Verplichtingen van de afvalverwerker

Register van verwerkte afvalstoffen

De verwerker van afvalstoffen houdt een register bij van de door hem verwerkte afvalstoffen.De verwerker van afvalstoffen houdt een register bij van de door hem verwerkte afvalstoffen, dat de volgende gegevens bevat:

 • datum en uur van de aanvoer van de te verwerken afvalstoffen; 
 • de hoeveelheid aangevoerde afvalstoffen in ton, kubieke meter, liter of kg;
 • de aard en de samenstelling van de afvalstoffen, met vermelding van de EURAL-code;
 • naam, adres, met inbegrip van het land en, indien gekend, het identificatienummer van de afvalstoffenproducent, voor Belgische afvalstoffenproducenten het ondernemingsnummer en voor buitenlandse het btw-nummer; 
 • indien van toepassing: naam, adres en identificatienummer van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar; 
 • de verwerkings- of toepassingswijze van de afvalstoffen, met vermelding van de betreffende R- of D-code, en tenminste de volgende categorie├źn: storten, verbranden met energierecuperatie (R1), andere afvalverbranding (D10), hergebruik, composteren, recyclage, sorteren, andere voorbehandeling; 
 •  indien van toepassing: de vermelding dat de aangevoerde afvalstoffen geweigerd zijn, met de reden van de weigering; 
 • in geval van storten: het nummer van het stortvak, met in het geval van gevaarlijk afval de nauwkeurige ligging op de stortplaats; 
 • in geval van opslag: de lokalisatie van de opslag in de inrichting; 
 • opmerkingen over de afvalstof en de aanvoer, de ondervonden moeilijkheden en storingen, waarnemingen, metingen en andere inlichtingen over de uitbating van de inrichting. 
Aanvullend vermeldt de verwerker die afgedankte EEA verwerkt ook volgende gegevens in het afvalstoffenregister:
de hoeveelheid afgedankte EEA, uitgedrukt in kilogram en aantal, huishoudelijke of professionele apparatuur, per categorie, die op het grondgebied dan wel binnen of buiten de Europese Unie zijn overgebracht die :
a) in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werden ingezameld voor rekening van een producent van EEA of een derde die handelt in naam van de producent van EEA, en het aandeel daarvan dat :
 1. werd aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of makelaar;
 2. werd aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de voorbereiding voor hergebruik;
 3. werd aangeboden aan een vergunde verwerker;
b) buiten de aanvaardingsplicht om werd ingezameld, en het aandeel daarvan dat :
 1. werd aangeboden aan een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;
 2. werd aangeboden aan een hergebruikcentrum voor EEA met het oog op de voorbereiding voor hergebruik;
 3. werd aangeboden aan een vergunde verwerker.

Het register wordt ten minste elke werkdag of na elke aanvoer aangevuld met de meest recente gegevens.

Het register wordt gedurende vijf jaar door de verwerker van afvalstoffen digitaal bijgehouden. Het register ligt ter inzage op de exploitatiezetel en, voor binnenschippers, op het schip.

In de milieuvergunning, verleend overeenkomstig de bepalingen van het Milieuvergunningendecreet, kan afgeweken worden van de inhoudsvoorschriften van het register.