Moet ik alles zelf betalen?

Cofinanciering

Een eigenaar kan onder bepaalde voorwaarden tussenkomst bekomen in de kosten voor de sanering. Wat zijn de voorwaarden? Hoe aanvragen?


Particulieren, ondernemingen en openbare besturen kunnen bij de OVAM een subsidie aanvragen voor de sanering van een ernstige historische verontreiniging. Het subsidiepercentage bedraagt 35% of 50%, naargelang de aanvrager al dan niet een onderneming is. De OVAM verleent aan een begunstigde maximaal 200.000 EUR cofinanciering over een periode van drie jaar.

Via haar besluit van 15 maart 2013 heeft de Vlaamse Regering de wettelijke voorwaarden voor de subsidie opgenomen in het Vlaamse Reglement voor Bodemsanering en Bodembescherming (VLAREBO). Wie voldoet aan deze voorwaarden, kan via het daartoe bestemde formulier een aanvraag voor cofinanciering indienen.

U vindt de nodige formulieren onderaan deze pagina.                                                                                                      

Decretale basis

VLAREBO artikel 54/1 tot en met 54/15
Wie komt in aanmerking voor cofinanciering en wie niet?

Huidige of voormalige eigenaars van een grond waarop een (gedeeltelijke) historische bodemverontreiniging ontstond en waarvoor bodemsanering noodzakelijk is, komen in aanmerking voor cofinanciering. Zij moeten de grond wel vóór 1 juni 2008 volledig of deels verworven hebben. Voor voormalige eigenaars geldt bovendien dat zij bij de overdracht van het terrein als eigenaar-overdrager een verbintenis tot uitvoering van de bodemsanering ondertekend moeten hebben (in geval van een risicogrond) of de bodemsaneringswerken moeten uitvoeren waartoe zij volgens het Bodemdecreet verplicht zijn (in geval van een niet-risicogrond).

Als een huidige eigenaar de grond pas verworven heeft na 31 maart 2019, kan hij toch in aanmerking komen voor cofinanciering. Dit kan alleen als de voormalige eigenaar ook in aanmerking kwam voor cofinanciering. De huidige eigenaar moet dit kunnen aantonen. Bovendien moet de huidige eigenaar een verbintenis tot uitvoering van de bodemsaneringswerken getekend hebben.

De huidige of voormalige eigenaar krijgt enkel cofinanciering wanneer hij ook effectief de kosten van de bodemsanering draagt en prefinanciert.

Bij iedere aanvraag moet er een authentieke akte gevoegd worden waaruit blijkt wanneer de huidige eigenaar - en eventueel de voormalige eigenaar - eigenaar van de grond is geworden.

Opgelet volgende eigenaars komen niet in aanmering voor cofinanciering:

 • Eigenaars die vrijstelling van saneringsplicht hebben verkregen. Hebt u als eigenaar maar een gedeeltelijke vrijstelling van saneringsplicht verkregen? Dan kan u voor de historische bodemverontreiniging waarvoor u geen vrijstelling van saneringsplicht verkregen hebt nog cofinanciering aanvragen.
 • Eigenaars die zelf - of van wie de rechtsvoorganger - minder dan dertig jaar geleden de bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. Hebt u als eigenaar of heeft uw rechtsvoorganger de verontreiniging zelf verzoorzaakt, maar is een deel van de verontreiniging meer dan dertig jaar geleden ontstaan? Dan kan u voor dit deel van de historische bodemverontreiniging nog cofinanciering aanvragen.
 • Eigenaars tegen wie de OVAM een proces-verbaal of een verslag van vaststelling heeft opgesteld wegens schending van het Bodemdecreet of het VLAREBO.
 • Eigenaars die als onderneming niet voldoen aan de voorwaarden voor het verlenen van de de-minimissteun.
Welke kosten komen in aanmerking voor cofinanciering en welke niet?

Enkel bodemsaneringswerken voor historische of het historische deel van een gemengde verontreiniging komen in aanmerking voor cofinanciering. Een historische verontreiniging is een verontreiniging die voor 29 oktober 1995 tot stand is gekomen. De sanering moet uitgevoerd worden volgens een bodemsaneringsproject met conformiteitsdatum na 31 mei 2008. Bovendien moeten de kosten van de saneringswerken gedragen worden door de huidige of voormalige eigenaar van de grond.

