LIFE NARMENA

Toepassingskader

In LIFE Narmena werken de partners een toepassingskader uit voor natuurgebaseerde saneringstechnieken. Dit toepassingskader bestaat uit de verschillende modules:
-    Handreiking  
-    Ecomodelleringstool 
-    CO2-calculator
-    Vergelijkende kostenanalyse
-    Beslissend Ondersteunend Systeem 
-    Code van Goede Praktijk Fytoremediatie
 

Handreiking voor natuurgebaseerde saneringstechnieken

(voorzien in 2025)

Er zal een handreiking voor de toepassing van NBR-technieken  worden ontwikkeld. Deze handreiking is niet bindend, maar is bedoeld om de gebruiker inzicht te geven in deze technieken en hem/haar te begeleiden bij de toepassing ervan. De handreiking omvat per techniek:
1. Een technische beschrijving; 
2. Toepassingsgebied en randvoorwaarden;
3. Aanwijzingen voor de integratie in natuurbeheer; 
4. Aanwijzingen voor de integratie in water-/overstromingsrisicobeheer;
5. Beschrijving van de goede praktijken en specifieke ervaring uit de pilootproeven van LIFE Narmena;  

Ecomodelleringstool

Deze tool laat de gebruiker toe om voor concrete verontreinigingen of locaties simulaties uit te voeren om een beeld te krijgen hoe succesvol een bepaalde saneringstechniek is om de toxiciteit van enkele referentie organismen te verlagen. Zo kunnen maatregelen in het veld verfijnd worden om bepaalde saneringsdoelen te halen. 
De ecomodelleringstool is gebaseerd op ecotoxicologisch onderzoek en kan voornamelijk gebruik worden voor de parameters Cd, As en Cr. Het rapport van het ecotoxicologisch onderzoek van Cd voor het compartiment waterbodem (adhv de vlokreeft Hyalella Azteca) is reeds beschikbaar. Er zal zowel een online als een standalone applicatie beschikbaar zijn.
Responsive Image
Responsive Image

CO2-calculator

(voorzien in 2025)

Door verontreinigde terreinen te saneren, beschermen we het milieu en de gezondheid van mensen. Echter, saneringsactiviteiten zijn vaak zeer ingrijpend en creëren zelf milieudruk door het intensief gebruik van energie en materialen. 

Tijdens de selectie van een saneringstechniek voor een specifieke verontreiniging wordt dan ook een rekentool ingeschakeld om de CO2-emmissies van potentiële saneringstechnieken ten opzichte van elkaar te vergelijken. Dit is één van de manieren waarop er rekening wordt gehouden met de duurzaamheid van een bodemsaneringsproject. Momenteel zijn de natuurgebaseerde saneringstechnieken die we uittesten in LIFE Narmena nog niet beschikbaar in deze CO2-calculator. Deze modules worden dan ook toegevoegd.  

Voor de 3 demosites zal dan de vergelijking van CO2-uitstoot van de geteste natuurgebaseerde technieken ten opzichte van conventionele technieken worden berekend. Deze tool gebruikt OVAM in bodemsaneringsprojecten
 

Vergelijkende kostenanalyse

In een bodemsaneringsproject, de kosten gerelateerd aan de verschillende saneringsvarianten spelen een belangrijke rol in de selectie van de beste techniek. De hypothese dat natuurgebaseerde saneringstechnieken kostenefficiënter zijn dan conventionele technieken evalueren we aan de hand van de pilootgebieden. Indien dit het geval is, nuanceren we de evaluatie met de locatie- of verontreinigingsspecifieke parameters die een belangrijke rol spelen in deze afweging, of welke keuze aan materiaal en materieel best rekening mee wordt gehouden.   
 

Beslissend Ondersteunend Systeem

We ontwikkelen of verfijnen enkele beslissingsondersteunende tools voor de evaluatie van waterbodemverontreiniging en voor de toepassing van natuurgebaseerde saneringstechnieken. 

BOSS-Waterbodem

In deze tool zijn er allerlei sanerings- en behandelingstechnieken opgenomen voor verontreinigde waterbodems, aangevuld met voorbeelden. Met deze tool kunnen gebruikers simulaties uitvoeren voor specifieke situaties door een vragenlijst in te vullen. De tool geeft dan aan welke technieken hier het best voor in aanmerking komen. We vullen deze tool aan met de technieken toegepast in LIFE Narmena. U vindt de toepassing op deze webpagina.

Flowcharts voor natuurgebaseerde oplossingen voor verontreiniging in groene zones

OVAM publiceerde in 2022 de studie en praktische handleiding ‘Natuurgebaseerde oplossingen voor beheer van bodemverontreiniging in groene zones’.
Deze handleiding biedt basisinformatie om natuurgebaseerde oplossingen toe te passen. In de praktijk zal er soms bijkomende ondersteuning nodig zijn van een deskundige. Om de potentiële gebruikers van deze technieken te ondersteunen, werkt de OVAM aan een opdrachtencentrale. 
In deze handleiding is de ervaring van de pilootprojecten van LIFE Narmena meegenomen.

Waterbodemverkenner

De waterbodemverkenner centraliseert informatie met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van waterbodems. Zowel ruwe brongegevens van verschillende Vlaamse milieu-instellingen, besturen en waterloopbeheerders als verwerkte resultaten binnen specifieke onderzoeksprojecten zijn raadpleegbaar zijn raadpleegbaar in deze verkenner. 
De waterbodemverkenner is sinds april 2023 publiek raadpleegbaar op deze webpagina.

 

Code van Goede Praktijk Fytoremediatie

Voorzien voor 2025.


Deze code van goede praktijk werd geplubliceerd in 2019 en geeft richtlijnen voor de uitvoering van bodemsanering door fytoremediatie. De fytoremediatieprojecten in LIFE Narmena worden dan ook uitgevoerd volgens deze code. 

We voorzien aanbevelingen en de uitwerking van praktijkvoorbeelden uit de projecten Narmena en Resanat om gebruikers van de CVGP ter inspiratie, stimulatie en uitwisseling van kennis. Deze praktijkvoorbeelden vindt u hier (pdf).