldt deze aan de coördinator;
 • U verzorgt de administratie en rapporteert aan de justitieassistent;
 • U neemt deel aan overlegmomenten met het justitiehuis en de coördinator;
 • Samen met de coördinator gaat u op zoek naar potentiële partners om de werkgestraften in te zetten;
 • De begeleiding zal doorgaan op weekdagen en bij voorkeur één zaterdag per week. Deze dag wordt in de week gecompenseerd.

Profiel

We zoeken een medewerker die zelfstandig werkt, goed kan omgaan met stress en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. Bovendien bent u een echte teamplayer, een coach en in staat om mensen te enthousiasmeren. Tenslotte communiceert u open en professioneel en bent u administratief aangelegd. U bent graag buiten, u laat zich niet afschrikken door weer en wind en vindt steeds uw weg.

Toelatingsvoorwaarden
Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moet u voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 • U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau B (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van de OVAM die reeds tot niveau B behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/
 • Als u uw diploma behaalde in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (https://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.
 • U beschikt over een diploma met focus op de welzijnssector (orthopedagogie, pedagogie, maatschappelijk werk, sociaal werk, …) of kan vanuit uw beroepservaring aantonen dat u over de nodige competenties beschikt die de functie vereist.
 • U beschikt over een rijbewijs B.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functie-specifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U heeft bij voorkeur ervaring in het begeleiden van werkgestraften of in sociale begeleiding;
 • U bent in staat om mensen te motiveren en te stimuleren een taak uit te voeren;
 • U bent communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk);
 • Kennis van de gerechtelijke structuren, de werking van het justitiehuis en de alternatieve straffen is een pluspunt;
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn -daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen- passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2).
 • Coachen: Anderen ondersteunen en begeleiden zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt (niveau 1).
 • Oordeelsvorming: Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 1).
 • Richting geven: Aansturen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband (niveau 1).
 • Klantgerichtheid: Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 1).
 • Innoveren: Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid leest u hier: https://www.vlaanderen.be/publicaties/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud
De selectieprocedure omvat verschillende stappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet- geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende ronde. De opgegeven termijnen zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – gaat door in week 49. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende ronde.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie-specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de coördinator werkvloerproject werkstraffen een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek gaat door in week 50. De jury formuleert aan de administrateur-generaal een advies over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien. Die kan bestaan uit een diepte-interview, al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over hun resultaat. Ze kunnen ook over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 6 maanden. De geldigheidsperiode kan verlengd worden. Deze werfreserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor een gelijkaardige functie. De kandidaten worden dan uitgenodigd voor een nieuw functie-specifiek gesprek.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds of deeltijds contract van bepaalde duur tot en met 31/10/2024 mogelijks met verlenging, aanleggen van een werfreserve.
 • Een verloning van (B111, geen ervaring) 2.671,86 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kunt u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station van Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van onze medewerkers zijn belangrijker dan hun leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten van de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voordat u effectief in dienst treedt.
 • Als u een arbeidshandicap hebt, gelieve dan tijdig te vermelden of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor uw sollicitatiegesprek.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk dinsdag 6 december 2022. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst voegt u als bijlages uw CV met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzonderingen zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie
​​​​​​​
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure neemt u contact op met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).