Beleid en werking

Werken bij de OVAM

Wilt u meewerken aan minder afval en een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres.

Openstaande vacatures


OVAM Bedrijfsprofiel

Wilt u meewerken aan minder afval en een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), gevestigd in de Stationsstraat in Mechelen is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

Afvalstoffenbeleid

Afval is en blijft een ernstig probleem voor mens en milieu. Het Vlaamse afvalstoffenbeleid heeft drie duidelijke doelstellingen:

  • voorkomen dat afvalstoffen ontstaan en dus de afvalberg verkleinen,
  • zoveel mogelijk afval hergebruiken en recycleren,
  • en wat er nog rest op een milieuvriendelijke manier verwerken.

Bodemsanering

Het Bodemdecreet geeft de Vlaamse overheid een belangrijk instrument om verontreinigde gronden te laten saneren en nieuwe verontreinigingen te voorkomen. In het Bodemdecreet vervult de OVAM de rol van centrale administratie, die inventariseert, identificeert en controleert.

Materialenbeleid

Het toekennen van de bevoegdheid materialenbeleid aan de OVAM, binnen het vernieuwingsproject Beter Bestuurlijk Beleid, heeft alles te maken met de link tussen het zuinige gebruik van grondstoffen en het voorkomen van afvalstoffen. Het Vlaamse afvalbeheersysteem onderging in de afgelopen 25 jaar een geleidelijke structurele verandering: van een afvalverwijderingsbeleid naar een integraal afvalbeheer. Zo'n transitie is het resultaat van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van economie, cultuur, technologie, instituties en milieu. Met een doorgedreven transitieaanpak werken we aan verruiming op een andere manier dan tot nu toe gebruikelijk was om een verregaande ontkoppeling tussen de economische groei en de milieudruk als gevolg van materiaalgebruik en -verbruik te realiseren.

Mensen … de sleutel tot succes!

Om te slagen in haar maatschappelijke opdracht, heeft de OVAM nood aan gemotiveerde mensen die volgende waarden in zich hebben: samenwerkingsgericht, verantwoordelijk, klantgericht, gedreven en loyaal. 
De interne werking van de OVAM is erop gericht haar mensen maximaal te betrekken bij het voorbereiden en uitvoeren van haar beleidsopdracht. De OVAM hecht veel belang aan een vlotte interne informatiedoorstroming en aan het uitbouwen van interne en externe samenwerkingsverbanden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door de uitvoering van haar taken beïnvloedt de OVAM het reilen en zeilen van burgers, bedrijven, overheden en andere organisaties, voornamelijk in Vlaanderen maar ook internationaal.
 
De OVAM heeft daarbij oog voor de maatschappelijke impact van haar beleidsadviezen en beslissingen, zowel voor de eigen personeelsleden als daarbuiten. Daarom onderschrijft de OVAM de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en engageert zij zich tot het jaarlijks behalen van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. In 2022 neemt de OVAM voor de zesde maal deel aan het Voka Charter.