Overheden

Raamcontracten Bodemzorg

Opdrachtencentrale voor adviesverlening en begeleiding bij toepassing van bodemzorg bij lokale besturen en Vlaamse overheden


De OVAM stelt een raamcontract (opdrachtencentrale) ter beschikking voor de adviesverlening en begeleiding bij toepassing van natuurgebaseerde oplossingen voor het beheer van bodemverontreniging in groene zones en onthardingsprojecten op gronden binnen het Vlaamse Gewest, in eigendom van Vlaamse overheden en lokale besturen. Ook federale overheden en VZW's met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde in het kader van natuur en open ruimte, kunnen gebruik maken van dit raamcontract.

Enkele voorbeelden waarbij beroep zou kunnen gedaan worden op dit contract, zijn:
 • Diffuse verontreiniging: welke situaties kan je tegenkomen? Hoe kunnen natuurgebaseerde oplossingen hierbij ingezet worden? Bijvoorbeeld in wegbermen (diffuus verontreinigd door run off water), rond (voormalige) industriële sites. 
 • Een site die in het verleden gesaneerd is, wordt herontwikkeld tot park. Er is nog een restverontreiniging aanwezig die niet meer hoeft gesaneerd te worden. Hoe kan bij ontwerp, aanleg en onderhoud van het park hier optimaal rekening mee worden gehouden en hoe kunnen bijvoorbeeld natuurgebaseerde oplossingen ingezet worden?
 • Een terrein wordt onthard en je wil nagaan of er mogelijk verontreiniging aanwezig is onder de verharding en advies over hoe je hiermee dient om te gaan. 
 • Een schietstand met loodverontreiniging in de toplaag, sanering is noodzakelijk, maar nog niet in uitvoering. Wat kan je in afwachting van sanering met het terrein doen met behulp van natuurgebaseerde oplossingen om de risico’s te beperken?
 • Een akker waar omwille van verontreiniging geen mais geteeld mag worden. Misschien is er een andere oplossing in afwachting van de sanering om het terrein toch te gebruiken?

Waarom?

Steden en gemeenten zetten steeds vaker in op ontharden, vergroenen en meer waterberging, onder meer met als doel om het gemeentelijk of stedelijk natuurweefsel te versterken. Bij deze ingrepen is het aangewezen om maximaal rekening te houden met het aanwezige bodemecosysteem, zodat dit niet beschadigd wordt en zelfs verbeterd kan worden.  Deze handleidingen bieden een leidraad die de belangrijkste vragen en antwoorden over ontharding of het toepassen van natuurgebaseerde oplossingen verzamelt.

Om de Bodemzorg te stimuleren bij overheden, biedt de OVAM een raamcontract aan voor adviesverlening en begeleiding bij toepassing van natuurgebaseerde oplossingen en onthardingsprojecten op gronden in eigendom van overheden. Efficiënt en voordelig!

Wat?

De OVAM treedt hier op als opdrachtencentrale. Met dit raamcontract creëert de OVAM een kader, waarbinnen een bepaalde Vlaamse entiteit of lokaal bestuur een opdracht voor adviesverlening of begeleiding kan bestellen en laten uitvoeren. De belangrijkste elementen, zoals kostprijzen en administratief kader, liggen vast bij de plaatsing van het raamcontract en dit allemaal binnen de context van de Wet op Overheidsopdrachten.

Wie komt in aanmerking?

 • Alle entiteiten van de Vlaamse overheid.
 • Steden, gemeenten en provincies.
 • Federale overheden.
 • VZW's met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde in het kader van natuur.

Een raamcontract, voordelig voor mij?

Het raamcontract levert volgende voordelen op:

 • administratieve besparing;
 • tijdsbesparing;
 • aankoop op grotere schaal, dus prijsvoordeel;
 • vaste bodemsaneringsdeskundige gedurende de looptijd van het raamcontract;
 • uniformiteit (bv. formulieren…).

Hoe begin ik er aan?

Heeft u interesse? Bekijk dan het draaiboek dat u onderaan deze pagina terugvindt.

Wenst u een opdracht te geven onder dit raamcontract?
Vul dan het gepaste aanvraagformulier in, en stuur het door naar de betrokken bodemsaneringsdeskundige.
Onder 'Downloads' vindt u in het 'Draaiboek' en in het 'Aanvraagformulier' de contactgegevens van de deskundige. Op die manier kunt u de betrokken bodemsaneringsdeskundige rechtstreeks contacteren.

Andere documenten die nuttig kunnen zijn om budget vast te leggen, zoals de bestekken, gunningsverslagen en gunningsbeslissingen zijn als bijlage bij het draaiboek terug te vinden. De inventaris kunt u opvragen bij de betrokken bodemsaneringsdeskundige.

Team lokale en bovenlokale besturen