Opgelet volgende kosten of saneringen komen niet in aanmerking voor cofinanciering:

 • Enkel de kosten voor bodemsaneringswerken komen in aanmerking voor cofinanciering. Dit wil zeggen dat de kosten voor de opmaak van het eindevaluatierapport, 10% onvoorziene kosten, BTW, verzekeringen, houskeeping, ... niet in aanmerking komen voor cofinanciering.
 • Saneringen van een bodemverontreiniging die werd veroorzaakt door de exploitatie van een tankstation.
 • Saneringen die het gevolg zijn van een activiteit waarvoor er een bodemsaneringsorganisatie is erkend. Bijvoorbeeld saneringen die het gevolg zijn van de exploitatie van een droogkuis, ...
 • Saneringen waarvan de werken reeds voorwerp hebben uitgemaakt van cofinanciering.
Hoeveel bedraagt de cofinanciering?

De minister van Omgeving, Natuur en Landbouw bepaalt het subsidiepercentage. Dit bedraagt momenteel 35% voor ondernemingen en 50% voor niet-ondernemingen. De OVAM kent per cofinancieringsaanvraag maximaal 200.000 EUR toe. Men kan aanvragen voor meerdere dossiers van bodemverontreiniging indienen. In geen geval kan het totaal gecumuleerde bedrag van cofinanciering over een periode van drie kalenderjaren meer dan 200.000 EUR bedragen.

Hoe wordt de cofinanciering uitbetaald als er voor 1 april 2019 een gunstige cofinancieringsbeslissing werd toegekend?

De uitbetaling van de cofinanciering gebeurt steeds op basis van reeds betaalde facturen en in maximaal drie schijven. De begunstigde bepaalt zelf wanneer hij een aanvraag tot uitbetaling indient. Tussen de verschillende aanvragen tot uitbetaling moet minstens één jaar verlopen zijn. Er kan nooit meer cofinanciering uitbetaald worden dan het bedrag dat vermeld staat in de cofinancieringsbeslissing.

De uitbetaling van de cofinanciering wordt aangevraagd door een e-mail te sturen naar cofinanciering@ovam.be. Bij deze aanvraag wordt een rekeningstaat gevoegd die weergeeft hoe het uit te betalen bedrag is opgebouwd en hoe het zich verhoudt tot de oorspronkelijke kostenraming. Alle facturen worden genummerd en in een vorderingsstaat gekoppeld aan de verschillende posten. Onder 'publicaties' kan u een model voor rekening- en vorderingsstaat terugvinden.

Om betwistingen of onduidelijkheden te vermijden, laat de begunstigde zijn leveranciers best zo gedetailleerd mogelijk facturen of meetstaten opstellen met duidelijke vermelding van hoeveelheden en eenheidsprijzen. Alle ingediende facturen moeten op naam staan van de begunstigde en bovendien vergezeld zijn van een bewijs van betaling.

Hoe wordt cofinanciering aangevraagd en uitbetaald vanaf 1 april 2019?

Vanaf 1 april 2019 kan u cofinanciering aanvragen voor kosten van bodemsaneringswerken die na 31 december 2015 zijn uitgevoerd volgens een bodemsaneringsproject dat na 31 mei 2008 conform werd verklaard.

Er kunnen maximaal drie aanvragen tot cofinanciering ingediend worden voor bodemsaneringswerken voor dezelfde bodemverontreiniging.

De aanvraag tot cofinanciering wordt gedaan door een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier te versturen naar cofinanciering@ovam.be. Bij deze aanvraag wordt een rekeningstaat gevoegd die opgesteld is door een erkende bodemsaneringsdeskundige type 2. Ook een vorderingsstaat wordt bij de aanvraag gevoegd. In deze vorderingsstaat zijn alle facturen gekoppeld. Onder 'publicaties' kan u het aanvraagformulier en een model voor rekening- en vorderingsstaat terugvinden.

