Afval produceren, transporteren en verhandelen

Veelgestelde vragen over het vervoeren van afvalstoffen

Krijg hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het vervoeren van afvalstoffen


Wat is het verschil tussen een vervoerder van afvalstoffen en een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar?

Wie het vervoeren van afvalstoffen als professionele bezigheid heeft of wie als professioneel vervoerder van goederen ook afvalstoffen wil vervoeren, heeft een registratie als vervoerder van afvalstoffen nodig. Een vervoerder moet steeds in opdracht rijden van een opdrachtgever. Dit kan een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar zijn, een gemeente of intercommunale, een kennisgever in het kader van in-en uitvoer of een producent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen. Daarnaast kunnen dit ook bedrijven zijn die afvalstoffen vervoeren die onder aanvaardingsplicht of terugnameplicht vallen. Registratie is niet nodig wanneer het gaat om een doorvoertransport van afvalstoffen door het Vlaamse Gewest.

Wie afvalstoffen inzamelt, verhandelt of makelt die vanuit of binnen het Vlaamse Gewest worden getransporteerd, moet beschikken over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Dit betekent dat iedereen die regelingen treft voor transport en verwerking van afvalstoffen geproduceerd door derden een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar moet hebben. Als de inzamelaar, handelaar of -makelaar deze afvalstoffen zelf vervoert, moet hij ook beschikken over een registratie als vervoerder van afvalstoffen.

Wanneer heb ik een registratie als vervoerder van afvalstoffen of inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar nodig?

Geen registratie nodig:

 • Als het om dierlijke bijproducten of afgeleide producten gaat, moet u zich NIET laten registreren als vervoerder van afvalstoffen of als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. In dit geval moet u zich registreren als vervoerder van dierlijke bijproducten of afgeleide producten of als inzamelaar, handelaar of makelaar van dierlijke bijproducten en afgeleide producten (conform het Besluit dierlijke bijproducten).
 • Als u alleen uw eigen afvalstoffen transporteert, moet u zich niet laten registreren. U moet wel de voorwaarden voor het vervoer van afvalstoffen naleven.

Wel registratie nodig:

 • U wil het afval van derden zelf vervoeren, maar u beslist niet waar het afval naartoe gaat en draagt niet de verantwoordelijkheid voor de aanvaarding en bestemming van het afval. U hebt dan een registratie als vervoerder van afvalstoffen nodig, maar u mag alleen rijden in opdracht van derde opdrachtgevers (producenten, inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar …) die -waar nodig- instaan voor het identificatieformulier en dergelijke.
 • U wil het afval van derden vervoeren en u beslist zelf waar het afval naartoe gaat en draagt wel verantwoordelijkheid. U hebt dan een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar nodig én u zal zelf moeten instaan -waar nodig- voor de identificatieformulieren.
  • Als u zelf de afvalstoffen vervoert, moet u ook beschikken over een registratie als vervoerder van afvalstoffen.
  • Als u de afvalstoffen laat vervoeren door een geregistreerd vervoerder van afvalstoffen, hebt u zelf geen registratie nodig als vervoerder van afvalstoffen.

Opgelet! Als u als vervoerder van afvalstoffen geregistreerd bent in een register in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of in het Waalse Gewest of in een van de staten van de Europese Economische Ruimte, dan wordt u beschouwd als een geregistreerd vervoerder van afvalstoffen, op voorwaarde dat u beschikt over een ondernemingsnummer (voor Belgische bedrijven) of een btw-nummer (voor buitenlandse bedrijven). U moet dan geen extra registratie in het Vlaamse Gewest hebben.

Hoeveel kost een registratie als vervoerder en als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar?

Een registratie als vervoerder en als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar, -makelaar is gratis. Eenmaal geregistreerd, kunt u een uittreksel van uw registratie steeds gratis downloaden vanuit het webloket.

Ik ben afvalproducent, moet ik mij laten registreren voor het vervoeren van mijn eigen afval?

Neen, u hebt geen registratie als vervoerder nodig omdat u zelf regelingen treft voor de afvalstoffen waarvan u zelf producent bent.

U moet wel zelf voor een identificatieformulier zorgen en de algemene transportvoorwaarden naleven.

Mag ik mijn afval met een bepaald bedrijf meegeven?

U staat zelf in voor de transportvoorwaarden en het identificatieformulier? Dan mag u het afval meegeven als het bedrijf een geregistreerd vervoerder van afvalstoffen is.

