Over de werken

Rechten en plichten

Het Bodemdecreet legt een aantal regels op aan eigenaars en gebruikers van vervuilde gronden. Die regels hebben betrekking op de overdracht van gronden (verkoop, vruchtgebruik, erfpacht,...) en het grondverzet (uitgraven en transporteren van grond). 

Meer informatie hierover op de OVAM-website: Overdracht en grondverzet 
 

Woont u langs de Grote Laak? Of bent u eigenaar van een perceel op de oevers?

Oeverzones vormen de overgang van land naar water. Door hun bufferende werking zijn ze erg belangrijk voor de waterkwaliteit. Ze zorgen voor bescherming tegen erosie en inspoeling van bodemdeeltjes, pesticiden en meststoffen. Oeverzones zijn bovendien belangrijk om onderhoud of werken aan waterlopen te kunnen uitvoeren. Respecteer daarom volgende afstandsregels.Meer informatie hierover in de onderstaande brochure van de VMM:

Sanering Grote Laak

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
laak@ovam.be