Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Producent / invoerder AEEA

Elke producent van EEA is verantwoordelijk voor de apparaten die hij op de markt brengt en dit over heel de keten.


Ik wil apparaten op de markt brengen, Wat is mijn verantwoordelijkheid als producent of invoerder van EEA (link naar UPV)?


Elke producent van EEA is verantwoordelijk voor de apparaten die hij op de markt brengt en dit over heel de keten. Dus ook voor de correcte inzameling, depollutie en verwerking van én de verplichte rapportering over deze apparaten. Een producent kan zijn verantwoordelijkheid nakomen door aan te sluiten bij een collectief systeem zoals Recupel of PV Cyvle. Bedrijven die niet willen aansluiten bij het collectief systeem moeten met de OVAM (en andere gewesten waar de apparaten op de markt gebracht worden) een individueel afvalbeheersplan afsluiten.

Aansluiten bij Recupel voor elektrische en elektronische apparaten

Als u aansluit bij Recupel, dan moet u voor de apparaten die u op de markt brengt een "Recupel"-bijdrage betalen.
Voor professionele apparatuur is dit beperkt tot een administratieve bijdrage, die de kosten dekt voor het nakomen van de rapporteringsverplichtingen en het sensibiliseren van de bedrijven. De inzameling en verwerking van deze toestellen wordt verzorgd door de private markt. 
Uitzondering categorie 1: toestellen voor temperatuursuitwisseling (koelen, warmtepompen...) worden gratis ingezameld door Recupel, of ze nu huishoudelijk of professioneel zijn. De milieuvriendelijke verwerking van de aanwezige koelmiddelen gebeurt op kosten van Recupel. 
Voor huishoudelijke toestellen betaalt u een "all in"-bijdrage. Hier zijn de kosten voor de inzameling en verwerking inbegrepen.

Aansluiten bij PV Cycle voor zonnepanelen

Als u aansluit bij PV Cycle, dan betaalt u een recyclagebijdrage voor de zonnepanelen die u hier op de markt plaatst. Momenteel (2023) is de bijdrage afhankelijk van het type paneel. Voor cSi-panelen met aluminium kader bedraagt deze bijdrage momenteel 1,5 EUR per paneel. De bijdrage wordt enerzijds gebruikt om een netwerk van inzamelpunten te vergoeden voor de inzameling en de opslag, en voor de logistiek en verwerking van de ingezamelde zonnepanelen. Demontagekosten zijn niet inbegrepen in de bijdrage. Omdat het aantal afgedankte panelen naar verwachting het komende decennium enorm zal stijgen, wordt momenteel met een deel van de bijdrage een provisie aangelegd.

Individueel plan: wat is het, voor wie is het bedoeld?

Het individueel afvalbeheersplan is in eerste instantie bedoeld voor grote, professionele toestellen die eigendom blijven van de producent. Van deze toestellen is het de bedoeling dat ze na gebruik allemaal teruggenomen worden door de producent en dus niet terecht komen in de collectieve systemen van Recupel of PV Cycle. De producent betaalt geen bijdrage aan het collectief systeem, maar financiert en beheert de inzameling, verwerking en rapportering van zijn afgedankte EEA volledig zelf. Een door de OVAM goedgekeurd individueel afvalbeheersplan geldt enkel voor de apparaten die in het Vlaams Gewest op de markt gebracht worden. Producenten die opteren voor een individuele verantwoordelijkheid moeten zich in alle gewesten in orde stellen, waar ze de apparaten op de markt willen brengen. Dit in tegenstelling tot een aansluiting bij een beheersorganisme, die voor het hele land geldt. Tot slot: aangezien een individueel afvalbeheerplan een hoge administratieve last meebrengt voor zowel de bedrijven als de overheden, raadt de OVAM af om aanvragen voor individuele afvalbeheersplannen in te dienen voor huishoudelijke apparaten, waarvoor al een collectief systeem bestaat.


Hoe een individueel plan aanvragen / inhoud van het plan

Naast een aantal identificatiegegevens moet het plan omschrijven over welke producten het precies gaat. Daarnaast hoe u de aanvaardingsplicht nakomt, wat u met de door u ingezamelde afvalstoffen aanvangt en hoe u voorkomt dat uw apparaten in het collectief systeem terecht komen.  U omschrijft ook hoe u dit zal financieren voor de geldigheidsperiode van het plan. Een precieze omschrijving hoe kan voldaan worden aan de aanvaardingsplicht vindt u in het VLAREMA onderafdeling 3.2.1.. De minimale vereisten voor het individueel afvalbeheersplan worden omschreven in het VLAREMA Onderafdeling 3.2.3. De specifieke bepalingen voor afgedankte EEA en zonnepanelen vindt u in het VLAREMA onderafdeling 3.4.4.1.

Wat moet ik rapporteren aan wie?

Als u beschikt over een goedgekeurd individueel afvalbeheersplan, dan dient u jaarlijks een jaarrapport in bij de OVAM. Als producent bent u bovendien verplicht jaarlijks te rapporteren in BeWeee. In BeWeee rapporteert u jaarlijks voor 1 juli hoeveel EEA u het voorgaande jaar op de markt bracht, hoeveel afgedankte apparaten werden teruggenomen, welke bestemming deze apparaten kregen en wat de verwerkingsresultaten zijn. De gerapporteerde cijfers moeten ook geverifieerd worden door een onafhankelijke keuringsinstelling geaccrediteerd volgens ISO17020. 

Nuttige links