U staat NIET zelf in voor de transportvoorwaarden en het identificatieformulier? Dan mag u het afval meegeven als het bedrijf een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar is voor uw type afvalstoffen en samenwerkt met een geregistreerd vervoerder van afvalstoffen of dit zelf is.

 

Hier kunt u zien wie geregistreerd is bij de OVAM.

Heb ik een registratie als vervoerder van afvalstoffen nodig als ik afval invoer in het Vlaamse Gewest?

Ja. In principe moet iedereen die afvalstoffen vervoert in het Vlaamse Gewest beschikken over een registratie als vervoerder van afvalstoffen (afgeleverd in Vlaanderen of een andere regio in de EU). Een uitzondering hierop is het doorvoertransport. Als het een doorvoertransport door het Vlaamse Gewest betreft (start en einde van het transport liggen buiten het Vlaamse Gewest) moet u geen registratie als vervoerder van afvalstoffen hebben.

Ik ben buiten Vlaanderen geregistreerd als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Is mijn registratie ook geldig in Vlaanderen?

Neen. Deze regeling geldt enkel voor geregistreerde vervoerders van afvalstoffen. Als inzamelaar, afvalstoffen handelaar of –makelaar moet u zich registreren specifiek voor Vlaanderen.

Heb ik een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar nodig als ik afval invoer in het Vlaamse Gewest?

Neen, de inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen moet enkel over een registratie beschikken als de afvalstoffen vertrekken vanuit Vlaanderen (zowel uitvoer als vervoer binnen Vlaanderen).

Let op: de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of  -makelaar moet wel aan de algemene en specifieke transportvoorwaarden voldoen, maar hij moet geen registratie hebben.

Wat doet een kennisgever precies?

Grensoverschrijdend transport van afvalstoffen (in- en uitvoer) wordt geregeld in de Europese verordening betreffende overbrenging van afvalstoffen. Als gevaarlijke afvalstoffen in- of uitgevoerd worden, is dit onderworpen aan een kennisgevingsprocedure (soort vergunningsprocedure voor het grensoverschrijdend transport van deze afvalstoffen). De aanvrager van zo’n kennisgevingsprocedure is de kennisgever. Deze procedure geldt in bepaalde gevallen ook voor sommige niet-gevaarlijk afvalstromen.

Kan ik als geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar optreden als kennisgever voor uitvoer?

Ja, dit is toegestaan. Voor meer informatie zie EVOA, art.2, 15° en de toepasselijke voorwaarden bij uitvoer.

Als ik als kennisgever wil optreden bij de uitvoer van afvalstoffen, heb ik dan een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of vervoerder van afvalstoffen nodig?

Neen, U wordt dan als kennisgever opgenomen in een register van kennisgevingen in de zin van de EVOA-verordening.

Als kennisgever kunt u voor het vervoer van de afvalstof beroep doen op een geregistreerd vervoerder van afvalstoffen of zelf een registratie hebben als geregistreerd vervoerder van afvalstoffen. Als u naast uw specifieke kennisgeving ook activiteiten ontplooit die overeenkomen met de definitie van inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, dan moet u zich wel registreren.

Wie moet zich houden aan de algemene transportvoorwaarden?

Iedereen die afvalstoffen vervoert moet de algemene transportvoorwaarden naleven. Ook afvalproducenten die regelingen treffen voor eigen afvalstoffen en geregistreerde vervoerders van afvalstoffen.

Wat zijn de algemene transportvoorwaarden voor het vervoeren, inzamelen en verhandelen van afvalstoffen?

Het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) legt een aantal krachtlijnen vast rond het vervoeren, inzamelen en verhandelen van afvalstoffen:

