De verschillende stappen van het onderzoeks- en saneringstraject

Bodemsaneringswerken - BSW - en - Tussentijdse rapporten - TTR

De bodemsaneringswerken hebben tot de doel de bodemverontreiniging te saneren en verlopen volgens het goedgekeurde bodemsaneringsproject. Ze worden gerapporteerd in tussentijdse rapporten


Wat zijn bodemsaneringswerken?

Bodemsaneringswerken zijn de werken waarbij de verontreiniging in de bodem wordt gesaneerd.
De meest bekende is de ontgraving. De vervuilde grond wordt dan afgevoerd voor verwerking. Maar er zijn nog heel wat andere technieken om bodem, bodemlucht of grondwater te zuiveren. Hier vindt u een aantal voorbeelden:
  • Pump and treat: het verontreinigd grondwater wordt opgepompt en in een waterzuiveringsinstallatie gezuiverd. Vervolgens wordt het gezuiverde water terug ge├»nfiltreerd in de bodem; of geloosd op een beek of in de riolering.
  • Monitoring: de verontreiniging wordt via verschillende meetpunten op periodieke basis opgevolgd.
  • Stimulatie van natuurlijke afbraak: er worden stoffen toegevoegd die ervoor zorgen dat de verontreiniging vlotter kan afgebroken worden door de aanwezige organismen.
  • Leeflaag aanbrengen: een laag propere grond wordt bovenop de verontreiniging aangebracht.
De bodemsaneringswerken moeten uitgevoerd worden volgens het conform verklaarde (beperkt) bodemsaneringsproject. Het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject geldt als meldingsakte of omgevingsvergunning voor de bodemsaneringswerken.
Het is mogelijk dat bodemsaneringen niet enkel op het bronperceel moeten uitgevoerd worden, maar ook op verspreidingspercelen.  
Als opdrachtgever van de bodemsaneringswerken is het daarom raadzaam te zorgen voor een optimale bodemcommunicatie. Onderaan deze pagina kan u doorover een publicatie vinden.  
Om de bodemsanering haalbaar te maken, zorgt de OVAM in bepaalde gevallen voor ondersteuning

Wie moet de werken uitvoeren?

Een aannemer voert de bodemsaneringswerken uit onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige type 2. De aannemer en de bodemsaneringsdeskundige werken in opdracht van de opdrachtgever, meestal de saneringsplichtige.

Wanneer moeten de werken starten?

De OVAM bepaalt de termijn waarbinnen de bodemsaneringswerken moeten starten. Die termijn is vermeld in het conformiteitsattest van het (beperkt) bodemsaneringsproject. De bodemsaneringsdeskundige meldt aan de OVAM de start van de bodemsaneringswerken in het kwaliteitsplan.

Verloop en rapportering van de werken

Voor de start van de bodemsaneringswerken wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt door een landmeter.
Voor de goede uitvoering van de bodemsaneringsweken is er een standaardprocedure voor Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg.
De vordering van de bodemsaneringswerken worden aan de OVAM gerapporteerd in tussentijdse rapporten als de werken meer dan 3 jaar duren. Bij grote wijzigingen van de saneringsaanpak of bij verandering van bodemsaneringsdeskundige moet er ook een tussentijds rapport worden opgesteld.
De bodemsaneringsdeskundige maakt een eindevaluatieonderzoek als de bodemsaneringswerken zijn afgerond en er een stabiele eindtoestand werd bereikt. Als de OVAM dat gunstig beoordeelt, levert zij een eindverklaring af.

Publicaties

Team klantenbeheer - bodem