Om betwistingen of onduidelijkheden te vermijden, laat de aanvrager van de cofinanciering zijn leveranciers best zo gedetailleerd mogelijk facturen of meetstaten opstellen met duidelijke vermelding van hoeveelheden en eenheidsprijzen. Alle ingediende facturen moeten op naam staan van de aanvrager en bovendien vergezeld zijn van een bewijs van betaling. Enkel facturen die dateren van minder dan twee jaar geleden voor de ontvangst van de aanvraag tot cofinanciering komen in aanmerking.

Wie komt in aanmerking voor cofinanciering en wie niet?

Huidige of voormalige eigenaars van een grond waarop een (gedeeltelijke) historische bodemverontreiniging ontstond en waarvoor bodemsanering noodzakelijk is, komen in aanmerking voor cofinanciering. Zij moeten de grond wel vóór 1 juni 2008 volledig of deels verworven hebben. Voor voormalige eigenaars geldt bovendien dat zij bij de overdracht van het terrein als eigenaar-overdrager een verbintenis tot uitvoering van de bodemsanering ondertekend moeten hebben (in geval van een risicogrond) of de bodemsaneringswerken moeten uitvoeren waartoe zij volgens het Bodemdecreet verplicht zijn (in geval van een niet-risicogrond).

Als een huidige eigenaar de grond pas verworven heeft na 31 maart 2019, kan hij toch in aanmerking komen voor cofinanciering. Dit kan alleen als de voormalige eigenaar ook in aanmerking kwam voor cofinanciering. De huidige eigenaar moet dit kunnen aantonen. Bovendien moet de huidige eigenaar een verbintenis tot uitvoering van de bodemsaneringswerken getekend hebben.

De huidige of voormalige eigenaar krijgt enkel cofinanciering wanneer hij ook effectief de kosten van de bodemsanering draagt en prefinanciert.

Bij iedere aanvraag moet er een authentieke akte gevoegd worden waaruit blijkt wanneer de huidige eigenaar - en eventueel de voormalige eigenaar - eigenaar van de grond is geworden.

Opgelet volgende eigenaars komen niet in aanmering voor cofinanciering:

 • Eigenaars die vrijstelling van saneringsplicht hebben verkregen. Hebt u als eigenaar maar een gedeeltelijke vrijstelling van saneringsplicht verkregen? Dan kan u voor de historische bodemverontreiniging waarvoor u geen vrijstelling van saneringsplicht verkregen hebt nog cofinanciering aanvragen.
 • Eigenaars die zelf - of van wie de rechtsvoorganger - minder dan dertig jaar geleden de bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. Hebt u als eigenaar of heeft uw rechtsvoorganger de verontreiniging zelf verzoorzaakt, maar is een deel van de verontreiniging meer dan dertig jaar geleden ontstaan? Dan kan u voor dit deel van de historische bodemverontreiniging nog cofinanciering aanvragen.
 • Eigenaars tegen wie de OVAM een proces-verbaal of een verslag van vaststelling heeft opgesteld wegens schending van het Bodemdecreet of het VLAREBO.
 • Eigenaars die als onderneming niet voldoen aan de voorwaarden voor het verlenen van de de-minimissteun.

Welke kosten komen in aanmerking voor cofinanciering en welke niet?

Enkel bodemsaneringswerken voor historische of het historische deel van een gemengde verontreiniging komen in aanmerking voor cofinanciering. Een historische verontreiniging is een verontreiniging die voor 29 oktober 1995 tot stand is gekomen. De sanering moet uitgevoerd worden volgens een bodemsaneringsproject met conformiteitsdatum na 31 mei 2008. Bovendien moeten de kosten van de saneringswerken gedragen worden door de huidige of voormalige eigenaar van de grond.