 • De afvalstoffen zijn degelijk verpakt.
 • De vervoerders en de afvalstoffenproducenten die met eigen transportmiddelen de eigen afvalstoffen vervoeren, moeten de verschillende soorten afvalstoffen die gescheiden worden aangeboden, van elkaar gescheiden houden en moeten de gevaarlijke afvalstoffen gescheiden houden van de niet-gevaarlijke afvalstoffen.
 • Het is verboden afvalstoffen te verdunnen.
 • De vervoersmiddelen en de recipiënten (vaten en flessen waarin de afvalstoffen getransporteerd worden) moeten technisch geschikt zijn voor de afvalstoffen die worden vervoerd, en moeten over de nodige keuringsattesten en certificaten beschikken. Ze moeten in goede staat van werking worden gehouden.
 • De vervoersmiddelen en de recipiënten (vaten en flessen waarin de afvalstoffen getransporteerd worden) moeten in- en uitwendig worden gereinigd om vermenging van verschillende soorten afvalstoffen te vermijden.
 • In noodsituaties moeten onmiddellijk efficiënte maatregelen worden genomen om hinder en schade voor mens en milieu te beperken. Daarvoor zijn de nodige kennis, richtlijnen en middelen beschikbaar. De afvalstoffen mogen in geen geval rechtstreeks naar het grondwater, de openbare riolering of het oppervlaktewater worden afgevoerd. Ze moeten worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de aard van de afvalstoffen.
 • De vervoerder en de afvalstoffenproducent die met eigen transportmiddelen de eigen afvalstoffen vervoert, mag afvalstoffen alleen vervoeren als er een identificatieformulier bijgevoegd is, behoudens een aantal uitzonderingen. Voor meer informatie zie verder.
Wat zijn de specifieke transportvoorwaarden voor een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of producent die zelf regelingen treft voor zijn eigen afvalstoffen?

De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of producent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen moet:

 • de afvalstoffen vervoeren naar een verwerker die vergund is voor de verwerking van die afvalstoffen. Als verschillende afvalstoffen gescheiden worden aangeboden, moet er voor elke afvalstof een gepaste verwerker gekozen worden;
 • zorgen voor een correct ingevuld identificatieformulier;
 • een afvalstoffenregister bijhouden;
 • indien het afval niet door de afvalstoffenproducent wordt vervoerd, moet het vervoer van de afvalstoffen uitgevoerd worden door een geregistreerd vervoerder van afvalstoffen.

Naast deze transportvoorwaarden moeten inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars bijkomend voldoen aan voorwaarden:

 • informatie verstrekken aan de afvalstoffenproducenten over de afvalstoffen die verplicht gescheiden moeten worden aangeboden en die afzonderlijk moeten worden gehouden bij de inzameling. Zij moeten daarbij informatie geven op maat van de individuele klant of minstens op maat van de sector.
 • bij het inzamelen, het handelen of het makelen van bedrijfsrestafval met de afvalstoffenproducent een contract afsluiten, met daarin duidelijke vermelding van de fracties en hun vooropgestelde inzamelwijze. De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van bedrijfsrestafval moet elk inzamelrecipiënt minstens visueel inspecteren op de sorteerplicht. Bij vaststelling van non-conformiteiten moet de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die bedrijfsrestafval inzamelt, handelen volgens een interne schriftelijke of digitale non-conformiteitsprocedure. Daarbij moet hij minstens de afvalstoffenproducent wijzen op zijn sorteerfouten en mag afval geweigerd worden (uitzondering: zie opmerking onderaan).
 • met de afvalstoffenproducent een contract afsluiten waarin de samengevoegde fracties worden gespecifieerd, als de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar verschillende droge, niet-gevaarlijke afvalfracties in één recipiënt inzamelt, handelt of makelt;
 • beschikken over, en werken volgens een geactualiseerd intern kwaliteitsborgingssysteem, indien zij gevaarlijk afval inzamelen of erin handelen of makelen;
 • het gemeentelijk politiereglement over de inzameling van het huishoudelijk textielafval naleven;
 • inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars en afvalstoffenproducenten van verontreinigde bodemmaterialen in het kader van de controle op de volumebalans van de bodemmaterialen, afkomstig van grond-, bagger- of ruimingswerken aan de erkende bodembeheerorganisaties kunnen aantonen dat de verontreinigde bodemmaterialen naar een vergunde verwerker zijn afgevoerd. Voor de bodemmaterialen die buiten het Vlaamse Gewest worden toegepast, moeten inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars en afvalstoffenproducenten kunnen aantonen dat de bodemmaterialen zijn overgebracht naar een inrichting die volgens de wetgeving die daar geldt, gemachtigd is om die bodemmaterialen te aanvaarden.

Het 2de punt van de bijkomende voorwaarden is niet van toepassing als voldaan is aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

 • het bedrijfsrestafval van de afvalstoffenproducent is vergelijkbaar naar aard, samenstelling en hoeveelheid met huishoudelijke afvalstoffen;
 • het bedrijfsrestafval van de afvalstoffenproducent wordt ingezameld in één ronde samen met huishoudelijk afval.
Moet het transport altijd vergezeld zijn van een identificatieformulier?

