Toezicht op de erkenning

Bestuurlijke geldboete

Milieu-inbreuk en bestuurlijke geldboete


Een bestuurlijke geldboete is een sanctie waarbij de overtreder wordt verplicht om een geldsom te betalen. Samen met de geldboete kan ook een voordeelontneming worden opgelegd. De voordeelontneming is een geldbedrag dat de overtreder aanvullend op de bestuurlijke geldboete moet betalen. Het heeft de waarde van het vermogensvoordeel dat hij rechtstreeks verkregen heeft uit de milieuovertreding.

Ook een erkend bodemsaneringsdeskundige kan na vaststelling van een milieu-inbreuk bij het gebruik van de erkenning worden gestraft met een bestuurlijke geldboete. Bijvoorbeeld als hij de algemene gebruikseisen of de bijzondere gebruikseisen als erkende bodemsaneringsdeskundige van het VLAREL van 19 november 2010 niet naleeft (zoals onvoldoende uren permanente bijscholing, geen gevolg geven aan auditverplichtingen en corrigerende maatregelen,…).

Vaststelling van de feiten

Een toezichthouder van de afdeling Bodembeheer van de OVAM stelt de feiten van de milieu-inbreuk vast. De feiten worden beschreven in een verslag van vaststelling.

Procedure

De toezichthouder van de OVAM bezorgt zijn verslag van vaststelling aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving.
De afdeling Handhaving zal de procedure voor het opleggen van een bestuurlijke geldboete opstarten. Meer informatie over de bestuurlijke boeteprocedure en het beroep tegen de boetebeslissing vindt u hier.

Juridische basis

  • Milieuhandhavingsdecreet (Titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid)
  • Milieuhandhavingsbesluit

Team Integraal Kwaliteitsbeheer