Afval inzetten als grondstof

Registratie als producent van einde afval-materialen die onder een Europese regelgeving vallen

De registratieprocedure is opgenomen in het ministerieel besluit. Registreren kan via het OVAM webloket registraties.

Op dit moment zijn er drie Europese End-of-Waste (EoW) verordeningen van kracht die respectievelijk betrekking hebben op schroot van ijzer, staal en aluminium (verordening 333/2011), koperschroot (715/2013) en kringloopglas (verordening 1179/2012).

Sinds kort is er een bijkomende verplichting voor Vlaamse bedrijven die dergelijke EoW-stromen produceren en op de markt brengen. Conform artikel 2.2 van het VLAREMA moeten deze bedrijven opgenomen worden in een register.  De precieze modaliteiten van de registratieprocedure zijn nu verder gespecifieerd in het  “Ministerieel besluit houdende vaststelling van het register van inrichtingen of ondernemingen die voldoen aan rechtstreeks toepasselijke Europees vastgestelde voorwaarden of criteria ten aanzien van grondstoffen die ze op de markt brengen” (BS 04.02.2014).

Indien u reeds End-of-waste stromen produceert, dan registreert u zich hiervoor zo snel mogelijk.  Indien u in de toekomst dergelijke end-of-waste stromen wil produceren dan kan dat pas nadat u geregistreerd werd.

De registratieprocedure is opgenomen in het ministerieel besluit. Registreren kan via het OVAM webloket registraties. U vindt daar ook het register van producenten onder de Europese regelgeving en het register van de verleende grondstofverklaringen.