Een identificatieformulier moet aanwezig zijn tijdens het vervoer van alle afvalstoffen.

De afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar is verantwoordelijk voor de opmaak en inhoud van het identificatieformulier.

Een vervoerder van afvalstoffen mag het vervoer slechts aanvatten als er een identificatieformulier aanwezig is.

De enige uitzonderingen hierop zijn:

 • de inzameling in één ophaalronde van huishoudelijke afvalstoffen, met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen of niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen,
 • de particulier die zijn afvalstoffen naar inzamelpunten van afvalstoffen brengt,
 • de zelfstandige of kleine ondernemer, die geen afvalstoffenverwerker is, met minder dan tien werknemers, die de afvalstoffen waarvan hij de producent is, naar inzamelpunten van afvalstoffen brengt,
 • de afvalstoffenproducent van afvalstoffen die ontstaan zijn uit verleende onderhoudsdiensten bij derden (bijvoorbeeld roet van het onderhoud van verwarmingstoestellen), die de afvalstoffen naar zijn bedrijfsterrein of naar een verwerkingsinrichting brengt,
 • de leverancier van goederen die in het kader van de terugnameplicht, van de aanvaardingsplicht of van vrijwillige terugname, ter gelegenheid van een levering van goederen, lege verpakkingen of afgedankte goederen naar zijn bedrijfsterrein of naar een inzamelpunt voor afgedankte goederen brengt,
 • de houder van afvalstoffen die in het kader van de terugnameplicht, de aanvaardingsplicht of een vrijwillige terugname de afvalstoffen terugbrengt naar zijn leverancier van soortgelijke goederen,
 • het kringloopcentrum of het hergerbuikcentrum voor EEA dat de ingezamelde afgedankte EEA, die een visuele voorselectie op herbruikbaarheid hebben ondergaan, vervoert naar een hergebruikcentrum voor EEA, met het oog op de voorbereiding tot hergebruik,
 • de afvalstoffenproducenten die hun afvalstoffen via pijpleidingen vervoeren,
 • de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die niet-gevaarlijke afvalstoffen van een containerpark naar een inzamelpunt van afvalstoffen of naar een verwerkingsinrichting brengt,
 • de afvalstoffenproducent die in het kader van een collectieve regeling met andere bedrijven die gevestigd zijn op hetzelfde bedrijventerrein, de eigen bedrijfsafvalstoffen vervoert naar een inzamelpunt van afvalstoffen op het bedrijventerrein waar hij zelf gevestigd is, en dat alleen voor die bedrijven bedoeld is, waarbij tijdens het transport het terrein niet verlaten wordt of de kortste route genomen wordt. Het bedrijventerrein is officieel ruimtelijk bestemd als bedrijventerrein en bevindt zich niet in een zeehavengebied,
 • dierlijke afvalstoffen volgens het besluit dierlijke bijproducten en afgeleide producten.

Deze uitzonderingen op het gebruik van een identificatieformulier gelden met behoud van de verplichte afgifte van bedrijfsafvalstoffen tegen de ontvangst van een afgiftebewijs.

Welke gegevens moet een identificatieformulier voor niet-gevaarlijke afvalstoffen bevatten?

Het identificatieformulier voor niet-gevaarlijke afvalstoffen bevat ten minste volgende gegevens:

 • uniek volgnummer,
 • datum van vervoer,
 • naam en adres van de afvalstoffenproducent en het adres van verzending van de afvalstoffen,
 • naam, adres en registratienummer van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, indien van toepassing,
 • naam, adres en registratienummer van de vervoerders,
 • naam, adres en ondernemingsnummer van de verwerker, met vermelding van de aard van de verwerking (R- of D-code),
 • omschrijving, hoeveelheid in ton en de EURAL-codes van de afvalstoffen.

U vindt hier meer informatie.

Welke gegevens moet een identificatieformulier voor gevaarlijke afvalstoffen bevatten?

Het identificatieformulier moet tenminste volgende gegevens bevatten:

 • uniek volgnummer,
 • datum van vervoer,
 • naam en adres van de afvalstoffenproducent en het adres van verzending van de afvalstoffen,
 • naam, adres en registratienummer van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, indien van toepassing,
 • naam, adres en registratienummer van de vervoerders,
 • naam, adres en ondernemingsnummer van de verwerker, met vermelding van de aard van de verwerking (R- of D-code) en de gebruikte techniek van de verwerking,
 • omschrijving, hoeveelheid in ton, chemische samenstelling en de EURAL-codes van de afvalstoffen fysische eigenschappen van de afvalstoffen,
 • type en aantal verpakkingen,

U vindt hier meer informatie.

