Verplichtingen van de afvalverwerker

Register van verwerkte afvalstoffen

De verwerker van afvalstoffen houdt een register bij van de door hem verwerkte afvalstoffen.


De verwerker van afvalstoffen houdt een register bij van de door hem verwerkte afvalstoffen, dat de volgende gegevens bevat :

 • datum en uur van de aanvoer van de te verwerken afvalstoffen;
 • de hoeveelheid aangevoerde afvalstoffen in ton;
 • de aard en de samenstelling van de afvalstoffen, met vermelding van de EURAL-code;
 • de omschrijving van de afvalstof of de aanduiding van de kwaliteit van de afvalstof;
 • de naam, het adres, met inbegrip van het land, en het identificatienummer van de vestigingseenheid van de afvalstoffenproducent of van de vergunde inrichting voor de verwerking van afvalstoffen, waarvan de afvalstoffen zijn afgevoerd;
 • indien van toepassing, naam, adres en identificatienummer van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;
 • de verwerkings- of toepassingswijze van de afvalstoffen, met vermelding van de betreffende R- of D-code, en ten minste met de volgende categorieën: storten, verbranden met energierecuperatie, andere afvalverbranding, hergebruik, composteren/vergisten, recyclage, sorteren, drogen-scheiden, andere voorbehandeling, op- en overslag;
 • indien van toepassing, de vermelding dat de aangevoerde afvalstoffen geweigerd zijn, met de reden van de weigering;
 • in geval van storten, het nummer van het stortvak, met in het geval van gevaarlijk afval de nauwkeurige ligging op de stortplaats;
 • in geval van opslag, de lokalisatie van de opslag in de inrichting;
 • opmerkingen over de afvalstof en de aanvoer, de ondervonden moeilijkheden en storingen, waarnemingen, metingen en andere inlichtingen over de uitbating van de inrichting.
Met identificatienummers van afvalstoffenproducenten, vervoerders van afvalstoffen, inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars, of afvalstoffenverwerkers worden de volgende identificatienummers bedoeld:
1°    voor Belgische ondernemingen: het ondernemingsnummer, zoals toegekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
2°    voor ondernemingen, gevestigd in het buitenland: het btw-nummer en, als er geen btw-nummer beschikbaar is, het EORI-nummer dat in het kader van de douaneverplichtingen wordt toegekend aan een onderneming;
3°    voor Belgische vestigingseenheden: het vestigingseenheidsnummer, zoals toegekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
4°    voor buitenlandse vestigingseenheden: het identificatienummer van de onderneming, gecombineerd met het adres van de vestigingseenheid;
5°    voor zeeschepen: het IMO-nummer of MMSI-nummer, gecombineerd met het adres van de ligplaats van het schip;
6°    voor particulieren: de aanduiding “particulier”. De afvalstoffenproducent is verplicht om het identificatienummer van de productieplaats van de afvalstoffen mee te delen aan de inzamelaar, de afvalstoffenhandelaar of -makelaar of de afvalstoffenverwerker als die daarom vraagt, met het oog op een efficiënte tracering van de afvalstoffen.

Als de afvalstoffenproducent ondanks de verplichting het vestigingseenheidsnummer van de productieplaats niet meedeelt aan de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of de afvalverwerker, kunnen die het identificatienummer van de onderneming gebruiken als identificatienummer, gecombineerd met de naam en het adres van de vestigingseenheid.

Aanvullend vermeldt de verwerker die afgedankte EEA verwerkt ook volgende gegevens in het afvalstoffenregister:
de hoeveelheid afgedankte EEA, uitgedrukt in kilogram en aantal, huishoudelijke of professionele apparatuur, per categorie, die op het grondgebied dan wel binnen of buiten de Europese Unie zijn overgebracht die :
a) in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werden ingezameld voor rekening van een producent van EEA of een derde die handelt in naam van de producent van EEA, en het aandeel daarvan dat :
 1. werd aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of makelaar;
 2. werd aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de voorbereiding voor hergebruik;
 3. werd aangeboden aan een vergunde verwerker;
b) buiten de aanvaardingsplicht om werd ingezameld, en het aandeel daarvan dat :
 1. werd aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;
 2. werd aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de voorbereiding voor hergebruik;
 3. werd aangeboden aan een vergunde verwerker.

Het register wordt ten minste elke werkdag of na elke aanvoer aangevuld met de meest recente gegevens.

Het register wordt gedurende vijf jaar door de verwerker van afvalstoffen digitaal bijgehouden. Het register ligt ter inzage op de exploitatiezetel en, voor binnenschippers, op het schip.

In de omgevingsvergunning, verleend overeenkomstig de bepalingen van het Milieuvergunningendecreet, kan afgeweken worden van de inhoudsvoorschriften van het register.