Overheden

Raamcontracten

Opdrachtencentrale voor opmaak van bodemonderzoeken bij lokale besturen en Vlaamse overheden


De OVAM stelt een raamcontract (opdrachtencentrale) ter beschikking voor de uitvoering van bodemopdrachten op gronden binnen het Vlaamse Gewest, in eigendom van Vlaamse overheden en lokale besturen. Ook federale overheden en VZW's met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde in het kader van natuur en open ruimte, kunnen gebruik maken van dit raamcontract.

Het contract kan gebruikt worden voor volgende types van opdrachten:

 • uitklaren onderzoeksplicht van een grond;
 • opstellen gemotiveerde verklaring “geen risicogrond”;
 • de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek;
 • de uitvoering van een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek;
 • de uitvoering van een beschrijvend bodemonderzoek;
 • onderzoeken bij plots ontdekte bodemverontreiniging (onderzoeksverslag vaststelling bodemverontreiniging, bronbepaling, verkennend bodemonderzoek i.k.v. losse meetgegevens of vermoeden van bodemverontreiniging...).

Waarom?

Bij de start van het Vlaamse bodembeleid in 1996 sprak Vlaanderen de ambitie uit om alle historisch verontreinigde gronden aan te pakken tegen 2036. Een groot aantal risicogronden is in eigendom van overheden, zoals Vlaamse entiteiten en lokale besturen. Vaak zijn deze risicogronden nog niet onderzocht, aangezien dergelijke gronden nauwelijks overgedragen worden. De overheid heeft echter een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen naar burgers en bedrijven toe.

Om de uitvoering van bodemonderzoeken te stimuleren bij overheden, biedt de OVAM een raamcontract aan voor de uitvoering van bodemonderzoeken voor risicogronden in eigendom van overheden. Efficiënt en voordelig!

Wat?

De OVAM treedt hier op als opdrachtencentrale.  Met dit raamcontract creëert de OVAM een kader, waarbinnen een bepaalde Vlaamse entiteit of lokaal bestuur een bodemopdracht kan bestellen en laten uitvoeren. De belangrijkste elementen, zoals kostprijzen en administratief kader, liggen vast bij de plaatsing van het raamcontract en dit allemaal binnen de context van de Wet op Overheidsopdrachten.

Wie komt in aanmerking?

 • Alle entiteiten van de Vlaamse overheid.
 • Steden, gemeenten en provincies
 • Federale overheden
 • VZW's met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde in het kader van natuur

Een raamcontract, voordelig voor mij?

Het raamcontract levert volgende voordelen op:

 • administratieve besparing;
 • tijdsbesparing;
 • aankoop op grotere schaal, dus prijsvoordeel;
 • vaste bodemsaneringsdeskundige gedurende de looptijd van het raamcontract;
 • uniformiteit (bv. formulieren…).

Hoe begin ik er aan?

Heeft u interesse? Bekijk dan het draaiboek dat u onderaan deze pagina terugvindt.
De opdrachtencentrale is opgesplitst in verschillende delen (bestek RO2311002).
Voor gronden gelegen in de provincie Antwerpen is perceel 1 van toepassing.
​​​​​​​Voor gronden gelegen in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg is perceel 2 van toepassing.
​​​​​​​Voor gronden gelegen in de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen is perceel 3 van toepassing.

Wenst u een opdracht te geven onder dit raamcontract?
Vul dan het gepaste aanvraagformulier in, en stuur het door naar de betrokken bodemsaneringsdeskundige.
Onder 'Downloads' vindt u in het 'Draaiboek' en in het 'Aanvraagformulier' de contactgegevens van de deskundigen. Op die manier kunt u de betrokken bodemsaneringsdeskundige rechtstreeks contacteren.

Andere documenten die nuttig kunnen zijn om budget vast te leggen, zoals de bestekken, gunningsverslagen en gunningsbeslissingen zijn als bijlage bij het draaiboek terug te vinden. De inventaris kunt u opvragen bij de betrokken bodemsaneringsdeskundige.

Team lokale en bovenlokale besturen