Welke stappen doorloopt het identificatieformulier bij een transport van afvalstoffen?

Vóór het transport

De gegevens moeten ingevuld worden vóór het vervoer aanvangt. Ze moeten worden ondertekend en gedateerd door de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of - makelaar.

Als de hoeveelheid niet kan bepaald worden voor het vertrek, mag de hoeveelheid ingevuld worden op de plaats van bestemming en moet een kopie van het identificatieformulier, met vermelding van de hoeveelheid, aan de afvalstoffenproducent bezorgd worden.

De afvalstoffenproducent die zijn afvalstoffen afgeeft aan een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar ontvangt een kopie van het tot zover ingevulde identificatieformulier.

Tijdens het transport

Het ingevulde en ondertekende identificatieformulier vergezelt de afvalstoffen. Het formulier moet op vraag van inspecterende diensten getoond worden.

Op de plaats van bestemming

Als de hoeveelheid nog niet was ingevuld, moet u deze nu invullen en moet een kopie van het identificatieformulier, met vermelding van de hoeveelheid, aan de afvalstoffenproducent bezorgd worden.

Het identificatieformulier wordt door de verwerker gedateerd en voor ontvangst ondertekend. Hij ontvangt ter plaatse een kopie van het volledig ingevulde identificatieformulier.

Na het transport

De afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft, de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar bewaart het originele, volledig ingevulde identificatieformulier gedurende een periode van minimaal vijf jaar.

De afvalstoffenproducent die zijn afvalstoffen afgeeft aan een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar houdt de door hem ontvangen kopie bij van het identificatieformulier gedurende een periode van minimaal vijf jaar.

De verwerker bewaart een kopie van het volledig ingevulde identificatieformulier gedurende een periode van minimaal vijf jaar.

Het identificatieformulier moet duidelijk de plaats van vertrek en de bestemming van dit transport weergeven. Als de afvalstoffen na behandeling of tussenopslag verder worden vervoerd, gebruikt u een nieuw identificatieformulier. Betreffende de R- en D-code dient de code van de eerstvolgende stap in de verwerking gebruikt te worden.

Hoe moeten de identificatieformulieren worden bijgehouden?

De afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft, de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar bewaart de originele, volledig ingevulde identificatieformulieren gedurende een periode van minimaal vijf jaar. Een digitaal archief of kopieën volstaan niet.

De afvalstoffenproducent die zijn afvalstoffen afgeeft aan een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar houdt de door hem ontvangen kopie bij van het identificatieformulier gedurende een periode van minimaal vijf jaar.

De verwerker bewaart een kopie van het volledig ingevulde identificatieformulier gedurende een periode van minimaal vijf jaar.

Wanneer is een afgiftebewijs nodig?

Iedere afgifte van bedrijfsafvalstoffen aan een vergunde verwerker of een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar gebeurt tegen de ontvangst van een afgiftebewijs. Een identificatieformulier voldoet als afgiftebewijs. Er zijn geen uitzonderingen op het afleveren van een afgiftebewijs.

Hoe lang moet ik een afgiftebewijs bijhouden?

U moet het afgiftebewijs minstens vijf jaar bijhouden. Het afgiftebewijs kan in elektronische vorm worden afgeleverd als de OVAM het systeem op voorhand heeft goedgekeurd.

Welke informatie moet op het afgiftebewijs staan?

Het afgiftebewijs vermeldt:

 • de datum van afgifte,
 • de naam en woonplaats van de producent of de inrichting waarvan de afvalstoffen in ontvangst worden genomen,
 • de naam en woonplaats van de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de afvalstoffen worden afgegeven,
 • de aard, herkomst, samenstelling en hoeveelheid van de afgegeven afvalstoffen,
 • de beoogde verwerkingswijze.
Wanneer moet het afgiftebewijs worden afgegeven en ondertekend?

In principe moet het afgiftebewijs worden ondertekend en afgegeven bij de overdracht van de afvalstoffen. Als het gaat om afvalstoffen die in één ophaalronde bij verschillende producenten worden opgehaald volstaat een afgiftebewijs dat achteraf (binnen de maand) wordt opgestuurd of afgegeven.(bvb de factuur waarop de nodige gegevens worden vermeld.)

