Vlaanderen als recyclagehub

Aanvraagdossier en procedure


De tweede call werd gelanceerd op 30 mei. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend tot 22 augustus om 17u.

​​​​​​​Alle informatie over welke projecten in aanmerking komen, hoe het aanvraagdossier moet worden samengesteld en hoe de beoordeling verloopt, kan u nalezen in de handleiding.

Aanvraagdossier

Een subsidieaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen: 

Het aanvraagformulier en een aantal gestandaardiseerde bijlagen

Het aanvraagformulier bevat: 

 • een aantal essentiële gegevens voor identificatie van de aanvrager en uitbetaling van de subsidie, 

 • de noodzakelijke verklaringen op erewoord, 

Plan van aanpak: beschrijving van het project & haalbaarheidsstudie

Bij de aanvraag moet een plan van aanpak opgeladen worden cf. het voorgesteld sjabloon. We vragen om hier ook een haalbaarheidsstudie aan toe te voegen. Een haalbaarheidsstudie is een studie waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde analyse, een inschatting van de financiële of economische mogelijkheden van het project wordt onderzocht. Uit de haalbaarheidsstudie dient de technische en economische haalbaarheid van de investeringen te blijken. 
 
Het plan van aanpak geeft samen met de haalbaarheidsstudie minimaal antwoord op volgende vragen: 

 • langetermijnvisie en projectuitdagingen voor de investering; 

 • gedetailleerde beschrijving van de geplande investeringen en van de referentietechnologie (dit is een investering die klassiek wordt toegepast, maar waarmee niet hetzelfde niveau van milieubescherming kan worden bereikt); 

 • tijdsschema waarbinnen het project wordt gerealiseerd; 

 • logistiek model, marktanalyse, aanvoer en afzetmarkt; 

 • reikwijdte van de organisatie en de consortiumpartners; 

 • risico-analyse van het project; 

 • impact van de investering op de bedrijfsvoering of ruimer. 

Projectbegroting

Het financieel plan bevat tenminste: 

 • projectkosten en het bedrag aan overheidsfinanciering dat voor het project nodig is; 

 • overzichten kostprijs van de investeringscomponenten van de geplande investeringen en van de investeringscomponenten van de referentietechnologie; 

 • een raming van de te realiseren jaarlijkse besparingen, kosten en opbrengsten verbonden aan de geplande investeringen t.o.v. de referentietechnologie; 

 • een berekening van het projectrendement (NPV en IRR) en de terugverdientijd van de totale investering en de meerkost van de milieu-investering tov de referentietechnologie. 

U gebruikt hiervoor het xls-sjabloon Projectbegroting. Extra aanvullende informatie kan u opnemen in het plan van aanpak, de haalbaarheidsstudie of als aparte bijlage toevoegen. 

De beoordeling geeft ook aandacht aan uw eigen financiële bijdrage. U dient de financiering van uw eigen aandeel in de projectkosten (het deel dat niet gesubsidieerd wordt) rond te hebben. Als u uw eigen financiële bijdrage niet op tijd kunt leveren, is de kans groot dat het project mislukt of pas veel later van start kan gaan. Daarom wordt u gevraagd aan te geven hoe u de eigen bijdrage gaat financieren. Dit kan bijvoorbeeld onderbouwd worden met een verklaring van uw bank of investeerder, een (recent) jaarverslag en/of een businessplan. 

Inschatting van de milieu-impact o.a. DNSH-analyse

De aanvraag moet inzicht geven in het effect van de investering: 

 • op niveau van de installatie: recyclagegraad van het proces (massabalans van de installatie/investering) of gehalte/percentage (evt. evolutie van het gehalte) aan recycled content. Bij recyclageprocessen moet het duidelijk zijn welke fracties ontstaan in het proces en wat hiervoor de verder verwerking is. 

 • op niveau van de afvalstroom: impact op de bestaande Vlaamse restafvalstroom (capaciteit van de installatie tov de grootte van de afvalstroom), de hoeveelheid primair materiaal dat wordt vervangen 

 • op Vlaams niveau: impact op Vlaamse recyclagecijfers, impact op de hoeveelheid afval die naar eindverwerking gaat in Vlaanderen. 

Beschrijf binnen de DNSH-analyse verdere eventuele ecologische effecten voor de onderneming of de maatschappij en andere mogelijke negatieve of positieve gevolgen op het gebied van duurzaamheid. Kwantificeer waar mogelijk. Wat CO2- emissies betreft, bekijk zowel op Vlaams als op globaal niveau. 

Gezien het grote belang dat wordt gehecht aan de toegevoegde DNSH-analyse, lees ook DNSH-analyse

 

 

 •  
Overige bijlage(n)

Wij raden u aan om stukken die belangrijk zijn voor het project mee te sturen, zoals: 

 • rapporten ter onderbouwing van de technische of economische claims die u in het projectplan doet; 

 • offertes; 

 • toezeggingen van de bank of investeerder(s); 

 • milieuvergunning.

