Voertuigen

Wat zijn afgedankte voertuigen en voertuigwrakken?

Wat is een afgedankt voertuig?

Afgedankte voertuigen zijn alle personenwagens en lichte bestelwagens met een maximale totale massa van 3,5 ton die de houder afdankt of moet afdanken. De houder of eigenaar dankt een voertuig af als bijvoorbeeld de schade na een ongeval niet of zeer moeilijk te herstellen is. Een voertuig is ook afgedankt als het zal worden gedemonteerd voor onderdelen of op een andere manier niet meer wordt gebruikt als voertuig. De houder is verplicht zijn voertuig af te danken als:
 • hij binnen de maand de geldige keuring en de geldige inschrijving waarover het voertuig moet beschikken, niet kan voorleggen,
 • de laatste geldige keuring meer dan twee jaar verstreken is,
 • het voertuig 6 jaar oud is en niet gekeurd werd,
 • het voertuig een technisch totaal verlies heeft.
 • het voertuig één of meer van volgende schades heeft:
  • de veiligheidskooi van het voertuig is vervormd,
  • het voertuig is in verschillende stukken uiteengevallen,
  • de voor-, midden- of achterkant van het voertuig is vernield door brand,
  • het voertuig heeft waterschade waarbij het waterniveau in het voertuig het zitvlak van de zetels heeft bereikt.

Uitzonderingen zijn:

 • old-timers die ingeschreven zijn in het repertorium van de motorvoertuigen en de aanhangwagens en die voldoen aan de keuringsplicht voor oldtimers, of voertuigen met een historische waarde ouder dan 30 jaar die zich slechts bij uitzondering op de openbare weg bevinden en die voldoen aan de keuringsplicht voor oldtimers,
 • voertuigen die als verzamelobject met duidelijke zorg, minstens overkapt en voorzien van een lekbak onder potentieel lekkende mechanische onderdelen bewaard worden,
 • voertuigen die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek een inbeslagname of een aansprakelijkheidsonderzoek in het kader van een ongeval en waarvan het onderzoek nog loopt of die nog niet vrijgegeven zijn,
 • voertuigen die gebruikt worden voor didactische doeleinden bij bijvoorbeeld scholen en de brandweer,
 • voertuigen die gebruikt worden voor cross, op voorwaarde dat:
  • het crossvoertuig is voorzien van de nodige verstevigingen (rolkooi of houten verstevigingsbalken),
  • alle glas gedemonteerd is,
  • de binnenbekleding met uitzondering van bestuurderszetel gedemonteerd is.
Als de voertuigen hierboven opgesomd als uitzondering zich in een zodanige staat bevinden dat er kans is op het lekken van vloeistoffen, worden ze bewaard op een vloeistofdichte vloer die is aangesloten op een lekdicht afwateringssysteem dat voorzien is van een koolwaterstofafscheider en slibvangput of overkapt en voorzien van een lekbak onder potentieel lekkende mechanische onderdelen.

Wat is een voertuigwrak?

Voertuigwrakken zijn alle gemotoriseerde transportmiddelen, behalve vaartuigen, die afvalstoffen zijn. Het kunnen zowel afgedankte voertuigen zijn als andere afgedankte gemotoriseerde transportmiddelen zoals afgedankte vrachtwagens en bussen.

Waarom een onderscheid tussen afgedankte voertuigen en voertuigwrakken?

Het onderscheid tussen beide termen is belangrijk om de verplichtingen te kennen per type afgedankt transportmiddel. Vermits Vlarem van voertuigwrakken of afgedankte voertuigen spreekt, gelden de vergunningsplicht en de daaraan gekoppelde algemene en sectorale voorwaarden voor alle afgedankte gemotoriseerde transportmiddelen. In Vlarema gelden de aanvaardingplicht en de erkenningsplicht bij het behandelen enkel voor afgedankte voertuigen.

Team voertuigen