Bodemsaneringsfondsen

VLABOTEX

Fonds ter ondersteuning van verontreinigingen ontstaan door droogkuisactiviteiten.


De sanering van droogkuisbedrijven

Op 14 september 2007 erkende de Vlaamse Regering VLABOTEX vzw als bodemsaneringsorganisatie voor de droogkuissector. De erkenning geldt voor een periode van 30 jaar.

VLABOTEX stimuleert het voorkomen van bodemverontreiniging en het beheersen van de reeds aanwezige bodemverontreiniging. Daarnaast volgt ze het onderzoek naar innovatieve onderzoeks- en saneringsmethodes voor bodemverontreiniging met droogkuisproducten (solventen) van dichtbij op.

Bodemverontreiniging met solventen

Indien op een terrein waar een droogkuis wordt of werd uitgebaat bodemverontreiniging met droogkuisproducten (solventen) aanwezig is die als historisch bodemverontreiniging (ontstaan voor 29 oktober 1995) te beschouwen is, kan de saneringsplichtige een overeenkomst met VLABOTEX sluiten.

Voor een forfaitaire jaarlijkse bijdrage gedurende 30 jaar voert VLABOTEX vervolgens de bodemonderzoeken en de bodemsanering voor deze bodemverontreiniging uit.

Voor een bestaande droogkuis is de jaarlijkse bijdrage afhankelijk van de milieuvergunning, de omzet van het bedrijf en de reeds vastgestelde vervuiling in het grondwater. Voor een terrein waarop in het verleden een droogkuis werd uitgebaat wordt de jaarlijkse bijdrage bepaald op basis van het kadastraal inkomen van het terrein en de reeds vastgestelde vervuiling in het grondwater.

Indien na de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat voor als historische te beschouwen bodemverontreiniging met solventen niet tot effectieve bodemsaneringswerken moet overgegaan worden betaalt de aanvrager slechts gedurende een 4-tal jaar in plaats van gedurende 30 jaar de jaarlijkse bijdrage.

De kostprijs van de bodemonderzoeken en de bodemsanering voor bodemverontreiniging met droogkuisproducten die als nieuw te beschouwen is (ontstaan na 28 oktober 1995) of eventuele bodemverontreiniging die vreemd is aan de uitbating van een droogkuis moet volledig gedragen worden door de aanvrager.

Door het sluiten van een overeenkomst met VLABOTEX, neemt VLABOTEX dus de saneringsplicht voor de betrokken bodemverontreiniging(en) over.

Alle informatie omtrent het afsluiten van een overeenkomst en de bijhorende documenten vindt u op de website van VLABOTEX., via mail info@vlabotex.be of bel naar 056 74 52 70.

Overdracht van grond (verkoop)

Om te vermijden dat de terreinen waarvoor een  overeenkomst met VLABOTEX werd afgesloten in afwachting van de bodemonderzoeken en                -saneringen onverkoopbaar zijn, ondertekende toenmalig Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege op 29 juni 2012 een Ministerieel besluit tot toepassing van artikel 164 van het Bodemdecreet. Hierdoor is een overdracht van grond (bijvoorbeeld een verkoop) mogelijk. Daarnaast is ook voorzien om in het kader van de verkoop de nog resterende jaarlijkse bijdragen in 1 keer te vereffenen.

Meer informatie over de te volgen procedure vindt u bij VLABOTEX via mail info@vlabotex.be of bel naar 056 74 52 70.

Einddatum voor het afsluiten van een overeenkomst

Op 31 januari 2014 besliste de Vlaamse Regering om een einddatum, met name 30 juni 2015, in te voeren voor het sluiten van een overeenkomst met VLABOTEX.

Omdat zowel de OVAM als VLABOTEX in de periode nadien vaststelden dat er toch nog potentiĆ«le saneringsplichtigen wensen aan te sluiten bij VLABOTEX, besliste de Vlaamse Regering in maart 2020 om een tweede (finale) einddatum, met name 30 april 2024, te voorzien.  

Bodembeheer