 

Bij projecten die activiteiten kunnen bevatten die vallen onder het CO2 'emissions trading scheme' (ETS), zullen leiden tot een substantiële reductie in CO2-emissies. We vragen om deze (LCA-)studie als aparte bijlage toe te voegen.

Procedure

De OVAM staat in voor de organisatie van de beoordelingsprocedure. Zij kan bij elke betrokken partij alle bijkomende relevante info ter verantwoording opvragen.

Aanvraag door de onderneming

De projectoproep is beperkt in de tijd. Projecten die later worden ingediend, worden niet weerhouden. U dient een aanvraag in via Digipost. Verder op deze pagina vindt u meer informatie over hoe Digipost werkt.

 

Registratie van de aanvraag en ontvangstmelding

Zodra de aanvraag is ontvangen, verstuurt de OVAM een elektronische ontvangstmelding. Daarin wordt bevestigd dat de steunaanvraag goed werd ontvangen en is geregistreerd. 

Volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag

De OVAM beoordeelt of het dossier ontvankelijk en volledig is. De aanvrager wordt binnen de tien werkdagen na ontvangst van het dossier op de hoogte gebracht van de ontvankelijkheid en volledigheid ervan. Als het aanvraagdossier onvolledig is, kan de OVAM vragen om de ontbrekende gegevens of documenten aan het dossier toe te voegen en de termijn bepalen waarbinnen dat moet gebeuren. 
 
Concreet wordt volgende beoordeeld: 

 • De aanvraag is tijdig ingediend; 

 • De aanvraag is volledig ingediend; 

 • De aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor indiening; 

 • De projectkosten voor de milieu-investeringen[1] bedragen minstens 500.000 euro; 

 • De milieu-investering wordt niet in een periode van minder dan drie jaar afgeschreven; 

 • Het DNSH-beginsel wordt gerespecteerd; 

 • Het stimulerend effect van de subsidie op de investeringsbeslissing is aangetoond. 

Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag

De inhoudelijke beoordeling houdt een evaluatie in op 4 dimensies: maturiteit, impact, kwaliteit, relevantie. Het volledig uitgewerkt beoordelingskader is weergegeven in de handleiding. Elk project krijgt een score op 200 punten, waarvan 100 punten toegerekend worden aan de criteria impact, maturiteit en kwaliteit van de milieu-investering en 100 punten aan het criterium relevantie. Projecten die minder dan 50 punten op 100 scoren worden als onvoldoende geëvalueerd en komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 
 
Een rangschikking wordt opgemaakt van projecten die minstens de minimumscores behaalden. Omwille van budget kan het voorkomen dat er geen subsidie kan worden toegekend aan projecten die wel geslaagd zijn maar in de eerste call niet voldoende hoog gerangschikt zijn. Deze projecten kunnen in een volgende call wel opnieuw in rekening worden gebracht, eventueel met bijsturing van het voorstel. 
 
De OVAM streeft ernaar om de aanvrager drie maanden na de afsluiting van de oproep een beslissing over te maken. De steunaanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing. 

Digipost

De steunaanvraag moet u digitaal indienen via het digipost loket. Het Digipost loket vindt u hier.  

U hebt daarvoor een login en autorisatiecode nodig. Medewerkers van uw organisatie die al een geverifieerde login hebben voor toegang tot het webloket registraties voor vervoerders en IHM of tot het webloket grondstofverklaringen, krijgen automatisch toegang tot digipost. Een nieuwe login kan aangevraagd worden op de startpagina van digipost. Meer info hierover vindt u in de handleiding van digipost, eveneens te vinden op de startpagina. 

Wij raden u aan om zo snel mogelijk de toegang tot dit loket in orde te brengen zodat u later tijdig uw aanvraag kan indienen. 

Voor deze steunaanvraag selecteert u in Digipost onder 'Digiposttype' de rubriek 'Subsidie Recyclaghub’. Daarna vult u de vereiste velden in en voegt u de vereiste dossierstukken toe. Het Digipost loket geeft aan welke minimale informatie uw aanvraagdossier moet bevatten. U vindt deze verplichte stukken eveneens vooringevuld op het aanvraagformulier. Hebt u vragen over de werking van Digipost, bel ons dan op 015 284 284 of mail naar transport@ovam.be

Voor ondernemingen in oprichting die nog niet beschikken over een ondernemingsnummer of bij technische problemen mag de indiener uitzonderlijk zijn dossier indienen via dit mailadres: recyclagehub@ovam.be 

Recyclagehub

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
recyclagehub@ovam.be
Alle contactgegevens