Opgelet volgende kosten of saneringen komen niet in aanmerking voor cofinanciering:

 • Enkel de kosten voor bodemsaneringswerken komen in aanmerking voor cofinanciering. Dit wil zeggen dat de kosten voor de opmaak van het eindevaluatierapport, 10% onvoorziene kosten, BTW, verzekeringen, houskeeping, ... niet in aanmerking komen voor cofinanciering.
 • Saneringen van een bodemverontreiniging die werd veroorzaakt door de exploitatie van een tankstation.
 • Saneringen die het gevolg zijn van een activiteit waarvoor er een bodemsaneringsorganisatie is erkend. Bijvoorbeeld saneringen die het gevolg zijn van de exploitatie van een droogkuis, ...
 • Saneringen waarvan de werken reeds voorwerp hebben uitgemaakt van cofinanciering.

Hoeveel bedraagt de cofinanciering?

De minister van Omgeving, Natuur en Landbouw bepaalt het subsidiepercentage. Dit bedraagt momenteel 35% voor ondernemingen en 50% voor niet-ondernemingen. De OVAM kent per cofinancieringsaanvraag maximaal 200.000 EUR toe. Men kan aanvragen voor meerdere dossiers van bodemverontreiniging indienen. In geen geval kan het totaal gecumuleerde bedrag van cofinanciering over een periode van drie kalenderjaren meer dan 200.000 EUR bedragen.

Hoe wordt de cofinanciering uitbetaald als er voor 1 april 2019 een gunstige cofinancieringsbeslissing werd toegekend?

De uitbetaling van de cofinanciering gebeurt steeds op basis van reeds betaalde facturen en in maximaal drie schijven. De begunstigde bepaalt zelf wanneer hij een aanvraag tot uitbetaling indient. Tussen de verschillende aanvragen tot uitbetaling moet minstens één jaar verlopen zijn. Er kan nooit meer cofinanciering uitbetaald worden dan het bedrag dat vermeld staat in de cofinancieringsbeslissing.

De uitbetaling van de cofinanciering wordt aangevraagd door een e-mail te sturen naar cofinanciering@ovam.be. Bij deze aanvraag wordt een rekeningstaat gevoegd die weergeeft hoe het uit te betalen bedrag is opgebouwd en hoe het zich verhoudt tot de oorspronkelijke kostenraming. Alle facturen worden genummerd en in een vorderingsstaat gekoppeld aan de verschillende posten. Onder 'publicaties' kan u een model voor rekening- en vorderingsstaat terugvinden.

Om betwistingen of onduidelijkheden te vermijden, laat de begunstigde zijn leveranciers best zo gedetailleerd mogelijk facturen of meetstaten opstellen met duidelijke vermelding van hoeveelheden en eenheidsprijzen. Alle ingediende facturen moeten op naam staan van de begunstigde en bovendien vergezeld zijn van een bewijs van betaling.

Hoe wordt cofinanciering aangevraagd en uitbetaald vanaf 1 april 2019?

Vanaf 1 april 2019 kan u cofinanciering aanvragen voor kosten van bodemsaneringswerken die na 31 december 2015 zijn uitgevoerd volgens een bodemsaneringsproject dat na 31 mei 2008 conform werd verklaard.

Er kunnen maximaal drie aanvragen tot cofinanciering ingediend worden voor bodemsaneringswerken voor dezelfde bodemverontreiniging.

De aanvraag tot cofinanciering wordt gedaan door een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier te versturen naar cofinanciering@ovam.be. Bij deze aanvraag wordt een rekeningstaat gevoegd die opgesteld is door een erkende bodemsaneringsdeskundige type 2. Ook een vorderingsstaat wordt bij de aanvraag gevoegd. In deze vorderingsstaat zijn alle facturen gekoppeld. Onder 'publicaties' kan u het aanvraagformulier en een model voor rekening- en vorderingsstaat terugvinden.

Om betwistingen of onduidelijkheden te vermijden, laat de aanvrager van de cofinanciering zijn leveranciers best zo gedetailleerd mogelijk facturen of meetstaten opstellen met duidelijke vermelding van hoeveelheden en eenheidsprijzen. Alle ingediende facturen moeten op naam staan van de aanvrager en bovendien vergezeld zijn van een bewijs van betaling. Enkel facturen die dateren van minder dan twee jaar geleden voor de ontvangst van de aanvraag tot cofinanciering komen in aanmerking.

Cofinanciering bodem