Wat houdt een register voor een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar in?

De inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars houden een register bij van de afvalstoffen die ingezameld of verhandeld zijn of waarin zij gemakeld hebben. Het register bevat volgende gegevens:

 • de datum van het inzamelen, handelen of makelen,
 • de datum van het effectieve vervoer van de afval stoffen,
 • het ondernemingsnummer en de naam en het adres van de afvalstoffenproducent of de naam en het identificatienummer van het schip waar de afvalstoffen werden ingezameld, alsook de vermelding van de ligplaats,
 • de hoeveelheid afvalstoffen in ton, kubieke meter, liter of kilogram,
 • de aard en samenstelling van de afvalstoffen, met vermelding van de EURAL-code,
 • indien van toepassing, naam, adres en identificatienummer van de vervoerder van de afvalstoffen, van Belgische vervoerders het ondernemingsnummer en van buitenlandse het btw-nummer,
 • de verwerkings- of toepassingswijze van de afvalstoffen: storten, verbranden met energierecuperatie (R1), andere afvalverbranding (D10), hergebruik, composteren, recyclage, sorteren, andere ,voorbehandeling
 • naam, adres en identificatienummer van de verwerker van de afvalstoffen, van Belgische verwerkers het ondernemingsnummer en van buitenlandse het BTW-nummer.

Het register van ingezamelde, verhandelde of gemakelde afvalstoffen wordt ten minste elke werkdag aangevuld met de meest recente gegevens. Het register wordt gedurende vijf jaar door de registerplichtige bijgehouden. Het register ligt ter inzage op de exploitatiezetel en voor binnenschippers op het schip.

Wat houdt een kwaliteitsborgingssysteem in?

Het kwaliteitsborgingssysteem is gebaseerd op het principe van risicoanalyse, integraal ketenbeheer, traceerbaarheid en zelfcontrole. Het kwaliteitsborgingssysteem bevat minstens volgende onderdelen:

 • een werkmethode die aangeeft op welke wijze getoetst wordt of de geaccepteerde afvalstoffen stroken met de eigen registratie als afvalstoffenhandelaar of -makelaar,
 • richtlijnen die aangeven hoe de aard, samenstelling en verpakking van de geaccepteerde afvalstoffen worden beoordeeld en bijgestuurd indien nodig,
 • een werkmethode die aangeeft op welke wijze verzekerd wordt dat de afvalstoffenproducenten de nodige inlichtingen krijgen over de afvalstoffen die zij verplicht gescheiden moeten aanbieden,
 • een werkmethode die weergeeft hoe een geschikte vervoerder gecontacteerd wordt naargelang de aard van de afvalstoffen en de wijze van aanbieding van de afvalstoffen,
 • een werkmethode die aangeeft op welke wijze de traceerbaarheid van de afvalstoffen van bij de afvalstoffenproducent over het vervoer tot bij de vergunde verwerker wordt verzekerd, met daarin onder meer richtlijnen voor het invullen van een identificatieformulier, richtlijnen voor de verspreiding van het identificatieformulier, een beschrijving van de manier waarop de administratieve medewerkers worden opgeleid en waarop ingeschakelde vervoerders worden geïnstrueerd om de formulieren correct in te vullen,
 • een werkmethode die aangeeft op welke manier het afvalstoffenregister wordt bijgehouden, welke data dat register bevat en waar dat register ter inzage ligt,
 • een werkmethode die aangeeft op welke wijze wordt nagegaan dat de gekozen bestemmeling vergund of erkend is voor de aanvaarding van de aangeboden afvalstoffen,
 • een werkmethode die wettelijke bepalingen over de bestemmingsmogelijkheden en de verwerkingshiërarchie van de afvalstoffen omzet in richtlijnen voor de verantwoordelijke werknemers,
 • voor elk onderdeel van het kwaliteitsborgingssysteem een oplijsting van de verantwoordelijken.
Wie moet werken volgens een kwaliteitsborgingssysteem?

Geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars van gevaarlijke afvalstoffen moeten beschikken over en werken volgens een geactualiseerd intern kwaliteitsborgingssysteem. Het kwaliteitsborgingssysteem is van toepassing op alle exploitatiezetels van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

Wat te doen wanneer u een keuring van uw KBS wil laten uitvoeren?
 1. Raadpleeg het OVAM registratieloket. Log in en controleer of de gegevens in uw registratie kloppen. Geraakt u niet ingelogd, raadpleeg dan eerst de handleiding in het loket. Bij blijvende problemen kan u contact opnemen met team Transport (transport@ovam.be - 015 284 381).
 2. Verwijder onnodige EURAL-codes uit uw registratie en voeg ontbrekende codes toe. Kijk uw uiterste keuringsdatum na. Indien u geen IHM voor gevaarlijke afvalstoffen bent, hoeft u niet te beschikken en te werken volgens een KBS, en hoeft er ook geen keuring plaats te vinden.
 3. Contacteer tijdig (indien mogelijk 6 maanden op voorhand) een keuringsinstelling naar keuze uit de lijst van de goedgekeurde onafhankelijke keuringsinstellingen en spreek een keuringsdatum met deze keuringsinstelling af.
 4. Log opnieuw in in het OVAM registratieloket. Ga in uw registratie naar het onderdeel 'Kwaliteitsborgingssysteem' en open deze sectie door op het vinkje aan de linkerkant van de titel te klikken. Selecteer de keuringsinstelling van uw keuze en klik op 'Keuring aanmaken'.
 5. Mail uw keuringsinstelling om deze op de hoogte te brengen dat u de keuringsinstelling hebt toegewezen in het registratieloket. De keuringsinstelling vult vervolgens de effectieve keuringsdatum aan in uw registratie.
 6. De keuring vindt plaats op de effectieve keuringsdatum.
 7. De keuringsinstelling rapporteert uiterlijk 2 maanden na de keuring de resultaten van de keuring en het keuringsverslag in het registratieloket. Bij een positief keuringsresultaat zal het KBS binnen 4 jaar opnieuw gekeurd moeten worden. Bij een negatief keuringsresultaat zal er een verdere opvolging gebeuren. Een gevolg hiervan is mogelijk een schorsing van uw registratie als IHM.

Indien niet tijdig de nodige stappen werden ondernomen voor de keuring van het KBS, kan dit aanleiding geven tot het schorsen van uw registratie als IHM!

Hoe zal de controle van het kwaliteitsborgingssysteem gebeuren?

De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van gevaarlijke afvalstoffen moet zijn kwaliteitsborgingssysteem in al zijn vestigingen beschikbaar houden voor keuring en administratieve controle. Een kopie van het kwaliteitsborgingssysteem kan altijd opgevraagd worden voor administratieve controle.

De keuring moet gebeuren door een onafhankelijke keuringsinstelling die voldoet aan de voorwaarden die de minister oplegt. Tijdens de keuring wordt onderzocht of het kwaliteitsborgingssysteem alle voorwaarden dekt of het toereikend is om ervoor te zorgen dat alle wettelijke voorwaarden in de praktijk worden nageleefd en of het in de praktijk wordt toegepast.

De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van gevaarlijke afvalstoffen die voor de eerste keer geregistreerd wordt, moet binnen 2 jaar nadat hij de registratie heeft gekregen een keuring laten uitvoeren. Om de 4 jaar moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. Het verslag van elke keuring wordt binnen de 2 maanden na de keuring door de keuringsinstelling ter beschikking gesteld van de OVAM. Bij de verlenging van uw registratie moet u beschikken over een keuring die jonger is dan 4 jaar.

Een ontoereikend kwaliteitsborgingssyteem, een negatief keuringsverslag van het kwaliteitsborgingssysteem, elk misbruik van de registratie en elke overtreding van de voorwaarden voor het inzamelen, handelen of makelen van afvalstoffen, kunnen leiden tot het schorsen van de registratie. In dat geval wordt uw bedrijf opgenomen in het register van geschorste registraties van inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars.

Klik hier voor meer informatie.

Voldoet een certificering zoals ISO 17020, ISO 9001 of ISO 14001 als kwaliteitsborgingssysteem?

Enkel wanneer voldoende specifieke procedures met betrekking tot het vervoer van afvalstoffen worden toegevoegd.
Een loutere ISO-controle volstaat dus niet als KBS-keuring. Ze mogen samen plaatsvinden, mààr:
- ze moet worden uitgevoerd door een door de OVAM erkende keuringsinstelling;
- de keuring moet ook ingaan op alle 9 onderdelen van het KBS;
- het resultaat van de keuring en het keuringsverslag wat betreft het gedeelte van de KBS-keuring moeten worden opgeladen in het OVAM-registratieloket.

Team klantenbeheer transport